نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار رفتار حرکتی ، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت حرکتی پرتابی در کودکان مبتلا به اوتیسم بود. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح سنجش مکرر و آزمون یادداری بود. نمونۀ آماری تحقیق 33 نفر از کودکان 10 سالۀ مبتلا به اوتیسم بودند که به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به سه گروه ادراک دایره بزرگ‌تر، ادراک دایره کوچک‌تر و گروه کنترل تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در خطای ابینگهاوس نمایش داده‌شده روی زمین و کیسۀ لوبیا برای پرتاب از پایین شانه به سمت هدف بود. روش اجرا بدین‌صورت بود که ابتدا شرکت‌کنندگان 10 کوشش را در مرحلۀ پیش‌آزمون اجرا کردند. سپس در مرحلۀ اکتساب 20 بلوک 10 کوششی را اجرا کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ اکتساب آزمون یادداری در 10 کوشش از آزمودنی‌ها گرفته شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازه‌گیری تکراری، تحلیل واریانس یکراهه به‌همراه تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج نشان داد که هم در مرحلۀ اکتساب و هم در مرحلۀ یادداری بین گروه‌ها تفاوت معناداری مشاهده شد که این تفاوت به نفع گروه ادراک دایره بزرگ‌تر بود. در کل، نتایج این تحقیق نشان داد که دستکاری سادۀ ادراکی می‌تواند یادگیری حرکتی را در کودکان مبتلا به اوتیسم افزایش دهد. بنابراین، به مربیان و معلمان ورزشی پیشنهاد می‌شود که از این متغیر به‌منظور بهبود عملکردها و بهبود جلسات تمرینی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Two Types of Ebbinghaus Visual Illusion on Learning a Motor Skill in Children with Autism Spectrum Disorder

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Zamani 1
 • Hamidreza Taheri Torbati 2
 • Aireza Saberi Kakhki 3
 • Majid Ghoshoni 4

1 PhD. Student motor Learning, Faculty of physical education and sport sciences, Ferdowsi Mashhad University, Mashhad, Iran .

2 Professor motor behavior, Faculty of physical education and sport sciences, Ferdowsi Mashhad University, Mashhad, Iran

3 Associated professor motor behavior, Faculty of physical education and sport sciences, Ferdowsi Mashhad University, Mashhad, Iran

4 Department of Biomedical Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of visual illusion on the learning of throwing skills in autism children. The research method was semi-experimental with repeated design and retention test. The statistical sample of this study was 33 children of 10 years old who were selected available and were divided into three groups randomly: larger circle perceptions, smaller circle perceptions and control group. The tool used in this study was the Ebbinghaus illusion displayed on the ground and the beanbags for throwing from down to shoulder to goal. At first, the participants performed ten trials at the pre-test phase. Then, in the acquisition phase, 20 blocks completed 10 trials. 48 hours after the last session of the acquisition, a retention test was performed in 10 trials of the participant. To analyze the data, mixed analysis of variance analysis with repeated measures, one way analysis of variance and Tukey's follow-up were used. The results of this study showed that there was a significant difference between the groups both in the acquisition phase and in the retention phase between the groups, which this difference was in favor of the larger circle's perception group. Overall, the results of this study showed that a simple perceptual manipulation can increase motor learning in children with autism. Therefore, it is suggested to educators and sports practitioners to use this variable to improve their performance and improve their training sessions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Learning
 • Ebbinghaus Visual Illusion
 • Autism Children
 • Throwing motor skills
 • weak central coherence theory
 1. Ben-Sasson, A., et al., A meta-analysis of sensory modulation symptoms in individuals with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 2009. 39(1): p. 1-11.
 2. Ashburner, J., J. Ziviani, and S. Rodger, Sensory processing and classroom emotional, behavioral, and educational outcomes in children with autism spectrum disorder. American journal of occupational therapy, 2008. 62(5): p. 564-573.
 3. Jasmin, E., et al., Sensori-motor and daily living skills of preschool children with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 2009. 39(2): p. 231-241.
 4. Bagby, M.S., V.A. Dickie, and G.T. Baranek, How sensory experiences of children with and without autism affect family occupations. American Journal of Occupational Therapy, 2012. 66(1): p. 78-86.
 5. Simmons, D.R., et al., Vision in autism spectrum disorders. Vision research, 2009. 49(22): p. 2705-2739.
 6. Happé, F.G., Studying weak central coherence at low levels: children with autism do not succumb to visual illusions. A research note. Journal of child psychology and psychiatry, 1996. 37(7): p. 873-877.
 7. Manning, C., et al., Susceptibility to Ebbinghaus and Müller-Lyer illusions in autistic children: a comparison of three different methods. Molecular autism, 2017. 8(1): p. 1-18.
 8. Frith, U. and F. Happé, Autism: Beyond “theory of mind”. Cognition, 1994. 50(1-3): p. 115-132.
 9. Chouinard, P.A., et al., Global processing during the Müller-Lyer illusion is distinctively affected by the degree of autistic traits in the typical population. Experimental Brain Research, 2013. 230(2): p. 219-231.
 10. Happé, F. and U. Frith, The weak coherence account: detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 2006. 36(1): p. 5-25.
 11. Nayar, K., et al., Global and local visual processing in autism: An objective assessment approach. Autism Research, 2017. 10(8): p. 1392-1404.
 12. Van der Hallen, R., et al., Global processing takes time: A meta-analysis on local–global visual processing in ASD. Psychological bulletin, 2015. 141(3): p. 549.
 13. Ropar, D. and P. Mitchell, Susceptibility to illusions and performance on visuospatial tasks in individuals with autism. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 2001. 42(4): p. 539-549.
 14. Mitchell, P., et al., Susceptibility to the Shepard illusion in participants with autism: reduced top‐down influences within perception? Autism research, 2010. 3(3): p. 113-119.
 15. Hoy, J.A., C. Hatton, and D. Hare, Weak central coherence: a cross-domain phenomenon specific to autism? Autism, 2004. 8(3): p. 267-281.
 16. Witt, J.K., S.A. Linkenauger, and D.R. Proffitt, Get me out of this slump! Visual illusions improve sports performance. Psychological Science, 2012. 23(4): p. 397-399.
 17. Wood, G., S.J. Vine, and M.R. Wilson, The impact of visual illusions on perception, action planning, and motor performance. Attention, Perception, & Psychophysics, 2013. 75(5): p. 830-834.
 18. Chauvel, G., G. Wulf, and F. Maquestiaux, Visual illusions can facilitate sport skill learning. Psychonomic bulletin & review, 2015. 22(3): p. 717-721.
 19. Bahmani, M., et al., Enhancing performance expectancies through visual illusions facilitates motor learning in children. Human Movement Science, 2017. 55: p. 1-7.
 20. American Psychiatric Association, A., Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Vol. 3. 1980: American Psychiatric Association Washington, DC.
 21. Roid, G., L. Nellis, and M. McLellan, Assessment with the Leiter international performance scale—revised and the S-BIT, in Handbook of nonverbal assessment. 2003, Springer. p. 113-140.
 22. Tse, A.C., Effects of attentional focus on motor learning in children with autism spectrum disorder. Autism, 2019. 23(2): p. 405-412.
 23. Zamani, M.H., H. Taheri Torbati, and A. Saberi Kakhki, The Effect of Visual Illusion on the Learning of a Targeting Motor Skill in Children. Journal of Motor Learning and Movement, 2019. 10(4): p. 519-536. (in persian).
 24. Cañal-Bruland, R., Y. van der Meer, and J. Moerman, Can visual illusions be used to facilitate sport skill learning? Journal of motor behavior, 2016. 48(5): p. 285-389.
 25. Lee, C., et al., Putting like a pro: The role of positive contagion in golf performance and perception. PLoS One, 2011. 6(10): p. e26016.
 26. Taheri-Torbati, H. and M.S. Sotoodeh, Using video and live modelling to teach motor skill to children with autism spectrum disorder. International Journal of Inclusive Education, 2019. 23(4): p. 405-418.
 27. Schwarzkopf, D.S., et al., Larger extrastriate population receptive fields in autism spectrum disorders. Journal of Neuroscience, 2014. 34(7): p. 2713-2724.
 28. Van Eylen, L., et al., Local and global visual processing in autism spectrum disorders: Influence of task and sample characteristics and relation to symptom severity. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018. 48(4): p. 1359-1381.
 29. Ziv, G., et al., Preference-performance dissociation in Golf Putting. Frontiers in psychology, 2020. 11: p. 102.
 30. Chevallier, C., et al., The social motivation theory of autism. Trends in cognitive sciences, 2012. 16(4): p. 231-239.
 31. Weiss, J.A., K. Thomson, and L. Chan, A systematic literature review of emotion regulation measurement in individuals with autism spectrum disorder. Autism Research, 2014. 7(6): p. 629-648.
 32. Kirsch, W., B. Heitling, and W. Kunde, Changes in the size of attentional focus modulate the apparent object’s size. Vision Research, 2018. 153: p. 82-90.
 33. Bahrami, F., et al., The effect of karate techniques training on communication deficit of children with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 2016. 46(3): p. 978-986.
 34. Sowa, M. and R. Meulenbroek, Effects of physical exercise on autism spectrum disorders: a meta-analysis. Research in autism spectrum disorders, 2012. 6(1): p. 46-57.
 35. Movahedi, A., et al., Improvement in social dysfunction of children with autism spectrum disorder following long term Kata techniques training. Research in Autism Spectrum Disorders, 2013. 7(9): p. 1054-1061.
 36. Bahrami, F., et al., Kata techniques training consistently decreases stereotypy in children with autism spectrum disorder. Research in developmental disabilities, 2012. 33(4): p. 1183-1193.