نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیاررفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،ایران

3 دانشیاررفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر همتاسازی سطح مهارت در تمرین تعاملی دوتایی مشارکتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز دختران نوجوان بود. در یک روش نیمه‌تجربی 24 دختر (14-16 سال)، به‌صورت نمونۀ در دسترس از دبیرستان‌های دخترانۀ شهر نهاوند انتخاب و به دو گروه مبتدی- مبتدی و مبتدی- ماهر تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 5 جلسه تمرینات دونفره را با آرایش مهارتی مربوط به خود (مبتدی- مبتدی، مبتدی- ماهر) انجام دادند، که هر جلسه شامل 20 ست 3 دقیقه‌ای با زمان استراحت 1 دقیقه‌ای بین ست‌ها بود. با استفاده از آزمون دقت ضربۀ فورهند تنیس روی میز، اجرا در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون، یادداری و انتقال سنجیده شد. برای بررسی توزیع طبیعی داده‌ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. سپس آزمون آنالیز واریانس مرکب و آزمون تعقیبی مناسببرای تحلیل داده‌ها  به‌کار رفت. نتایج نشان داد هر دو گروه مبتدی- مبتدی و مبتدی- ماهر پیشرفت معناداری در یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز نشان دادند (5/0 < p) . همچنین گروه مبتدی- ماهر در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال نسبت به گروه مبتدی- مبتدی عملکرد بهتری داشت (5/0 < p). یافته‌های فعلی نشان می‌دهد که ترتیب مبتدی-ماهر برای یادگیری مهارت تنیس روی میز در حین آموزش دونفره بهتر بود، زیرا آنها از مشاهدۀ مدل بهینه و سایر چالش‌ها و راهبرد‌های مرتبط در طول تمرین سود می‌برند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Skill Level Matching in Cooperative Dyadic Interaction on Learning of Forehand Table Tennis Skills in Adolescent Girls

نویسندگان [English]

  • Elahe Siavashi 1
  • Ali Heyrani 2
  • Ehsan Zareian 3

1 PhD Student in Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Associate Professor of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Associate Professor of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Allameh Tabataba'i University ,Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate The effect of skill level matching in cooperative dyadic interaction on learning of forehand table tennis skills in adolescent girls. Participants were selected convenience sampling form from 24 junior high school girls in Nahavand city and were randomly divided into two groups of Novice-Novice and Novice-Expert. Both groups performed five sessions of participatory dyad training with their respective arrangement (novice- novice, novice- expert) that each session consisted of 20 sets of 3-minute with a 1-minute rest time between sets. Using table tennis forehand shot accuracy test, the motor performance was measured in the pre-test, post-test, retention and transfer stages (Merely forehand performance with increasing throwing speed of ball thrower). The results showed that both Novice-Novice and Novice-Expert groups showed significant progress learning of forehand table tennis skills; Also, the Novice-Expert performed better in the post-test, retention and transfer stages than the Novice-Novice group. Therefore, Novice-Expert arrangement than Novice-Novice during participatory dyad training facilitates learning forehand table tennis skill.It revealed that novice-expert arrangement is more efficient in comparison to novice-novice arrangement as the former enjoys the benefits of using the optimal observational pattern (seeing a expert person), and offeres various challenges and strategies for the novice partner as a result of exercising with an expert partner. To conclude, novice-expert dyad practice promotes the speed of learning among table tennis learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • skill level matching
  • Dyad training
  • Table tennis
  • Learning
  • Teenager
42- Smith R, Lane RD. Unconscious emotion: A cognitive neuroscientific perspective. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2016 Oct 1;69:216-38.
43- Pinder RA, Davids K, Renshaw I, Araújo D. Representative learning design and functionality of research and practice in sport. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2011 Feb 1;33(1):146-55.