نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دکتری تخصصی گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 . استادیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 . دانشیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 . دانشیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران.

چکیده

مشکلات رفتاری و هیجانی از شایع‌ترین مسائل روان‌شناختی دوران کودکی و نوجوانی است. شواهد نشان می‌دهد میزان مشکلات رفتاری در میان کودکان کم‌توان ذهنی در مقایسه با کودکان عادی بیشتر است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله بهنگام والد محور مبتنی بر بازی درمانی بومی‌سازی ‌شده بر مشکلات رفتاری کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر 7-5 سال انجام گرفت. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 128 نفر از کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر بود که در سال 1397 در مراکز استثنایی شهرستان لردگان مشغول به تحصیل بودند. از بین آن‌ها به روش تصادفی 30 نفر انتخاب و در دو گروه 15 نفره(آزمایش و کنترل) گمارده شدند. پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر، به عنوان پیش آزمون بر روی دو گروه اجرا شد. سپس والدین گروه آزمایشی در 12 جلسه تحت برنامه مداخله‌ا‌ی بازی درمانی بومی‌سازی شده قرار گرفتند و والدین گروه کنترل مداخله‌ای را دریافت نکردند. پس از اتمام دوره مداخله و 3 ماه بعد، آزمون مشکلات رفتاری راتر بار دیگر بر روی دو گروه به ترتیب بعنوان پس‌آزمون و پیگیری اجراشد. دادها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر، تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در میزان مشکلات رفتاری تفاوت معنی‌دار آماری(001/0>p) وجود دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برنامه مداخله بازی درمانی بومی‌سازی شده بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان کم‌توان ذهنی مؤثر بوده و ماندگاری برنامه مداخله‌ پس از 3 ماه پابرجا مانده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Parent- Centered Intervention Based on Localized Play Therapy Model on Behavioral Problems of Intellectual Disability Children 5 to 7 Years

نویسندگان [English]

 • Mohammad Aghayinejad 1
 • Maryam Chorami 2
 • Ahmad Ghaznfari 3
 • Tayebeh Sharifi 4

1 Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

2 Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

3 PhD in Psychology, Associate Professor of Psychology, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Iran

4 Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

Behavioral and emotional problems are one of the most common psychological problems in childhood and adolescence. Evidence suggests that behavioral problems are more prevalent among intellectual disability children than normal children. Therefore, the present study aimed to determine the effectiveness of a parent-centered intervention based on localized play therapy on behavioral problems of 5-7 years old intellectual disability children. This study was experimental with pretest-posttest design and follow-up with control group. The statistical population consisted of 128 educable intellectual disability children who were educated in special centers in Lordegan in 1397. Thirty people were selected randomly and assigned to two groups of 15 (experimental and control). Rutter Behavioral Problems Questionnaire was administered to two groups as pre-test. Then, the experimental group's parents received a 12-session localized game therapy intervention and the parents of the control group did not receive the intervention. At the end of the intervention period and 3 months later, Rutter's Behavioral Problems Test was again administered to the two groups as posttest and follow up, respectively. Data were analyzed using ANOVA with repeated measures. Results showed that there was a statistically significant difference between the performance of the two experimental and control groups in the rate of behavioral problems (p <0.001). Therefore, it can be concluded that the localized play therapy intervention program has been effective in reducing the behavioral problems of intellectual disability children and the survival of the intervention program remained after 3 month.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Play therapy"
 • "localized"
 • "intellectual disability"
 • "behavioral problems"
 • "early intervention"
 1. . Kakaberi, K. and Moradi, A. (2017). The Impact of Problem-Solving Program on Students' Behavioral Problems. Journal of Exceptional Psychology, Allameh Tabataba'i University, 7 (25), 202-175. ( in peresian).

  1. Aghainejad, M., Cherami, M., Ghazanfari, A. and Sharifi, T. (2019). The Effectiveness of Parent-Based Intervention Based on Unbelievable Years Pattern on Behavioral Problems of Mentally Retarded Children. Journal of Empowering Exceptional Children, 3 (23), 43-29. ( in peresian).
  2. Bagheri N, Shehni Yailagh M, Alipoor S, Zargar Y. Investigating effectiveness of school-based group ctivity play therapy on behavior problems of the elementary school male students in Shahrekord. Journal of Shahrekord Univ Med Sci. 2017; 19(1):148-157.[Persian].
  3. Myrbakk, E, & S. Tetzhner.(2008). Psychiatric disorders and behavior problems in people with intellectual disability. Research in Developmental Disability, 29,316-332.
  4. Tonge BJ, Einfeld SL.Psychopathology and intellectual disability: The Australian child to adult longitudinal study. Int Rev Res Ment Retard.2003; 27: 61–91.

  6 .Lundqvist, L.O.(2013). Prevalence and risk markers of behavior problems among adults with intellectual disabilities: a total population study in orebro County, Sweden. Research Develpmental Disabilities, 34(4), 1346-56.

  7 .Halperin, J. M., & Healey, D. M. (2011). The influences of environmental enrichment, cognitive enhancement, and physical exercise on brain development: can we alter the developmental trajectory of ADHD? Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35(3)621-634.

  1. Landreth, G. (2002). Play therapy: The art of the relationship (2nd ed.). New York.
  2. Rahimi Pardanjani, B. Ghabari Bonab, B. Afrooz, Gh and Faramarzi, S. (2016). The Impact of Family-Based Intervention Based on Localized Play Therapy on Clinical Symptoms of Preschool ADHD Children. Family Studies Quarterly, (45) 12, 68-53. ( in peresian)
  3. Wagari, R, Hemmati Alamdarloo, AH and Shojaee, S. (2015). The effect of social skills training on behavioral-emotional problems in mentally retarded students. Journal of Teaching and Learning Studies, 69/1, 89-65. ( in peresian)
  4. Gopalan, R. T. (2016). Handbook of Research on Diagnosing, Treating, and Managing Intellectual Disabilities. 1st Edition. Hershey: Information Science Reference.
  5. Mohammadzadeh, A. & Ghamrani, A. (2018). The Impact of Teaching Unbelievable Years Program on Social Skills of Mentally Retarded Students. Journal of Exceptional Psychology, Allameh Tabataba'i University, 7 (25), 97- 119. ( in peresian)
  6. Gargiulo R M. (2012). Special education in contemporary society : an introduction to exceptionality(4th). United States:Sage Publications.
  7. Miller-lewis L R, Baghurst PA, Sawyer MG, Prior MR, Clark JJ, Arney FM, et al. Early childhood externalizing behavior problems: child, parenting, and family-related predictors over timeJ Abnorm Child Psychol. 2006; 34: 891-906.
  8. Faramarzi, Q. Afrooz, Gh and Malekpour, M. (2008). "The Effect of Family-Based Psychological and Educational Interventions on Adoptive Behavior in Children with Down Syndrome." Research in Exceptional Children, 8 (3), pp. 270-250. ( in peresian)
  9. Halperin, J. M., Bedard, A. C. V., & Curchack-Lichtin, J. T. (2012). Preventive interventions for ADHD: A Neurodevelopmental perspective. Neurotherapeutics, 9(3) 531-541.
  10. Bulotsky-Shearer, R. J., Bell, E. R., Romero, S. L., & Carter, T. M. (2012). Preschool interactive Peer play mediates problem behavior and learning for low- income children Journal of applied developmental psychology, 33(1), 53-65.
  11. Ray,D,C.,Armstrong.S.A,Balkin R,s.& Jayne ,K.M.(2015).child centered play therapy in the schools:Review and Meta-Analysis. psychology in the schools,52(2),107-123.
  12. Afzali, L., Ismaili, S. and Rajabi, H. (2016). The effectiveness of child-centered group play therapy on children's internalized behavioral problems. Journal of Applied Psychological Research, (1) 7, 100 - 89. ( in peresian)
  13. Fyson R, Yates J. Anti-social behaviour orders and young people with learning disabilities. Crit SocPolicy. 2011;31(1):102-25.
  14. Meany W. Adlerian play therapy: Effectiveness on disruptive behaviors of early elementary aged children [Dissertation]. exas: University of North Texas; 2011.
  15. Pir Abbasi, Z. and Safarzadeh, S. (2016). The Effectiveness of Group Recovery Therapy on Behavioral Problems and Memory Function in High School Students with Specific Learning Disorder. Journal of Psychiatric Nursing, (2) 6. ( in peresian)
  16. Azarnoushian, B., Pajouhleh and Ghobari Bonab, B. (2012). The effect of cognitive-behavioral play therapy on behavioral problems in mentally retarded students. Journal of Exceptional Children, (2) 12, pp. 16-5. ( in peresian)
  17. Aghainejad, M., Cherami, M., Ghazanfari, A. and Sharifi, T (2019). Comparison of the effectiveness of timely intervention based on the model of incredible years and localized play therapy on behavioral problems and adaptive behaviors of 5-7 year-old mentally retarded children in Lordegan. M.Sc. in Psychology, Islamic Azad University of Shahrekord. ( in peresian)
  18. Asghari Nekah, M. (2009). Educational - Restorative Applications of Native Iranian Games in the Education and Rehabilitation of Children with Special Needs. Journal of Exceptional Education, 90, 14-3. ( in peresian)
  19. Ray, D. C. (2008). Impact of play therapy on parent- child relationship stress at a mental health training setting. British Journal of Guidance and Conselling, 36(2) 165- 187.
  20. Rutter,M.(1975). A children’s behavior questionnaire for completion by children: preliminary findings. Journal of child psychology and psychiatry.8,1-11.
  21. Rutter M, Cox A, Tupling C, Berger M, Yule W. Attainment and Adjustment in Two Geographical Areas: I--The Prevalence ofPsychiatric Disorder. The British Journal of Psychiatry. Br J Psychiatry, 1975; 126:493-509.
  22. Tavakolizadeh, J, Bouhalari, J, Mehriar, A & Dzhakam, M. (1997). Epidemiology of Behavioral Disorders and Attention Deficit Disorders in Gonabad Primary School Students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, (1 & 2) 3, 45-52. ( in peresian)
  23. Ashouri, M. and Dalalzadeh Bigdeli, F. (2018). The Effectiveness of Cognitive Behavioral Model Based Therapy on Behavioral Problems and Social Skills of Preschool Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Rehabilitation, (2) 19. ( in peresian)
  24. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Translated by: Mohammad Reza Nikkho and Hamayak Avadia Nas. Tehran. Speech Publications.
  25. Aghainejad, J. Faramarzi, S. & Abedi, A. (2011). The Impact of a Regular Exercise Course on Aggression, Self-Esteem, and Improving the Behavioral Behavior of Educable Mentally Retarded Students. M.Sc. in Psychology, Khorasgan Azad University. ( in peresian).
  26. Shakhti Yekta, M. and Parand, A. (2010). Psychology and education of exceptional children. Tehran: Timurzad, physician. ( in peresian)
  27. Ashouri, M. and Yazdanipour, M. (2018). The effect of cognitive behavioral group play therapy on social skills of mentally retarded students. Journal of Rehabilitation, (3) 19. ( in peresian)
  28. Ghaderi, N., Asghari Moghaddam, M. and Shaeiri, M. (2006). The efficacy of cognitive behavioral play therapy on aggression in children with conduct disorder. Daneshvar Journal of Behavior, 13 (19): 84-75. ( in peresian)
  29. Jentian, A. Noori, A. Shafti, A. Molavi, H. and Samavatian, H. (2007). The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy on the Severity of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) among Elementary School Children 11-11 Years Old. Journal of Behavioral Sciences Research. 6 (2): 109-116. ( in peresian)
  30. Hayley L, Stulmaker H, Ray D. Child-centered play therapy with young children who are anxious: A Controller trial. Childr Youth Serv Rev. 2015;57:127-33.
  31. Homem, T. C, Gaspar, M.F., Sebrata- Santos, M. J., Canavarro, M.C., Azevedo,A .F.(2014). Apilot study with the incredible years parenting training: does it work for father 0f prescholers with oppositional behavior symptoms? Fathering: A Journal of Theory Research, and Practice about Men as Fathers, 12(3): 262-282.

  39 .Aghayi. Nejad, Jan Baba, Faramarzi, Salar and, Abedi, Ahmad (2013). The effect of a period of regular sports activity on reducing the aggression of learnable mentally retarded students, growth and motor learning, No. 12, pp. 91-105.

  40 .Gil, E., & Drewes, A. A. (2005). Cultural issues in play therapy. New York: Guilford Press.