نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشد حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اندازه گیری انواع مختلف پرخاشگری (مانند جسمی، کلامی) و کارکردهای آن (مانند کنشی/واکنشی) در افراد دارای اختلال ناتوانی‌های رشدی و خصوصا نوجوانان و بزرگسالان توجه کمی را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه، به تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس خصومت و پرخاشگری کودکان: کنشی/ واکنشی (C-SHARP) در افراد با و بدون اختلال طیف اوتیسم در گروه‌های سنی مختلف می-پردازیم. بدین منظور پرسشنامه C-SHARP ، چک لیست رفتار کودک (CBCL) و پرسشنامه پرخاشگری واکنشی _ کنشی توسط گروه‌های سنی مختلف دارای اختلال طیف اوتیسم و سایر ناتوانی‌های رشدی پر شد. انواع مختلف روایی همراه با آزمون- بازآزمون و آلفای کرونباخ برای پایایی بیرونی و درونی آن، تعیین گردید. همچنین همبستگی بین C-SHARP ، CBCL و پرسشنامه پرخاشگری واکنشی _کنشی برای بررسی اعتبار مقیاس C-SHARP به کار برده شد. ضریب همبستگی بین خرده مقیاس‌های C-SHARP با CBCL بیرونی سازی‌شده نسبت به CBCL درونی سازی‌شده بیشتر بود. افراد طبقه بندی شده با پرسشنامه پرخاشگری واکنشی _ کنشی به عنوان واکنشی و کنشی، نمرات کنشی C-SHARP بالاتر از افرادی که فقط به عنوان واکنشی یا به عنوان نه واکنشی و نه کنشی طبقه بندی شده اند دارند. برای نمرات واکنشی C-SHARP نیز الگوی مشابه با نمرات کنشی مشاهده شد. نتایج این مطالعه شواهدی از اعتبار C-SHARP از طریق تأیید روایی محتوا و ارتباط آن با مقیاس‌های معتبر ارائه داد که نشان می-دهد C-SHARP برای اندازه گیری انواع مختلف رفتار پرخاشگرانه در گروه‌های سنی مختلف دارای ناتوانی-های رشدی مفید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of the C -SHARP Questionnaire (Children’s Scale of Hostility and Aggression: Reactive/Proactive) in Individuals with and without Autism Spectrum Disorder

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghadimi Kalateh 1
  • Seyed Fardin Qeysari 2
  • Mahmood Sheikh 3

1 PhD student in motor development, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student in Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Measuring different types of aggression (such as physical, verbal) and its functions (such as Reactive/Proactive) in individuals with developmental disabilities, especially adolescents and adults, has received little attention. In this study, we investigated the validity and reliability of the Persian version of the Children’s Scale of Hostility and Aggression: )Reactive/Proactive) in individuals with and without autism spectrum disorder in different age groups. For this purpose, C-SHARP questionnaire, child behavior checklist (CBCL) and reactive/Proactive aggression questionnaire were filled out by different age groups with autism spectrum disorder and other developmental disabilities. Different types of validity were determined with test-retest and Cronbach's alpha for its external and internal reliability. Correlation between C-SHARP, CBCL and reactive/Proactive aggression questionnaire was also used to assess the validity of the C-SHARP scale. The correlation coefficient between C-SHARP subscales and CBCL Externalizing was higher than internalized CBCL. Individuals classified with the reactive/Proactive aggression questionnaire as both Reactive and Proactive have higher C-SHARP Proactive Scores than individuals classified as Reactive only or Reactive or Non- Proactive. For C-SHARP reaction scores, a similar pattern was observed for proactive scores. The results of this study provided evidence for the validity of C-SHARP by confirming the content validity and its relationship with valid scales, which shows that C-SHARP is useful for measuring different types of aggressive behavior in different age groups with developmental disabilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism Spectrum Disorder
  • C-SHARP Questionnaire
  • Aggression
  • Reactive-Active Aggression Questionnaire
  • Developmental Disability