نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا

2 استاد راهنما

3 استاد مشاوره

10.22059/jsmdl.2022.338916.1641

چکیده

ترس از افتادن به عنوان یک وضعیت روانی و محدود کننده فعالیت های فیزیکی در سالمندان تعریف می گردد. قیود تکلیف و محیط در فعالیت های شناختی، ادراکی، تصمیم گیری و رفتار های تاکتیکی بسیار حائز اهمیت است. قیود تکلیف در زمینه های اجرا از قیود محیطی اختصاصی تر هستند، از این رو تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی تأثیر دستکاری قیود تکلیف بر شاخص های عملکردی و اضطراب مرتبط با ترس از افتادن در سالمندان بپردازد. بدین منظور ۴۵ بانوی سالمند (در دامنه سنی 60 تا 66 سال) به صورت تصادفی در سه گروه دستکاری قیود تکلیف ، بدون دستکاری قیود تکلیف و گروه کنترل تقسیم شدند. سپس گروه های تجربی تمرینات دستکاری قیود تکلیف و تمرینات بدون دستکاری قیود تکلیف را به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه به مدت 45دقیقه انجام دادند. گروه کنترل نیز، طی مدت اجرای تحقیق به فعالیت عادی خود ادامه دادند. در تحقیق حاضر برای ارزیابی شاخص های عملکردی از آزمون TUG و BESS و برای ارزیابی شاخص اضطراب از مقیاس ارزیابی اضطراب همیلتون استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس با حذف اثر پیش‌آزمون نشان داد، گروه با دستکاری قیود تکلیف در شاخص های عملکردی و اضطراب به‌طور معنی‌داری (001/0=P) نسبت به گروه بدون دستکاری و کنترل نتایج بهتری بدست آوردند. نتایج این پژوهش بر استفاده از انواع دستکاری های قیود تکلیف به عنوان نوعی راهبرد تدریس برای افراد سالمند حمایت کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Manipulation of Task Restraints on Functional Indicators and Anxiety Related to Fear of Falling in the Elderly

نویسندگان [English]

  • Hosniyeh Barani 1
  • Marzie Balali 2
  • Esmail Nasiri 3

1 PhD student

2 Supervisor

3 Consulting Professor

چکیده [English]

Fear of falling is defined as a mental condition that limits physical activity in the elderly. Task and environment constraints are very important in cognitive, perceptual, decision-making, and tactical behaviors. Homework constraints are more specific in terms of performance than environmental constraints, so the present study intends to investigate the effect of manipulating task constraints on performance indicators and anxiety associated with the fear of falling in the elderly. For this purpose, 45 elderly women (in the age range of 60 to 66 years) were randomly divided into three groups of tampering with homework, without tampering with homework and the control group. The experimental groups then performed homework restraint exercises and non-restraint exercises for eight weeks and three sessions each week for 45 minutes. The control group also continued their normal activities during the investigation. In the present study, TUG and BESS tests were used to evaluate performance indicators and Hamilton Anxiety Rating Scale was used to assess anxiety index. The results of analysis of covariance by removing the effect of pretest showed that the group with manipulation of task constraints in performance and anxiety indices significantly (P = 0.001) obtained better results than the group without manipulation and control. The results of this study supported the use of various manipulations of homework restrictions as a kind of teaching strategy for the elderly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear of falling
  • Manipulation
  • Homework restrictions
  • Elderly
  • Performance index