نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر توجه مداوم دیداری دانش‌آموزان بیش‌فعال ورزشکار است. در این پژوهش از بین 79 دانش‌آموز ورزشکار دارای اختلال بیش‌فعال/نقص توجه تعداد 45 دانش‌آموز به شکل تصادفی انتخاب‌ و به سه گروه 15 نفری کنترل، شم و آزمایش تقسیم شدند. تمامی آزمودنی‌ها گروه شم و آزمایش، دو نوع مختلف تحریک آند تک موضعی و ساختگی بر روی ناحیه (F3) همراه با تحریک کاتد در ناحیه(SO) با شدت‌جریان 1 میلی‌آمپر و به مدت 15 دقیقه طی ده جلسه دریافت کردند سپس هر گروه به‌طور مجدد موردبررسی قرار گرفت. پس از چهل روز آزمون پیگیری مطابق با پس‌آزمون و با استفاده از آزمون عملکرد پیوسته(CPT) صورت گرفت و از آزمون t زوجی برای بررسی فرضیه استفاده شد (05/0≥p). نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون t زوجی نشان داد که اعمال تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر بهبود توجه مداوم دیداری دانش‌آموز ورزشکار دارای اختلال بیش‌فعال/نقص توجه اثربخش بوده است. یافته‌های به‌دست‌آمده حاکی از این است که پروتکل اعمال تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای 1 میلی آمپر، توانایی بهبود توجه مداوم دیداری دانش‌آموزان ورزشکار دارای اختلال بیش‌فعال/نقص توجه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on the Visual Sustain Attention of ADHD Student-Athletes

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Amouzadeh
  • Hadi Moradi
  • Hassan Gharayagh zandi
  • Reza Rostami
  • Ali Moghadamzadeh

Tehran university

چکیده [English]

The prime objective of the current study was to comparative the impact of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on the visual sustained attention (VSA) of Attention deficit hyperactivity disorder student-athletes (ADHD student-athletes). In this study, amongst the 79 children diagnosed with Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), 45 student were randomly selected and divided into three groups of 15 people Sham, control and experimental. All subjects in the Sham and experimental groups received two different types of anodal and sham stimulations on the area (F3) with cathode excitation in the area (SO) with a current of 1 mA for 15 minutes for ten sessions (p≤0.05) and after ten sessions, each group was re-examined. After 40 days, a follow-up test was performed according to the pre-test and post-test with using the Continuous Performance Test (CPT), Repeated Measures Analysis of Variance and Paired Sample t test was used to test statistical hypotheses, and Paired Sample t test was used to test statistical hypotheses. (p≤0.05). The results obtained by Repeated Measures Analysis of Variance and Paired Sample t test revealed that applying Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) effective in improving the visual sustained attention of Attention deficit hyperactivity disorder student-athletes (ADHD student-athletes). The findings of the study indicated that the protocol of applying Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) 1MA anodal on the area (F3) with cathode in the area (SO) has the ability to improve the visual sustained attention (VSA) of Attention deficit hyperactivity disorder student-athletes(ADHD student-athletes).

کلیدواژه‌ها [English]

  • tDCS
  • visual sustained attention
  • ADHD student-athletes
  • athletic performance
  • ADHD athletes