مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تصویرسازی استراتژی بازی و تصویرسازی مهارت حرکتی بر عملکرد ورزشی جوانان در کاراته

علی فتحی زاده؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.334886.1629

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تصویرسازی استراتژی­های بازی در مقایسه با تصویرسازی مهارت­ها بر اجرا در یک دوره رقابت ورزشی بود.روش پژوهش: شرکت­ کنندگان 30 نفر (19 مرد و 11 زن) از کاراته­ کا­هایی بودند که به لحاظ سطح اجرا بالاتر از متوسط ارزیابی شدند. ابتدا توانایی و تجربه­ های گذشته شرکت­ کنندگان در تصویرسازی حرکتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر توجه مداوم دیداری دانش‌آموزان بیش‌فعال/نقص‌توجه ورزشکار

فرشته عموزاده؛ هادی مرادی؛ حسن غرایاق زندی؛ رضا رستمی؛ علی مقدم زاده

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 17-33

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.325671.1586

چکیده
  مقدمه: اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی (ADHD) در جمعیت عمومی و ورزشی رایج است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه‌ای بر توجه مداوم دیداری دانش­ آموزان بیش‌فعال ورزشکار است.روش پژوهش:در این پژوهش از بین 79 دانش­ آموز ورزشکار دارای اختلال بیش­ فعال/نقص توجه تعداد 45 دانش ­آموز به شکل تصادفی انتخاب‌ و به سه گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرینات تناوبی و مکمل کوئرستین بر عوامل اثرگذار شناختی BDNF و CREB در هیپوکامپ مغز موش‌های مبتلابه سرطان کولون

تهمینه کربلائی صادقی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایراندوست

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 34-53

https://doi.org/10.22059/jmlm.2022.335786.1635

چکیده
  مقدمه: سرطان روده بزرگ یا سرطان کولون به رشد توده‌های سرطانی در روده بزرگ گفته می‌شود. بر اساس شواهد تحقیقی، استفاده از آنتی‌اکسیدان‌ها و تجویز فعالیت‌های منظم ورزشی یکی از بهترین راهکارها برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌ها است. هدف از این پژوهش تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی و مصرف کوئرستین بر فاکتور نورون زایی مشتق‌شده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر تمرین بازخورد زیستی ضربان قلب همراه با آرامسازی بر عملکرد و رفتار خیرگی تیراندازان نیمه ماهر

علیرضا فارسی؛ محمدرضا محمودی؛ مریم کاویانی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 54-68

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.338393.1640

چکیده
  مقدمه: کنترل داشتن بر عملکرد یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت در رشته تیراندازی است. تحقیقات نشان داده اند که هر چه فرد اطلاعات بیشتری از عملکرد بدن خود داشته باشد، قادر به کنترل بهتر آن خواهد بود. هدف این مطالعه تعیین تأثیر تمرین بازخورد زیستی ضربان قلب همراه با آرامسازی بر عملکرد و رفتار خیرگی تیراندازان بود.روش پژوهش: شانزده تیرانداز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس خودکارآمدی داوران (REFS)

حسین صمدی؛ جلیل مرادی؛ سعید آهار

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 69-86

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.340871.1646

چکیده
  مقدمه: با وجود اهمیت قضاوت‌های داوری و حساسیت نقش داوران در برگزاری رقابت‌های ورزشی و تأثیر تصمیمات داوران بر نتیجۀ بازی، پژوهش‌های اندکی دربارۀ جنبه‌های مختلف حرفه‌ای و شغلی داوران انجام گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی مقیاس خودکارامدی در داوران بود.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر دستکاری قیود تکلیف بر شاخص های عملکردی و اضطراب مرتبط با ترس از افتادن در سالمندان

حسنیه بارانی؛ مرضیه بلالی؛ اسمعیل نصیری

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 87-101

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.338916.1641

چکیده
  مقدمه: قیود تکلیف و محیط در فعالیت‌های شناختی، ادراکی، تصمیم گیری و رفتار های تاکتیکی بسیار حائز اهمیت است.  قیود تکلیف در زمینه های اجرا از قیود محیطی اختصاصی تر هستند، از این رو تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی تأثیر دستکاری قیود تکلیف بر شاخص­های عملکردی و اضطراب مرتبط با ترس از افتادن در سالمندان بپردازد.روش پژوهش: بدین منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثربخشی آموزش بازی‌های بومی-محلی بر اساس ترکیبی از رویکردهای تدریس بازی برای فهمیدن و حس بازی بر تبحر حرکتی دانش‌آموزان

مینا کشاورز؛ حسن محمدزاده

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 102-117

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.341810.1648

چکیده
  مقدمه: در سال‌های اخیر، علاقه قابل‌توجهی به تحول آموزش تربیت‌بدنی از رویکرد خطی به رویکرد غیرخطی وجود داشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی‌های بومی‌-محلی با روش‌های آموزشی تدریس بازی برای فهمیدن و حس بازی بر تبحر حرکتی دانش‌آموزان انجام شد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
نقش چندریختی عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز دریادگیری یک مهارت توالی‌دار حرکتی: چالش سیستم های هماهنگی بینایی-فضایی و هماهنگی حرکتی

ابوالفضل شایان؛ حمیده ایرانمنش؛ مهدی یزدان پناه؛ محمدعلی دولتی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 118-135

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.343938.1654

چکیده
  مقدمه: عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز (BDNF)، پروتئینی است که به میزان زیادی در ساختارهای دستگاه عصبی مرکزی بیان می شود و شکل­پذیری سیناپسی و فراگیری مهارت­های حرکتی و شناختی را تحت تاثیر قرار می­دهد. این درحالیست که چندریختی val66met مقدار و بیان BDNF را مختل می کند.لذا محققان در تحقیق حاضر درصدد بررسی تاثیر چندریختی مذکور بر یادگیری یک ...  بیشتر