نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشد حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اندازه گیری انواع مختلف پرخاشگری (مانند جسمی، کلامی) و کارکردهای آن (مانند کنشی/واکنشی) در افراد دارای اختلال ناتوانی‌های رشدی و خصوصا نوجوانان و بزرگسالان توجه کمی را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه، به تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس خصومت و پرخاشگری کودکان: کنشی/ واکنشی (C-SHARP) در افراد با و بدون اختلال طیف اوتیسم در گروه‌های سنی مختلف می-پردازیم. بدین منظور پرسشنامه C-SHARP ، چک لیست رفتار کودک (CBCL) و پرسشنامه پرخاشگری واکنشی _ کنشی توسط گروه‌های سنی مختلف دارای اختلال طیف اوتیسم و سایر ناتوانی‌های رشدی پر شد. انواع مختلف روایی همراه با آزمون- بازآزمون و آلفای کرونباخ برای پایایی بیرونی و درونی آن، تعیین گردید. همچنین همبستگی بین C-SHARP ، CBCL و پرسشنامه پرخاشگری واکنشی _کنشی برای بررسی اعتبار مقیاس C-SHARP به کار برده شد. ضریب همبستگی بین خرده مقیاس‌های C-SHARP با CBCL بیرونی سازی‌شده نسبت به CBCL درونی سازی‌شده بیشتر بود. افراد طبقه بندی شده با پرسشنامه پرخاشگری واکنشی _ کنشی به عنوان واکنشی و کنشی، نمرات کنشی C-SHARP بالاتر از افرادی که فقط به عنوان واکنشی یا به عنوان نه واکنشی و نه کنشی طبقه بندی شده اند دارند. برای نمرات واکنشی C-SHARP نیز الگوی مشابه با نمرات کنشی مشاهده شد. نتایج این مطالعه شواهدی از اعتبار C-SHARP از طریق تأیید روایی محتوا و ارتباط آن با مقیاس‌های معتبر ارائه داد که نشان می-دهد C-SHARP برای اندازه گیری انواع مختلف رفتار پرخاشگرانه در گروه‌های سنی مختلف دارای ناتوانی-های رشدی مفید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of the C -SHARP Questionnaire (Children’s Scale of Hostility and Aggression: Reactive/Proactive) in Individuals with and without Autism Spectrum Disorder

نویسندگان [English]

 • Zahra Ghadimi Kalateh 1
 • Seyed Fardin Qeysari 2
 • Mahmood Sheikh 3

1 PhD student in motor development, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student in Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Measuring different types of aggression (such as physical, verbal) and its functions (such as Reactive/Proactive) in individuals with developmental disabilities, especially adolescents and adults, has received little attention. In this study, we investigated the validity and reliability of the Persian version of the Children’s Scale of Hostility and Aggression: )Reactive/Proactive) in individuals with and without autism spectrum disorder in different age groups. For this purpose, C-SHARP questionnaire, child behavior checklist (CBCL) and reactive/Proactive aggression questionnaire were filled out by different age groups with autism spectrum disorder and other developmental disabilities. Different types of validity were determined with test-retest and Cronbach's alpha for its external and internal reliability. Correlation between C-SHARP, CBCL and reactive/Proactive aggression questionnaire was also used to assess the validity of the C-SHARP scale. The correlation coefficient between C-SHARP subscales and CBCL Externalizing was higher than internalized CBCL. Individuals classified with the reactive/Proactive aggression questionnaire as both Reactive and Proactive have higher C-SHARP Proactive Scores than individuals classified as Reactive only or Reactive or Non- Proactive. For C-SHARP reaction scores, a similar pattern was observed for proactive scores. The results of this study provided evidence for the validity of C-SHARP by confirming the content validity and its relationship with valid scales, which shows that C-SHARP is useful for measuring different types of aggressive behavior in different age groups with developmental disabilities

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autism Spectrum Disorder
 • C-SHARP Questionnaire
 • Aggression
 • Reactive-Active Aggression Questionnaire
 • Developmental Disability
 1. Ahemaitijiang N, Hu X, Yang X, Han ZR. Effects of meditation on the soles of the feet on the aggressive and destructive behaviors of Chinese adolescents with autism spectrum disorders. Mindfulness. 2020;11(1):230-40.
 2. Elkhamisi ES, Almutery M. Aggression Dimensions in Students with Autism. European Scientific Journal. 2018;14(9):330-45.
 3. Little TD, Henrich CC, Jones SM, Hawley PH. Disentangling the “whys” from the “whats” of aggressive behaviour. International Journal of Behavioral Development. 200.33-122:(2)27;3
 4. Schroeder SR, Marquis JG, Reese RM, Richman DM, Mayo-Ortega L, Oyama-Ganiko R, et al. Risk factors for self-injury, aggression, and stereotyped behavior among young children at risk for intellectual and developmental disabilities. American journal on intellectual and developmental disabilities. 2014;119(4):351-70.
 5. Samani S. Study of reliability and validity of the Buss and Perry's aggression questionnaire. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology. 2008;13(4):359-65. ( in Persian)
 6. Mohammad Esmaeil E. Adaptation and Standardization of the Child Symptom Inventory Fourth Edition (CSI-4). Exceptional Children Quarterly, 2007, 7.1: 79-96. ( in Persian)
 7. Rescorla L, Achenbach T, Ivanova MY, Dumenci L, Almqvist F, Bilenberg N, et al. Behavioral and emotional problems reported by parents of children ages 6 to 16 in 31 societies. Journal of Emotional and behavioral Disorders. 2007;15(3):130-42.
 8. Yazdkhasti F, Oreyzi H. Standardization of child, parent and teacher’s forms of child behavior checklist in the city of Isfahan. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2011;17(1):60-70. ( in Persian)
 9. Ghezelsefloo K. Effect of Anger Control Skills by Using of Story on Decreasing of Aggression in Educable Mentally Retarded 10-19 Year Boys: Thesis for Master of Science in Psychology And exceptional Children . 2009. ( in Persian)
 10. Shahim S. Overt and relational aggression among elementary school children. 2006. ( in Persian)
 11. Farmer CA, Aman MG. Development of the children's scale of hostility and aggression: Reactive/proactive (C-SHARP). Research in Developmental Disabilities. 2009;30(6):1155-67.
 12. Farmer CA, Aman MG. Psychometric properties of the children's scale of hostility and aggression: Reactive/proactive (C-SHARP). Research in Developmental Disabilities. 2010;31(1):270-80.
 13. Farmer CA, Kaat AJ, Mazurek MO, Lainhart JE, DeWitt MB, Cook EH, et al. Confirmation of the factor structure and measurement invariance of the Children's Scale of Hostility and Aggression: reactive/proactive in clinic-referred children with and without autism spectrum disorder. Journal of child and adolescent psychopharmacology. 2016;26(1):10-8.
 14. Nishijo M, Pham NT, Duong HTT, Tran NN, Kondoh T, Nishino Y, et al. Nutritional Intervention with Dried Bonito Broth for the Amelioration of Aggressive Behaviors in Children with Prenatal Exposure to Dioxins in Vietnam: A Pilot Study. Nutrients. 2021;13(5):1455.
 15. Oubrahim L, Combalbert N. Frequency and origin (reactive/proactive) of aggressive behavior in young people with intellectual disability and autism spectrum disorder. International Journal of Developmental Disabilities. 2021;67(3):209-16.
 16. Đorđević MV, Glumbić NP, Brojčin BB, Jojić MP. Predictors of aggressive behaviour in children with autism spectrum disorder. Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. 2020;2(2):70-81.
 17. Oubrahim L, Combalbert N. Study of the psychometric properties and population norms of the C-SHARP in a representative French population. Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviou 2020.
 18. Raine A, Dodge K, Loeber R, Gatzke‐Kopp L, Lynam D, Reynolds C, et al. The reactive–proactive aggression questionnaire: Differential correlates of reactive and proactive aggression in adolescent boys. Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression. 2006;32(2):159-71.
 19. Farhanfar M, Nadi MA, Molavi H. Involvement and Empathy with Aggression Among High School Students. Research in Cognitive and Behavioral Sciences. 2015;5(1):67-80. ( in Persian)
 20. Achenbach TM, Rescorla LA. Manual for the ASEBA school-age forms & profiles: child behavior checklist for ages 6-18, teacher's report form, youth self-report: an integrated system of multi-informant assessment: University of Vermont, research center for children youth & families; 2001.
 21. Hajizadeh A, Asghari M. Methods and statistical analysis looking at the biology and health. Tehran: Publitioning Organ University Jahad; 2011. ( in Persian)
 22. Rahbari MM, Shariati M, Keramat A, Yunesian M, Eslami M, Mousavi SA, et al. Content validity of national post marriage educational program using mixed methods. Iranian journal of public health. 2015;44(4):535. ( in Persian)
 23. Salmivalli C, Nieminen E. Proactive and reactive aggression among school bullies, victims, and bully‐ Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression. 2002;28(1):30-44.
 24. Connor DF, Steingard RJ, Cunningham JA, Melloni Jr RH, Anderson JJ. Proactive and reactive aggression in referred children and adolescents. American Journal of Orthopsychiatry. 2004;74(2):129-36.
 25. Donovan SJ, Nunes EV, Stewart JW, Ross D, Quitkin FM, Jensen PS, et al. " Outer-directed irritability": a distinct mood syndrome in explosive youth with a disruptive behavior disorder? Journal of Clinical Psychiatry. 2003;64(6):698-701.
 26. Jensen PS, Youngstrom EA, Steiner H, Findling RL, Meyer RE, Malone RP, et al. Consensus report on impulsive aggression as a symptom across diagnostic categories in child psychiatry: implications for medication studies. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2007;46(3):309-22.
 27. Farmer C, Butter E, Mazurek MO, Cowan C, Lainhart J, Cook EH, et al. Aggression in children with autism spectrum disorders and a clinic-referred comparison group. Autism.91-281(3)13;2015