نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 . استاد، گروه رفتار حرکتی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار،گروه رفتار حرکتی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 . استاد،گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف ا صلی این پژوهش بررس ی ویژگیهای روان سنج ی ن سخ ۀ عراقی آزمون ر شد حرکت ی در شت – ن سخۀ سوم در
کودکان 5 تا 9 سال عراقی و هدف دوم آن مقایسۀ رشد مهارتهای حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی بود. برای
هدف اول 400 کودک به روش نمونهگیری خو شه ای از ک شور عراق بهعنوان شرکت کننده انتخاب و با ا ستفاده از آزمون
8 سلا ۀ عراقی - ر شد مهارت های حرکتی در شت - 3 ارزیابی شدند. همچنین برای هدف دوم 30 نفر از شرکت کنندگان 9
به صورت ت صفا د ی ساده انتخاب و با یک گروه 30 نفری م شابه از کودکان ا یرانی مقای سه شدند . بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها از روشهای آماری ضر یب آلفای کرونباخ، ضر یب همب ستگ ی درونطبقهای پیر سون، روش تحلیل عاملی و آزمون
تی استفاده شد. ضرا یب پایایی همسانی درونی برای خردهآزمون حرکات جابهجایی، مهارتهای توپی و کل آزمون
0 اپ ی ایی ارزی اب مجدد ب ا / 0 و 91 /90 ،0/ 0، اپ ی ایی آزمون – آزمون مجدد اب ضرای ب 89 / 0 و 87 /85 ،0/ ب ه ترتی ب اب 77
0 محاسبه شد. همچنین بین عملکرد / 0 و 84 /80 ،0/ 0 پایایی درون ارزیاب با ضرایب 66 / 0 و 88 /85 ،0/ ضرایب 77کودکان ایرانی و عراقی در خردهآزمونهای حرکات جاب هجایی، مهارت های توپی و نمرة کل مهارت های حرکتی درشت
P > 0/ تفاوت معن اداری مشاهده نشد ( 05 ). با توجه به تأیی ا د ر و یی و اپ ی ایی میتوان از این آزمون ب ا اطمینان برای
ارزیابی رشد مهارتهای حرکتی درشت استفاده کرد. نتایج بهدستآمده محدود به جامعۀ پسران 5 تا 9 سالۀ عراقی است
و برای استفاده در جامعۀ دختران و دامنۀ سنی دیگر، به تحقیقات تکمیلی نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of the Test of Gross Motor Development - 3 in Children Aged 5 to 9 years in Iraq and a Comparison of the Development of Gross Motor Skills of Iranian and Iraqi Children

نویسندگان [English]

 • Rifat Al-Hajjaj 1
 • Mehdi Sohrabi 2
 • Aireza Saberi Kakhki 3
 • Seyed Reza Attarzade Hosseini 4

1 PhD. Student, Department of Motor Behavior, Faculty of sport sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of sport sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Associate Professor, Department of Motor behavior, Faculty of sport sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of sport sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (Received:2021/07/14;Accepted:2021/

چکیده [English]

The aim of the study was to investigate the psychometric properties of the Iraqi version of the Gross Motor Development Test - Third Edition TGMD-3 in Iraqi children aged 5 to 9 years. The second aim of this study was to compare the development of gross motor skills of Iranian and Iraqi children. The participants were selected from 400 people by cluster sampling method from Iraq and were evaluated using TGMD-3 test. Finally, 30 Iraqis in the age group of 8-9 years were randomly selected and compared with a similar group of 30 Iranian children. Cronbach's alpha, Pearson correlation coefficient, factor analysis and t-test were used to analyze the data. Internal consistency reliability coefficients for locomotor, ball skills and total scores were 0.77, 0.85 and 0.87; test-retest reliability coefficients were 0.89, 0.90 and 0.91; inter-rater reliability coefficients were 0.77, 0.85 and 0.88; intera-rater coefficients were 0.66, 0.80 and 0.84, respectively. Also, there was no significant difference between the performance of Iranian and Iraqi children in the subtests of locomotor and ball skills and the total score of gross motor skills (P <0.05). Due to the confirmation of validity and reliability, this test can be used with confidence to evaluate the development of gross motor skills. The results obtained are limited to the Iraqi boy community of 5 to 9 years, and additional studies are needed in the future for use in the girl community and other age groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychometrics
 • validity
 • reliability
 • Iraqi children
 • gross motor skills
 1. 1. Barnett, L.M., et al., Correlates of gross motor competence in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Sports medicine, 2016. 46(11): p. 1663-1688.
 2. Morgan, P.J., et al., Fundamental movement skill interventions in youth: A systematic review and meta-analysis. Pediatrics, 2013. 132(5): p. e1361-e1383.
 3. Haywood, K.M. and N. Getchell, Life span motor development. 2019: Human kinetics.
 4. Kim, S., et al., Validity and reliability of the TGMD-2 for South Korean children. Journal of Motor Behavior, 2014. 46(5): p. 351-356.
 5. Goodway, J.D., J.C. Ozmun, and D.L. Gallahue, Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults. 2019: Jones & Bartlett Learning.
 6. Huck, S.W., W.H. Cormier, and W.G. Bounds, Reading statistics and research. 1974.
 7. Ulrich, D.A., Introduction to the special section: Evaluation of the psychometric properties of the TGMD-3. Journal of Motor Learning and Development, 2017. 5(1): p. 1-4.
 8. Valentini, N.C., L.W. Zanella, and E.K. Webster, Test of Gross Motor Development—Third edition: Establishing content and construct validity for Brazilian children. Journal of Motor Learning and Development, 2017. 5(1): p. 15-28.
 9. Estevan, I., et al., Validity and reliability of the Spanish version of the test of gross motor development–3. Journal of Motor Learning and Development, 2017. 5(1): p. 69-81.
 10. Cepicka, L., Normative data for the Test of Gross Motor Development-2 in 7-yr.-old children in the Czech Republic. Perceptual and motor skills, 2010. 110(3_suppl): p. 1048-1052.
 11. sedighe salami; maryam rahimian mashhadi, p.s.d., Validity and Reliability of Ulrich Coarse Motor Skills Development Test - Third Edition in Girls and boys aged seven to nine in Tehran. motor behavior, 2019. 36: p. 127-148. (in persian)
 12. Houwen, S., et al., Gross motor skills and sports participation of children with visual impairments. Research Quarterly for Exercise and Sport, 2007. 78(2): p. 16-23.
 13. Payne, V.G. and L.D. Isaacs, Human motor development: A lifespan approach. 2017: Routledge.
 14. Vallerand, R.J., Vers une méthodologie de validation trans-culturelle de questionnaires psychologiques: Implications pour la recherche en langue française. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 1989. 30(4): p. 662.
 15. Stodden, D.F., et al., A developmental perspective on the role of motor skill competence in physical activity: An emergent relationship. Quest, 2008. 60(2): p. 290-306.
 16. Chow, S.M., S.E. Henderson, and A.L.J.A.J.o.O.T. Barnett, The Movement Assessment Battery for Children: A comparison of 4-year-old to 6-year-old children from Hong Kong and the United States. 2001. 55(1): p. 55-61.
 17. Bardid, F., et al., Cross-cultural comparison of motor competence in children from Australia and Belgium. 2015. 6: p. 964.
 18. Ghazi, H.F., et al., The negative impact of living environment on intelligence quotient of primary school children in Baghdad City, Iraq: a cross-sectional study. BMC Public health, 2012. 12(1): p. 1-7.
 19. Wagner, M., E. Webster, and D. Ulrich, Psychometric Properties of the Test of Gross Motor Development 3rd Edition (German Translation)–Results of a Pilot-Study. J Mot Learn Dev, 2016: p. 1-27.
 20. Webster, E.K. and D.A. Ulrich, Evaluation of the psychometric properties of the Test of Gross Motor Development—Third edition. Journal of Motor Learning and Development, 2017. 5(1): p. 45-58.
 21. Mohammadi, Khalaji, and Ghadiri, Validity and Reliability of Gross Motor Development in Children of 3 to 10 Years in Ahvaz. Jundishapur Medical Science Journal, 2017. 16(4): p. 379-391. (in persian)
 22. Valentini, N.C., Validity and reliability of the TGMD-2 for Brazilian children. Journal of motor behavior, 2012. 44(4): p. 275-280.
 23. Simons, J. and G. Eyitayo, Aspects of reliability and validity of the TGMD-3 in 7-10 year old children with intellectual disability in Belgium. European Psychomotricity Journal, 2016. 8(1): p. 3-16.
 24. Farrokhi, A., et al., Reliability and validity of test of gross motor development-2 (Ulrich, 2000) among 3-10 aged children of Tehran City. Journal of Physical Education and Sport Management, 2014. 5(2): p. 18-28.
 25. Soleimani, M., et al., Determining the validity and reliability of the Ulrich-Three test (TGMD-3) with visual support in boys with autism. Motor Behavior. 2019; 11 (37): 33-52. (in persian)
 26. Hosseini, et al., Evaluation of psychometric properties of gross motor development test-third edition in children with mental disabilities aged seven to 10 years in Tehran. Jundishapur Medical Scientific Journal. 2019; 18(1): 81-93. (in persian)
 27. Sharifi, H., Principles of psychometrics and psychoanalysis. Vol. 9. 1383, Tehran: Roshd.
 28. Rintala, P.O., A.K. Sääkslahti, and S. Iivonen, Reliability assessment of scores from video-recorded TGMD-3 performances. Journal of Motor Learning and Development, 2017. 5(1): p. 59-68.
 29. Maeng, H., et al., Inter-and intrarater reliabilities of the Test of Gross Motor Development—Third edition among experienced TGMD-2 raters. Adapted Physical Activity Quarterly, 2017. 34(4): p. 442-455.
 30. mohammadali, s., standardization and validation of TGMD-2 in semnan infants. 2013. (in persian)
 31. Palmer, K.K., et al., An Intervention-Related Comparison of Preschoolers’ Scores on the TGMD-2 and TGMD-3. Perceptual and Motor Skills, 2021: p. 00315125211013217.
 32. Magistro, D., G. Bardaglio, and E. Rabaglietti, Gross motor skills and academic achievement in typically developing children: The mediating effect of ADHD related behaviours. Cognitie, Creier, Comportament/Cognition, Brain, Behavior, 2015. 19(2).
 33. Magistro, D., et al., Psychometric proprieties of the Test of Gross Motor Development–Third Edition in a large sample of Italian children. Journal of science and medicine in sport, 2020. 23(9): p. 860-865.
 34. Seif, A., Educational measurement and evaluation. Vol. 16. 1383, Tehran: Doran. (in persian)
 35. D’Hondt, E., et al., Motor Competence Levels in Young Children: A Cross-Cultural Comparison Between Belgium and Greece%J Journal of Motor Learning and Development. 2019. 7(3): p. 289.