دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 355-493 
7. مقایسة مهارت‌های بنیادی دستکاری بین کودکان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی و کودکان سالم

صفحه 475-493

10.22059/jsmdl.2022.337780.1638

مغدید عبدالله رش؛ نرمین غنی زاده حصار؛ مهری محمدی دانقرالو؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه