دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر عملکرد هماهنگی دودستی دانشجویان

محمد باقر عالی؛ مهدی شهبازی؛ محمد صحبتیها

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.205846.1073

چکیده
  خودگفتاری، از عوامل روان‌شناختی مؤثر بر بهبود و موفقیت اجرای حرکتی فرد است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر هماهنگی دودستی دانشجویان بود. به این منظور 24 دانشجوی رشتۀ تربیت بدنی (12 دختر و 12 پسر با میانگین سنی 62/22 سال و انحراف استاندارد 081/2) به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پس از اجرای پیش‌آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر خستگی پیرامونی و مرکزی بر خطای ادراک عمق

مریم خلجی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 15-24

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.216666.1151

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر خستگی پیرامونی و مرکزی بر خطای ادراک عمق دانش‌آموزان صورت گرفت. جامعهَ آماری دانش‌آموزان شهرستان خدابنده بود که از بین آنها 42 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس با میانگین سنی 49/0± 88/16سال انتخاب شدند. از همۀ آزمودنی‌ها پیش‌آزمون ادراک عمق گرفته شد. سپس به گروه مداخله و گروه کنترل تقسیم شدند. برای ایجاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ارتباط بین راهبردهای مقابله‌ای و تسلط فراانگیزشی در ورزشکاران نخبه: رویکرد نظریۀ بازگشتی

پیمان هنرمند؛ محمد خبیری؛ رسول حمایت طلب؛ حسن غرایاق زندی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.212947.1132

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله‌ای با تسلط فراانگیزشی در ورزشکاران نخبۀ دانشگاهی براساس نظریۀ بازگشتی بود. تعداد 124 ورزشکار که در تیم‌های ورزشی دانشگاه عضویت داشتند، به‌صورت در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. در این پژوهش از مقیاس تسلط هدف‌محوری برای اندازه‌گیری و تعیین تسلط فراانگیزشی و از نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر انسداد تحت فشار بر عملکرد پیش‌بینی شمشیربازان نخبه و مبتدی

جعفر بلالی وشمه سرا؛ سعید ارشم؛ شهاب پروین پور؛ فضل الله باقرزاده

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.289969.1468

چکیده
  قابلیت پیش‌بینی حرکات حریف قبل از اجرای آنها، از اجزای کلیدی کسب موفقیت در رقابت‌های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر انسداد تحت فشار بر عملکرد پیش‌بینی و مقایسة آن در شمشیربازان نخبه و مبتدی بود. در این پژوهش نیمه‌تجربی، آزمودنی‌ها 15 ورزشکار نخبة تیم ملی شمشیربازی جوانان (120-16 سال) و 15 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران (22- 18 سال) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسة مهارت‌های حرکتی و شاخص تودة بدنی کودکان با اعتیاد و بدون اعتیاد به اینترنت

مهدی تختائی؛ داود حومنیان؛ محمود شیخ

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 59-72

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.304107.1511

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسة مهارت‌های حرکتی و شاخص تودة بدنی دانش‌آموزان پسر 7 تا 10 سال با و بدون اعتیاد به اینترنت انجام گرفت. شرکت‌کنندگان در پژوهش 150 دانش‌آموز دارای اعتیاد و 150 دانش‌آموز بدون اعتیاد به اینترنت بودند. بعد از گرفتن رضایت‌نامه از والدین و ثبت اطلاعات شخصی دانش‌آموزان در ابتدا با استفاده از پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر پیش‌دوره و فواصل زمانی بین محرک‌ها بر دورة بی‌پاسخی روان‌شناختی: شواهدی بر آماده‌سازی

کامبیز نوری؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ محمدرضا دوستان

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.310306.1533

چکیده
  با توجه به اهمیت آماده‌سازی در پاسخ به دو محرک در موقعیت‌های گوناگون ورزشی، هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر زمان پیش‌دوره و فواصل زمانی بین دو محرک در دورۀ بی‌پاسخی روان‌شناختی در ورزشکاران بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی با طرح درون‌گروهی بود و از نظر هدف در حوزة پژوهش‌های بنیادی-کاربردی است. بدین‌منظور 50 نفر از دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر بازخورد خودکنترل بر یادگیری تولید نیروهای کم، متوسط و بیشینه در شرایط خستگی ذهنی

جلیل میرزایی؛ رسول زیدآبادی؛ محمد رضا شهابی کاسب

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.314410.1550

چکیده
  خستگی ذهنی، حالتی روان‌شناختی است که به‌واسطۀ فعالیت مداوم شناختی ایجاد شده و سبب کاهش عملکرد جسمانی می‌شود، اما تأثیر آن بر یادگیری حرکتی کمتر بررسی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری تولید نیروهای کم، متوسط و بیشینه در شرایط خستگی ذهنی بود. نمونۀ پژوهش 28 نفر از داوطلبان واجد شرایط بودند که به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ رویکرد آموزش مبتنی بر بازی و رویکرد سنتی: بررسی میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین و لذت

برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 109-127

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.313683.1546

چکیده
  مطالعۀ حاضر با هدف بررسی تأثیر دو رویکرد آموزشی مبتنی بر بازی و رویکرد آموزشی سنتی بر میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین و لذت از فعالیت بدنی دانشجویان شرکت‌کننده در کلاس‌های تربیت بدنی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی بود. شرکت‌کنندگان شامل 30 دانشجوی مرد (میانگین سنی72/1 ± 67/20 سال) بودند که به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌طور ...  بیشتر