نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تأثیر سطوح انگیختگی در طول مراحل مختلف یادگیری بر اجرای تکلیف هماهنگی چشم – دست انجام گرفت. بدین منظور 36 دانشجوی پسر تربیت بدنی با دامنه سنی 20-35 سال به صورت در دسترس انتخاب و بر اساس بهره هوشی نرمال، اضطراب صفتی نرمال و راست برتری در سه گروه انگیختگی پایین، انگیختگی طبیعی و انگیختگی بالا همتاسازی شدند. مطالعه شامل مراحل پیش‌آزمون- پس‌آزمون- یادداری- انتقال بود. در مرحله پیش آزمون شرکت‌کنندگان به اجرای 10 کوشش تکلیف هماهنگی چشم و دست پرداختند. دوره تمرینی شامل 10 جلسه و هر جلسه شامل 50 کوشش بود که در انتهای هر جلسه 10 کوشش به عنوان عملکرد ثبت می‌گردید. آزمون یادداری و انتقال 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی انجام گرفت. داده‌ها به روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شد. نتایج نشان داد که سطوح متفاوت انگیختگی بر مدت زمان تکلیف هماهنگی چشم و دست تأثیر معنی‌داری دارد. نتایج حاکی از مدت زمان کمتر اجرای تکلیف در حالت سطح انگیختگی پایین بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Arousal Levels during Different Learning Stages on Eye-Hand Coordination Task Performance in Physical Education Students

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rahim zadeh 1
  • Shahzad Tahmasebi 2
  • Mehdi Shahbazi 3

1 Department of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 University of Tehran

3 University of Tehran

چکیده [English]

The aim of this study was to the effect of arousal levels during different learning stages on eye-hand coordination task performance in physical education students. For this purpose, 36 physical education male students aged 20-35 years were selected and available on the basis of normal IQ, right upright and normal competitive anxiety in three groups: low arousal, natural arousal and high arousal. The study included pre-test, post-test, retention and transfer stages. In the pre-test phase, the participating companies handled the task of eye-hand coordination. The training period consisted of 10 sessions, and each session consisted of 50 tasks, at the end of each session 6 tasks were recorded as performance. The retention and transfer test was performed 24 hours after the last training session. Data were analyzed by repeated measure ANOVA, one-way ANOVA and Tukey's post hoc test. The results showed that different levels of arousal had a significant effect on the duration and number of error eye-hand coordination. The results indicated that the duration of the task was low in the level of arousal level. The aim of this study was to the effect of arousal levels during different learning stages on eye-hand coordination task performance in physical education students. For this purpose, 36 physical education male students aged 20-35 years were selected and available on the basis of normal IQ, right upright and normal competitive anxiety in three groups: low arousal, natural arousal and high arousal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive
  • Associative
  • Autonomous
  • arousal
  • Tracking skill