دوره 16 (1403)
دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثربخشی روش‌های آموزش ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر مایندفولنس (MSPE) و تصویرسازی‌ذهنی بر بهبود مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

صالح معظم؛ رسول حمایت طلب؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خزائی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 355-373

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.215869.1215

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ میزان اثربخشی روش‌های آموزش ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر مایندفولنس و تصویرسازی‌ذهنی بر بهبود مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در بسکتبالیست‌های جوان انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی است و به لحاظ نحوۀ گردآوری اطلاعات از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه لیست انتظار است. جامعۀ آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سی شارپ (مقیاس خصومت و پرخاشگری کودکان: کنشی/ واکنشی) در افراد با و بدون اختلال طیف اوتیسم

زهرا قدیمی کلاته؛ سید فردین قیصری؛ محمود شیخ

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 375-389

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.330752.1605

چکیده
  اندازه گیری انواع مختلف پرخاشگری (مانند جسمی، کلامی) و کارکردهای آن (مانند کنشی/واکنشی) در افراد دارای اختلال ناتوانی‌های رشدی و خصوصا نوجوانان و بزرگسالان توجه کمی را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه، به تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس خصومت و پرخاشگری کودکان: کنشی/ واکنشی (C-SHARP) در افراد با و بدون اختلال طیف اوتیسم در گروه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر‌ توانبخشی شناختی بر مهارت‌های پایۀ بنیادی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی: یک مطالعۀ نیمه‌تجربی

ایوب هاشمی؛ ربابه رستمی؛ حبیب هادیان فرد

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 391-405

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.331598.1611

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر توانبخشی شناختی بر مهارت‌های پایۀ بنیادی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی بود. روش پژوهش نیمه‌تجربی بود و از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با کنترل استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش کودکان 6 تا 10 سالۀ شهر خنج بودند. برای این منظور،40 کودک مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و براساس ملاک‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه‏ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر تمرکز و رکورد تیراندازان تپانچه

فرناز ترابی؛ زهرا مرتضایی دارسرا

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 407-425

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.328654.1601

چکیده
  تمرکز، در تیراندازی نقش مهمی ‌دارد. برخی توانایی تمرکز را از استعدادهای طبیعی و ذاتی ورزشکاران دانسته‌اند، حال آنکه این توانایی‌ها ذاتی نیست و مهارت‌هایی است که ورزشکاران می‌توانند از طریق تمرین و آموختن به‌دست آورند. یکی از راه‏های افزایش تمرکز، استفاده از تحریک الکتریکی فراجمجمه‏ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر یک دوره مداخلات ورزشی و غذایی هدفمند بر ظرفیت توجه، سرعت واکنش و پردازش اطلاعات زنان سالمند دارای اختلال خواب

شهریان اسحاقی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایراندوست

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 427-441

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.333742.1622

چکیده
  افزایش نرخ جمعیت سالمندان و هزینه‌های ناشی از آن، بخش عمده‌ای از منابع بهداشتی و درمانی هر جامعه‌ای را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره مداخلات ورزشی و غذایی هدفمند بر ظرفیت توجه، سرعت واکنش و پردازش اطلاعات زنان سالمند دارای اختلال خواب بود. بر این اساس 53 نفر به‌صورت در دسترس و هدفمند با دامنۀ سنی 65-75 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر خودحرکتی بر ادراک فاصله: بررسی جفت شدن ادراک و عمل

عاطفه افتخاری؛ جلال دهقانی زاده

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 443-456

https://doi.org/10.22059/jmlm.2022.333849.1624

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر خودحرکتی بر ادراک فاصله بود. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی بود. جامعۀ آماری دانشجویان دانشگاه ارومیه بودند که به‌طور تصادفی در دسترس 60 نفر (30 پسر و 30 دختر) با میانگین سنی 73/2 ± 19 سال که شرایط شرکت در تحقیق را داشتند، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به سه گروه 20 نفره شامل گروه ایستا، گروه پویا با سرعت 4 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرینات دید ورزشی بر مدت زمان چشم ساکن و دقت مهارت هدف‌گیری- مهاری در کودکان با اختلال یادگیری

نیره شمشیری؛ زهره مشکاتی؛ رخساره بادامی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 457-472

https://doi.org/10.22059/jmlm.2022.334183.1628

چکیده
  مقدمه و هدف: هدف مطالعه حاضر تاثیر تمرینات دید ورزشی بر دقت و چشم ساکن مهارت هدف‌گیری-مهاری در کودکان با اختلال یادگیری بود.روش: در این مطالعه نیمه تجربی با طرح اندازه‌گیری تکراری (پیش آزمون- پس آزمون- یادداری- انتقال)، 30 دانش‌آموز پسر دارای اختلال یادگیری شهر اصفهان با دامنه سنی 7 تا 10 سال، به صورت در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسة مهارت‌های بنیادی دستکاری بین کودکان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی و کودکان سالم

مغدید عبدالله رش؛ نرمین غنی زاده حصار؛ مهری محمدی دانقرالو؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 473-491

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.337780.1638

چکیده
  مهارت‌های بنیادی دستکاری در کودکان، پیش‌نیاز حرکات و مهارت‌های ورزشی در بزرگسالی است. هدف از این پژوهش مقایسة مهارت‌های بنیادی دستکاری بین کودکان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی و کودکان سالم بود. جامعة آماری پژوهشدو گروه کودکان پسر 10-11 سالة سالم و کودکان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی شهر پیرانشهر بودند که 45 دانش‌آموز سالم به روش ...  بیشتر