دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر برنامۀ مداخلۀ حرکتی درشت و ظریف بر یکپارچگی بینایی– حرکتی کودکان 4 تا 6 سال

عطیه میران زاده مهابادی؛ الهه عرب عامری؛ فضل اله باقرزاده؛ داوود حومنیان

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 129-147

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.253551.1358

چکیده
  کودکان پیش از دبستان در مطلوب‌ترین زمان برای رشد مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف هستند. یکپارچگی بینایی-حرکتی مهارت ادراکی-حرکتی مهمی است که کودکان به‌منظور کسب کارکرد موفقیت‌آمیز قبل از ورود به مدرسه به آن نیاز دارند. در تحقیق حاضر اثر سه برنامۀ مداخله‌ای حرکتی (درشت، ظریف و درشت-ظریف) روی یکپارچگی بینایی-حرکتی 80 کودکی بررسی شد که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ اثربخشی ذهن‌آگاهی و تصویرسازی ذهنی بر سطوح کورتیزول، اضطراب و اعتمادبه‌نفس دانشجویان افسری

فواد نیک نسب؛ محمدرضا زارعلی؛ علی فکوریان؛ رضا شربت زاده

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 149-161

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.316548.1555

چکیده
  اضطراب و اعتمادبه‌نفس عواملی‌اند که عملکرد فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرینات ذهن‌آگاهی و تصویرسازی ذهنی بر سطوح کورتیزول، اضطراب و اعتمادبه‌نفس دانشجویان افسری بود. روش پژوهش نیمه‌تجربی بود. 45 دانشجوی افسری مرد در این پژوهش به‌طور داوطلبانه شرکت کردند و به‌صورت تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر بازی‌های حرکتی در برابر بازی‌های رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی، عملکرد تحصیلی و تبحر حرکتی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی

فاطمه برادران؛ شیلا صفوی همامی؛ سالار فرامرزی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 163-184

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.319740.1561

چکیده
  اختلال یادگیری ریاضی[1] از اختلالات شایع یادگیری در مدارس به‌شمار می‌رود که در آن کودکان با وجود داشتن هوش طبیعی، توانایی یادگیری و درک مهارت‌های ریاضی را ندارند. این امر ممکن است به‌دلیل اختلال در تمرکز، مشکلات حافظه یا هماهنگ نبودن کامل حرکات بدن به‌وجود آید. در این تحقیق اثر بازی‌های رایانه‌ای و حرکتی به‌صورت مقایسه‌ای بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر زمان‌بندی تمرین هوازی حاد بر تحکیم حافظۀ کلامی

پروین قدرت نالوس؛ احسان زارعیان؛ محمدرضا قاسمیان مقدم

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 185-201

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.319754.1562

چکیده
  با توجه به تأثیری که تمرینات هوازی می‌تواند بر عملکرد شناختی و حافظه داشته باشد، چالشی که همچنان در تحقیقات وجود دارد این است که زمان‌بندی اجرای تمرینات هوازی نسبت به جلسۀ آموزشی تکلیفی که می‌بایست به خاطر سپرده شود، چگونه باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تمرینات هوازی در زمان‌های قبل، حین و بعد از اکتساب، چه تأثیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
بررسی رابطة سبک‌های یادگیری و سبک‌های شناختی در دانشجویان ورزشکار با اثر تعدیل‌کنندگی مقاطع تحصیلی و جنسیت

زهره خلیل پور؛ محمدتقی اقدسی؛ سید حجت زمانی ثانی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 203-217

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.328360.1600

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة سبک‌های یادگیری و سبک‌های شناختی در بین دانشجویان دختر و پسر با اثر تعدیل‌کنندگی مقاطع تحصیلی و جنسیت انجام گرفت. بدین‌منظور 350 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سبک‌های یادگیری کلب (1985) و سبک‌های شناختی ویتکین (1971) را تکمیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سالۀعراقی و مقایسۀ رشد مهارتهای حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی

رفعت الحجاج؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ سید رضا عطارزاده حسینی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 219-238

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.327150.1595

چکیده
  هدف ا صلی این پژوهش بررس ی ویژگیهای روان سنج ی ن سخ ۀ عراقی آزمون ر شد حرکت ی در شت – ن سخۀ سوم درکودکان 5 تا 9 سال عراقی و هدف دوم آن مقایسۀ رشد مهارتهای حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی بود. برایهدف اول 400 کودک به روش نمونهگیری خو شه ای از ک شور عراق بهعنوان شرکت کننده انتخاب و با ا ستفاده از آزمون8 سلا ۀ عراقی - ر شد مهارت های حرکتی در ...  بیشتر