دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-127 
4. اثر انسداد تحت فشار بر عملکرد پیش‌بینی شمشیربازان نخبه و مبتدی

صفحه 43-58

10.22059/jmlm.2020.289969.1468

جعفر بلالی وشمه سرا؛ سعید ارشم؛ شهاب پروین پور؛ فضل اله باقرزاده