نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر توانبخشی شناختی بر مهارت‌های پایۀ بنیادی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی بود. روش پژوهش نیمه‌تجربی بود و از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با کنترل استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش کودکان 6 تا 10 سالۀ شهر خنج بودند. برای این منظور،40 کودک مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و براساس ملاک‌های ورود و خروج به‌عنوان افراد گروه نمونه انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. تحریک الکتریکی در 24 جلسه و هر جلسه به مدت 20 دقیقه با شدت یک میلی‌آمپر روی ناحیۀ F3 و F4 بر روی گروه‌های تحقیق انجام گرفت. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامۀ اختلال هماهنگی رشدی (DCDQ7)، آزمون ارزیابی حرکتی برای کودکان (MABC-2)، آزمون رشد مهارت‌های حرکتی درشت اولریخ (TGMD-2) و آزمون هوش ریون بود. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از طریق آزمون لوین، کولموگروف-اسمیرنوف و تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 05/0 انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای مغز (tDCS) بر افزایش مهارت‌های حرکتی جابه‌جایی (92/0=Eta،001/0P=،84/461F=)، کنترل ‌شیء (90/0=Eta،001/0P=،15/351F=) و بهرۀ حرکتی کلی (94/0=Eta،001/0P=، 21/597F=) تأثیر معناداری دارد. این روش به‌عنوان درمان غیردارویی می‌تواند در این افراد اســتفاده شود و در بهبود مهارت‌های پایۀ بنیادی که از مشـــکلات مهم افراد دارای این اختلال است، مفید و مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Fundamental Motor Skills of Children with Developmental Coordination Disorder: A Quasi-Experimental study

نویسندگان [English]

  • Ayoub Hashemi 1
  • Robabeh Rostami 2
  • Habib Hadianfard 3

1 Department of motor behavior, Faculty of physical education & sport science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Physical Education, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Department of Clinical Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive rehabilitation on Fundamental motor skills of children with DCD. The method of the present study was quasi-experimental, a pre- posttest design with experimental, and control groups. The statistical population of the study was 6 to 10 year old children in khonj city. For this purpose, 40 children with developmental coordination disorders were selected by cluster sampling method based on entry and exit criteria as members of the sample group and were randomly divided into experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. Electrical stimulation was performed in 24 sessions and each session for 20 minutes with an intensity of one mA on the F3 and F4 regions on the study groups. The instruments used in this study included the DCD Questionnaire (DCDQ7), Movement Assessment Battery for Children - Second Edition (MABC-2), the Ulrich Test of Gross Motor Development (TGMD-2) and the Raven Intelligence Test. Data analysis was performed by Levin, Kolmogorov-Smirnov test and analysis of covariance at a significance level of 0.05. The results showed that Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) have a significant effect on increasing locomotor movement skills (F = 461.84, P = 0.001, Eta = 0.92), object control (F = 351.15, P = 0.001, Eta = 0.90,) and total motor skills (F = 597.21, P = 0.001, Eta = 0.94). This method can be useful and effective in improving Fundamental motor Skills, which is one of the major problems of these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • Cognitive Rehabilitation
  • Developmental coordination disorder
  • Electrical stimulation
  • Motor skills
1.Association AP, Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. United States. 2013.
2.Mousavi Sadati S, Paridokht S. The Effect of 8 Weeks Selected Physical Exercises on the Development of Fundamental movement and Cognitive Skills in 8 to 10 Years Old Girls with Developmental Coordination Disorder. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2019;9(10):12-21(In persian)
3.Baghernia R, Mohammadizadeh MA. Prevalence of developmental coordination disorder in iranian 3-to-11-year-old children. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2014;9(6). (In persian)
4.Missiuna C, Rivard L, Pollock N. Children with Developmental Coordination Disorder: At home, at school, and in the community. Mc Master University, Hamilton. 2011.
5.Ferguson G, Jelsma D, Jelsma J, Smits-Engelsman B. The efficacy of two task-orientated interventions for children with Developmental Coordination Disorder: Neuromotor Task Training and Nintendo Wii Fit training. Research in developmental disabilities. 2013;34(9):2449-61.
6.Smits-Engelsman B, Vincon S, Blank R, Quadrado VH, Polatajko H, Wilson PH. Evaluating the evidence for motor-based interventions in developmental coordination disorder: A systematic review and meta-analysis. Research in developmental disabilities. 2018;74:72-102.
7.Shoja M, Vaez Mousavi SMK, Ghasemi A. The Effect of Game-Oriented Exercises on Motor Development of Overweight Children with Developmental Coordination Disorder. Journal of Motor Learning and Movement. 2019;11(1):87-101. (In persian)
8.Joshi D, Missiuna C, Hanna S, Hay J, Faught BE, Cairney J. Relationship between BMI, waist circumference, physical activity and probable developmental coordination disorder over time. Human movement science. 2015;40:237-47.
9.Goodway JD, Ozmun JC, Gallahue DL. Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults: Jones & Bartlett Learning; 2019.
10.Schmidt RA, Lee TD, Winstein C, Wulf G, Zelaznik HN. Motor control and learning: A behavioral emphasis: Human kinetics; 2018.
11.Asonitou K, Koutsouki D, Kourtessis T, Charitou S. Motor and cognitive performance differences between children with and without developmental coordination disorder (DCD). Research in developmental disabilities. 2012;33(4):996-1005.
12.Delgado-Lobete L, Pértega-Díaz S, Santos-del-Riego S, Montes-Montes R. Sensory processing patterns in developmental coordination disorder, attention deficit hyperactivity disorder and typical development. Research in developmental disabilities. 2020;100:103608.
13.Grohs MN, Hilderley A, Kirton A. The therapeutic potential of non-invasive neurostimulation for motor skill learning in children with neurodevelopmental disorders. Current Developmental Disorders Reports. 2019;6(1):19-28.
14.Navarro-Patón R, Martín-Ayala JL, Martí González M, Hernández A, Mecías-Calvo M. Effect of a 6-Week Physical Education Intervention on Motor Competence in Pre-School Children with Developmental Coordination Disorder. Journal of Clinical Medicine. 2021;10(9):1936.
15.Imburgio MJ, Orr JM. Effects of prefrontal tDCS on executive function: Methodological considerations revealed by meta-analysis. Neuropsychologia. 2018;117:156-66.
16.Cheng PWC, Louie LLC, Wong YL, Wong SMC, Leung WY, Nitsche MA, et al. The effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) on clinical symptoms in schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. Asian Journal of Psychiatry. 2020;53:102392.
17.Grimaldi G, Argyropoulos GP, Bastian A, Cortes M, Davis NJ, Edwards DJ, et al. Cerebellar transcranial direct current stimulation (ctDCS) a novel approach to understanding cerebellar function in health and disease. The Neuroscientist. 2016;22(1):83-97.
18.Mortezanejad M, Ehsani F, Masoudian N, Zoghi M, Jaberzadeh S. Comparing the effects of multi-session anodal trans-cranial direct current stimulation of primary motor and dorsolateral prefrontal cortices on fatigue and quality of life in patients with multiple sclerosis: a double-blind, randomized, sham-controlled trial. Clinical rehabilitation. 2020;34(8):1103-11.
19.Rostami M, Mosallanezhad Z, Ansari S, Ehsani F, Kidgell D, Nourbakhsh MR, et al. Multi-session anodal transcranial direct current stimulation enhances lower extremity functional performance in healthy older adults. Experimental brain research. 2020;238(9):1925-36.
20.Kirton A, Andersen J, Herrero M, Nettel-Aguirre A, Carsolio L, Damji O, et al. Brain stimulation and constraint for perinatal stroke hemiparesis: The PLASTIC CHAMPS Trial. Neurology. 2016;86(18):1659-67.
21.Tajik N. The effect of Concurrent cerebral transcranial direct current stimulation and neuromuscular coordination exercises on balance elderly people. Journal of Gerontology. 2019;4(2):53-44.
22.Schwippel T, Papazova I, Strube W, Fallgatter A, Hasan A, Plewnia C. Beneficial effects of anodal transcranial direct current stimulation (tDCS) on spatial working memory in patients with schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. 2018;28(12):1339-50.
23.Foerster Á, Melo L, Mello M, Castro R, Shirahige L, Rocha S, et al. Cerebellar transcranial direct current stimulation (ctDCS) impairs balance control in healthy individuals. The Cerebellum. 2017;16(4):872-5.
24.Kaminski E, Hoff M, Rjosk V, Steele CJ, Gundlach C, Sehm B, et al. Anodal transcranial direct current stimulation does not facilitate dynamic balance task learning in healthy old adults. Frontiers in human neuroscience. 2017;11:16.
25.Shokreh G, Hosseini F. The Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Working Memory in Children with Developmental Coordination Disorder (DCD). Journal of Motor Learning and Movement. 2019;11(2):231-46. (In persian)
26.Bahrami S, MOUSAVI SADATI S, Daneshjoo A. Effect of Transcranial Direct Current Stimulation and Selected Exercises on Balance in Children with Developmental Coordination Disorder. Rehab Med. 2020;9(1):259-269 (In persian)
27.Akbaripour R, Daneshfar A, Shojaei M. Reliability of the Movement Assessment Battery for Children-(MABC-2) in children aged 7-10 years in Tehran. Rehab Med. 2018;7(4):90-6. (In persian)
 
28.Wilson BN, Crawford SG, Green D, Roberts G, Aylott A, Kaplan BJ. Psychometric properties of the revised developmental coordination disorder questionnaire. Physical & occupational therapy in pediatrics. 2009;29(2):182-202.
29.Salehi H, AFSORDE BR, Movahedi A, Ghasemi V. Psychometric properties of a Persian version of the developmental coordination disorder questionnaire in boys aged 6-11 year-old. Psychology of exceptional people. 2012;1(4):135-161(In persian)
30.Henderson S, Sugden D, Barnett A. Movement assessment battery for Children-2 (Dutch manual). London, UK: Pearson Assessment; 2007.
31.Smits-Engelsman BC, Niemeijer AS, van Waelvelde H. Is the Movement Assessment Battery for Children-a reliable instrument to measure motor performance in 3 year old children? Research in developmental disabilities. 2011;32(4):1370-7.
32.Ulrich DA, Sanford CB. Test of gross motor development: Pro-ed Austin, TX; 1985.
33.Farrokhi A, Zadeh Z, Kazemnejad A, Ilbeigi S. Reliability and validity of test of gross motor development-2 (Ulrich, 2000) among 3-10 aged children of Tehran City. Journal of Physical Education and Sport Management. 2014;5(2):18-28.(In persian)
34.Rajabi G. Normalizing the Raven coloure progressive matrices test on students of city Ahvaz. Contemporary Psychology. 2008;3(1):23-32. (In persian)
35.Raven J. The Raven Progressive Matrices: A review of national norming studies and ethnic and socioeconomic variation within the United States. Journal of Educational Measurement. 1989;26(1):1-16.
36.Naghizadeh Z, Movahedi A, Namazizadeh M, Mirdamadi M. Effect of transcranial direct current stimulation on performance of basketball two point field throws in skilled basketball players. Journal of Motor Learning and Movement. 2020;12(3):293-312. (In persian)
37.TEYMURI KM, SABERI KA, TAHERI HR, GHANAYI CA, DARAEI M. The use of direct current stimulation to investigate the role of each hemisphere in motor learning of reaching task.shefay khatam. 2017;5(4):66-75. (In persian)
38.Cole L, Giuffre A, Ciechanski P, Carlson HL, Zewdie E, Kuo H-C, et al. Effects of high-definition and conventional transcranial direct-current stimulation on motor learning in children. Frontiers in neuroscience. 2018;12:787.
39.Arias P, Corral-Bergantiños Y, Robles-García V, Madrid A, Oliviero A, Cudeiro J. Bilateral tDCS on primary motor cortex: Effects on fast arm reaching tasks. PLoS One. 2016;11(8):e0160063.
40.Wade S, Hammond G. Anodal transcranial direct current stimulation over premotor cortex facilitates observational learning of a motor sequence. European Journal of Neuroscience. 2015;41(12):1597-602.
41.Grohs MN, Craig BT, Kirton A, Dewey D. Effects of transcranial direct current stimulation on motor function in children 8–12 years with developmental coordination disorder: A randomized controlled trial. Frontiers in Human Neuroscience. 2020.
42.SABERI NN, KHALKHALI ZM, KHADEMI KK. Effects and side effects of tDCS in movement disorders of children and adolescents.J Rehab Med. 2016;5(3): 165-174 (In persian)
43.Abdelmoula A, Baudry S, Duchateau J. Anodal transcranial direct current stimulation enhances time to task failure of a submaximal contraction of elbow flexors without changing corticospinal excitability. Neuroscience. 2016;322:94-103.
44.Stagg C, O’shea J, Kincses Z, Woolrich M, Matthews P, Johansen‐Berg H. Modulation of movement‐associated cortical activation by transcranial direct current stimulation. European Journal of Neuroscience. 2009;30(7):1412-23.
45.Delfani M, Arabi M. Investigation of Improving Postural Control Kinetic Parameters in Martial Art Athletes after applying tDCS. Journal of Motor Learning and Movement. 2019;10(4):587-602. (In persian)
46.Zandvliet SB, Meskers CG, Kwakkel G, van Wegen EE. Short-term effects of cerebellar tDCS on standing balance performance in patients with chronic stroke and healthy age-matched elderly. The Cerebellum. 2018;17(5):575-89.