مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرین بدنی و الگوی مشاهده‌ای انتخابی و اجباری بر میزان انگیزه درونی و یادگیری شناختی مهارت شوت جفت بسکتبال: با رویکرد نیازهای روانشناختی پایه

فرزاد ملکی؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 5-23

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.250503.1340

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین بدنی و الگوی مشاهده‌ای انتخابی و اجباری بر میزان انگیزۀ درونی و یادگیری شناختی مهارت شوت جفت بسکتبال با رویکرد نیازهای روان‌شناختی پایه بود. روش پژوهش: 80 دانشجوی پسر (۱۸-22 سال) به‌صورت داوطلبانه انتخاب و براساس نمرات پیش‌آزمون به‌صورت تصادفی در چهار گروه (20 نفر) خودکنترل، جفت‌شده، آزمونگر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر سطوح انگیختگی در طول مراحل مختلف یادگیری بر اجرای تکلیف هماهنگی چشم – دست

مهدی رحیم زاده؛ شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.324664.1582

چکیده
  مقدمه: در پژوهش‌های پیشین تأثیر انگیختگی بر عملکرد بررسی شده است. با وجود این اینکه آیا انگیختگی در طول مراحل یادگیری بر هماهنگی دودستی اثربخش است، بررسی نشده است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح انگیختگی در طول مراحل مختلف یادگیری بر اجرای تکلیف هماهنگی چشم – دست انجام گرفت.روش پژوهش: بدین‌منظور 36 دانشجوی پسر تربیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر تمرین تناوبی سرعتی بر مقادیر عامل رشد عصبی هیپوکمپ و عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار

الهام عزیزی؛ اسماعیل نصیری؛ مریم خالصی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 41-54

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.344288.1657

چکیده
  مقدمه: فعالیت ورزشی می تواند عملکرد مغز را تقویت و از آن محافظت می کند. با وجود این یکی از علل اصلی عدم انجام فعالیت ورزشی  به مقدار توصیه شده، کمبود زمان است. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرین تناوبی سرعتی برمقادیر عامل رشد عصبی و یادگیری و حافظۀ فضایی موشهای صحرایی بالغ بود.روش پژوهش: برای انجام کار 16 سر رت نر بالغ به دو گروه مساوی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر همزمان تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای و یادگیری مشاهده ای بر ‏یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

رویا مهدی پور؛ مهدی نمازی زاده؛ رخساره بادامی؛ حمید میرحسینی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 55-67

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.326085.1587

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر همزمان یادگیری مشاهده‌ای و ‌tDCS‌بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود.روش پژوهش: در این پژوهش نیمه‌تجربی که با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و دورۀ پیگیری 7 و 21 روزه انجام گرفت، 30 دانشجوی مبتدی دختر در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال به‌صورت مشارکت داوطلبانه انتخاب شدند و در دو گروه برابر تمرینات تحریک الکتریکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر دشواری تکلیف شناختی و صدای گفتاری بر نوسان قامت

رضوان عظیمی؛ بهروز عبدلی؛ محمدعلی سنجری؛ رضا خسروآبادی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 69-81

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.342190.1651

چکیده
  مقدمه: مطالعات بسیاری برای بررسی تعامل بین قامت و نیازهای شناختی انجام گرفته، اما همچنان اثر تکلیف شناختی بر کنترل قامت به روشنی مشخص نشده است. از عوامل مهم ایجاد نتایج متناقض دشواری تکلیف شناختی و همچنین صدای گفتاری (پاسخ کلامی همزمان به تکلیف شناختی) است که به درستی بررسی نشده است. این تحقیق با هدف بررسی تعامل اثر دشواری تکلیف شناختی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرین‌های تصمیم‌گیری بر حافظه کاری والیبالیست‌های ماهر و نیمه ماهر

مهتا اسکندرنژاد؛ زهرا حسین زاده

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 83-98

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.346836.1667

چکیده
  مقدمه: ورزشکاران ورزشهای تیمی باید تصمیمات زیادی را هنگام درک و تفسیر اطلاعات محیطی موجود در زمینۀ موقعیت توپ، هم تیمی ها و بازیکنان حریف در حین انجام اقدامات مناسب اتخاذ کنند. با توجه به ماهیت رشتۀ والیبال ولزوم توجه به محرکهای متعدد در جریان تمرینات و مسابقات، ظرفیت بالای توانایی های شناختی مانند حافظۀ کاری ضروری به نظر می رسد.هدف ...  بیشتر