نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان، ایران

3 دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده

مقدمه و هدف: هدف مطالعه حاضر تاثیر تمرینات دید ورزشی بر دقت و چشم ساکن مهارت هدف‌گیری-مهاری در کودکان با اختلال یادگیری بود.

روش: در این مطالعه نیمه تجربی با طرح اندازه‌گیری تکراری (پیش آزمون- پس آزمون- یادداری- انتقال)، 30 دانش‌آموز پسر دارای اختلال یادگیری شهر اصفهان با دامنه سنی 7 تا 10 سال، به صورت در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در دو ‏گروه تمرینات دید ورزشی و کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون شرکت کنندگان اقدام به 10 کوشش تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توپ نمودند. مرحله اکتساب طی هشت هفته و هر هفته سه جلسه انجام گفت. پس از اتمام آخرین جلسه تمرینی، در مرحله پس آزمون، در دو هفته بی‌تمرینی در مر
کودکان با اختلال یادگیری استفادة ناکارامدتری از راهبرد‌های خیرگی در تکالیف مختلف دارند. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات دید ورزشی بر مدت زمان چشم ساکن و دقت مهارت هدف‌گیری- مهاری در کودکان با اختلال یادگیری بود.در این تحقیق نیمه‌تجربی با طرح سری‌های زمانی (پیش‌آزمون- پس‌آزمون- یادداری- انتقال)، 30 دانش‌آموز پسر دارای اختلال یادگیری شهر اصفهان با دامنة سنی 7 تا 10 سال، به‌صورت در دسترس، انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه تمرینات دید ورزشی و کنترل قرار گرفتند. در مرحلة پیش‌آزمون شرکت‌کنندگان اقدام به 10 کوشش تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توپ کردند. مرحلة اکتساب طی 8 هفته و هر هفته 3 جلسه انجام گرفت. پس از اتمام آخرین جلسة تمرینی، در مرحلة پس‌آزمون، در دو هفته بی‌تمرینی در مرحلة یادداری و در مرحلة انتقال، شرکت‌کنندگان اقدام به 10 کوشش تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توپ کردند. در هریک از مراحل رفتار خیرگی توسط دستگاه ردیابی چشم و عملکرد تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توسط محقق ثبت شد. داده‌ها به روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری با سطح معنا‌داری 05/0 تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرینات دید ورزشی بر افزایش دقت مهارت هدف‌گیری- مهاری و افزایش طول دورة چشم ساکن مرحلة پرتاب کردن کودکان با اختلال یادگیری تأثیر معنا‌داری دارد. اما دیگر نتایج نشان داد که تمرینات دید ورزشی بر چشم ساکن مرحلة دریافت کردن کودکان با اختلال یادگیری تأثیر معنا‌داری ندارد.به‌طور کلی نتایج تحقیق حاضر بر اهمیت تمرینات دید ورزشی بر عملکرد کودکان دارای اختلال یادگیری تأکید دارد؛ اما در مورد اثر تمرینات دید ورزشی بر رفتار خیرگی با توجه به نوع تکلیف موردنظر (هدف‌گیری یا مهاری) به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
حله یادداری و در مرحله انتقال، شرکت‌کنندگان اقدام به 10 کوشش تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توپ نمودند. در هر یک از مراحل رفتار خیرگی توسط دستگاه ردیابی چشم و عملکرد تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توسط محقق ثبت گردید. داده‌ها به روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری با سطح معنی‌داری 05/0 تحلیل شد.

یافته‌ها: تمرینات دید ورزشی بر افزایش دقت مهارت هدف‌گیری- مهاری و افزایش طول دوره چشم ساکن مرحله پرتاب کردن کودکان تاثیر معنی‌داری دارد. تمرینات دید ورزشی بر چشم ساکن مرحله دریافت کردن کودکان تاثیر معنی‌داری ندارد.

نتیجه گیری: نتایج مطاله حاضر بر اهمیت تمرینات دید ورزشی بر عملکرد کودکان دارای اختلال یادگیری تاکید دارد؛ در مورد اثر تمرینات دید ورزشی بر رفتار خیرگی با توجه به نوع تکلیف مورد نظر (هدف‌گیری یا مهاری) نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sport Vision Training on Quiet Eye Period and Accuracy of Targeting-Interceptive Skill in Children with Learning Disorder ‎

نویسندگان [English]

 • Nayereh Shamshiri 1
 • Zohreh Meshkati 2
 • Rokhsareh Badami 3

1 PhD Student, Faculty of Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran2

2 Associated professor, Faculty of Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction and Purpose: the purpose of this study was to examine the effect of sport vision training on accuracy and targeting-interceptive skill quiet eye in children with learning disorder.

Methods: In this semi- experimental study with a repeated-measure design, 30 boys aged 7-10 years with learning disorder were divided into sport vision and control groups. In the pre-test phase, participants performed 10 trails to throw and catch task the ball. Acquisition phase have done in eight weeks and three sessions in per weeks. At the end of the last training session, in the post-test phase, in two weeks of detraining in the retention and transfer phases, the participants performed 10 trials to throw and catch task the ball. At each phase, the gaze behavior was recorded by eye tracker system and the throw and catch task performance was recorded by the researcher. Data were analyzed by analysis of variance with repeated measures with 0.05 significant levels.

Results: The results indicated that sport vision training has a significant effect on increasing the accuracy of targeting-interceptive skills and on increase quiet eye period of throw phase. But, other result indicated that sport vision training has not effect on quiet eye of catching phase.

Conclusion: In general, the results of the current study emphasize the importance of sports vision training on the performance of children with learning disabilities; However, more research is needed on the effect of sports vision training on gaze behavior according to the type of task (targeting or interceptive).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accuracy
 • gaze training
 • learning disorder
 • quiet eye
 • sport vision
 • targeting-interceptive skill
 1. Barnett KJ, Foxe JJ, Molholm S, Kelly SP, Shalgi S, Mitchell KJ, et al. Differences in early sensory-perceptual processing in synesthesia: a visual evoked potential study. Neuroimage. 2008;43(3):605-13.
 2. Garje Mona P, Dhadwad V, Yeradkar MR, Adhikari A, Setia M. Study of visual perceptual problems in children with learning disability. Indian Journal of Basic and Applied Medical Research. 2015;4(3):492-97.
 3. Chapparo C, Lane S. Learning disabilities and intellectual disabilities. Lane, S. 2012:525-48.
 4. Flanagan JR, Wing AM. The role of internal models in motion planning and control: evidence from grip force adjustments during movements of hand-held loads. Journal of Neuroscience. 1997;17(4):1519-28.
 5. Wilson MR, Miles CA, Vine SJ, Vickers JN. Quiet eye distinguishes children of high and low motor coordination abilities. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2013;45(6):1144-51.
 6. Sumner E, Hutton SB, Kuhn G, Hill EL. Oculomotor atypicalities in developmental coordination disorder. Developmental science. 2018;21(1):e12501.
 7. Robert MP, Ingster‐Moati I, Albuisson E, Cabrol D, Golse B, Vaivre‐Douret L. Vertical and horizontal smooth pursuit eye movements in children with developmental coordination disorder. Developmental Medicine & Child Neurology. 2014;56(6):595-600.
 8. Wood G, Miles CA, Coyles G, Alizadehkhaiyat O, Vine SJ, Vickers JN, et al. A randomized controlled trial of a group-based gaze training intervention for children with Developmental Coordination Disorder. PLoS One. 2017;12(2):e0171782.
 9. Edwards W. Motor Learning and Control: From Theory to Practice. Cengage Learning. 2010.
 10. Abernethy B, Schorer J, Jackson RC, Hagemann N. Perceptual training methods compared: the relative efficacy of different approaches to enhancing sport-specific anticipation. Journal of experimental psychology: Applied. 2012;18(2):143.
 11. Vickers JN. Perception, cognition, and decision training: The quiet eye in action: Human Kinetics; 2007.
 12. Abernethy B, Wood JM. Do generalized visual training programmes for sport really work? An experimental investigation. Journal of sports sciences. 2001;19(3):203-22.
 13. Wilson TA, Falkel J. Sportsvision: training for better performance: Human Kinetics 1; 2004.
 14. Appelbaum LG, Erickson G. Sports vision training: A review of the state-of-the-art in digital training techniques. International Review of Sport and Exercise Psychology. 2018;11(1):160-89.
 15. Williams DJ. Effects of Sports Vision Training on Peripheral Awareness 2019.
 16. Shekar SU, Erickson GB, Horn F, Hayes JR, Cooper S. Efficacy of a Digital Sports Vision Training Program for Improving Visual Abilities in Collegiate Baseball and Softball Athletes. Optometry and Vision Science. 2021;98(7):815-25.
 17. Broadbent DP, Causer J, Williams AM, Ford PR. Perceptual-cognitive skill training and its transfer to expert performance in the field: Future research directions. European journal of sport science. 2015;15(4):322-31.
 18. Otto J, Michelson G. Repetitive tests of visual function improved visual acuity in young subjects. British Journal of Ophthalmology. 2014;98(3):383-6.
 19. Holliday J. Effect of stroboscopic vision training on dynamic visual acuity scores: Nike Vapor Strobe® Eyewear. 2013.
 20. Deveau J, Ozer DJ, Seitz AR. Improved vision and on-field performance in baseball through perceptual learning. Current Biology. 2014;24(4):R146-R7.
 21. Rezaee M, Ghasemi A, Momeni M. Visual and athletic skills training enhance sport performance. European journal of experimental biology. 2012;2(6):2243-50.
 22. Paul M, Biswas SK, Sandhu JS. Role of sports vision and eye hand coordination training in performance of table tennis players. Brazilian Journal of Biomotricity. 2011;5(2):106-16.
 23. Hagemann N, Strauss B, Cañal-Bruland R. Training perceptual skill by orienting visual attention. Journal of sport and exercise psychology. 2006;28(2):143-58.
 24. Smith TQ, Mitroff SR. Stroboscopic training enhances anticipatory timing. International journal of exercise science. 2012;5(4):344.
 25. Schwab S, Memmert D. The impact of a sports vision training program in youth field hockey players. Journal of sports science & medicine. 2012;11(4):624.
 26. Kumar MS. Impact of sport vision training for enhancing selected visual skills and performance factors of novice hockey players. Sports vision. 2011;1(1):1-5.
 27. Appelbaum LG, Schroeder JE, Cain MS, Mitroff SR. Improved visual cognition through stroboscopic training. Frontiers in psychology. 2011;2:276.
 28. McLeod B. Effects of Eyerobics visual skills training on selected performance measures of female varsity soccer players. Perceptual and motor skills. 1991;72(3):863-6.
 29. Henderson SE, Sugden DA, Barnett AL. Movement assessment battery for children: Harcourt Assessment London; 2007.
 30. Akbaripour R, Shojaee M, Daneshfar A. Reliability of the movement assessment battery for children- ‌second edition (MABC-2) in children aged 7-10 years in Tehran. Rehabilitation Mediciene. 2018;7(4):90-96 ‌.
 31. Sarrami L, Ghasemi A, Arabameri E, Kashi A. Psychometric properties of movement assessment battery for children-2 in 3-6 years old children in Isfahan. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2019;9(0):92-.
 32. Khanal S. Impact of visual skills training on sports performance: Current and future perspectives. Adv Ophthalmol Vis Syst. 2015;2(1):00032.
 33. Jenerou A, Morgan B, Buckingham R. A vision training program’s impact on ice hockey performance. Optometry & Visual Performance. 2015;3(2):139-48.
 34. Alfailakawi A. THE EFFECTS OF VISUAL TRAINING ON VISION FUNCTIONS AND SHOOTING PERFORMANCE LEVEL AMONG YOUNG HANDBALL PLAYERS. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health. 2016;16(1).
 35. Mann DT, Williams AM, Ward P, Janelle CM. Perceptual-cognitive expertise in sport: A meta-analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2007;29(4):457-78.