مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تدوین مدل ارتباطی اضطراب صفتی با مولفه‌های سبک‌ توجه در دانشجویان ورزشکار

حدیث کاویانی پور؛ علیرضا فارسی؛ علیرضا بهرامی

دوره 14، شماره 4 ، 1401، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.347094.1669

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی اضطراب صفتی با مؤلفه های سبک توجه در دانشجویان ورزشکاربود.روش پژوهش: راهبرد پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و با رویکرد تدوین مدل ارتباطی بود. پرسشنامۀسبکهای توجه طی سه مرحله به زبان فارسی ترجمه و روانسنجی شد. فرایند آن شامل ترجمۀ نسخۀ فرانسوی به فارسی، بازترجمه به فرانسوی و ترجمۀ نهایی بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تعیین روایی و پایایی پرسش نامه دانش و انگیزه سواد جسمانی برای کودکان ۸ تا ۱۰ ساله اصفهان

سمانه نصراصفهانی؛ داود حومنیان شریف ابادی؛ سمانه حاجی حسینی

دوره 14، شماره 4 ، 1401، صفحه 23-39

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.350579.1686

چکیده
  مقدمه: توسعه سواد جسمانی متضمن رشد متناسب مهارت‌های حرکتی به همراه دانش و انگیزه لازم برای کسب سبک زندگی فعالانه است. هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه‌های دانش و انگیزه سواد جسمانی کانادایی در کودکان 8 تا 10 ساله شهر اصفهان است.روش پژوهش: با استفاده از روش ترجمه-باز-ترجمه پرسشنامه‌های دانش و انگیزه نسخه دوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ رشد اجتماعی در دانشجویان ورزشکار (رشته‌های تیمی و انفرادی) و غیرورزشکار دانشگاه فرهنگیان

مرتضی پورآذر؛ مرتضی همایون نیا فیروزجاه

دوره 14، شماره 4 ، 1401، صفحه 41-54

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.353413.1698

چکیده
  مقدمه: ورزش بخش مهمی از زندگی دانشجویان محسوب می‌شود. تأثیر جنسیت و نوع ورزش دانشجویان بر رشد اجتماعی آنها می‌تواند متفاوت باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسۀ رشد اجتماعی در دانشجویان ورزشکار (رشته‌های تیمی و انفرادی) و غیرورزشکار دانشگاه فرهنگیان بود.روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی مقطعی بود. جامعۀ آماری شامل 2000 دانشجوی پسر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ادراک ویژۀ عمل در شرایط متفاوت کانون توجه در کودکان اوتیسمی

استیره حسنی؛ علی حیرانی؛ ایوب صباغی

دوره 14، شماره 4 ، 1401، صفحه 55-68

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.337990.1639

چکیده
  مقدمه: تغییر سبک زندگی و روند روزافزون اختلالات رشدی کودکان به‌ویژه در حیطۀ تعاملات اجتماعی، نیاز به انجام پژوهش در این حوزه را ضروری ساخته است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی ادراک ویژة عمل در شرایط متفاوت کانون توجه در کودکان مبتلا به اوتیسم بود.روش پژوهش: بدین‌منظور 45 فرد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم با عملکرد بالا به‌صورت تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
رابطۀ بین توانایی تصویرسازی حرکتی و ساختار بازنمایی ذهنی در بازیکنان بسکتبال

محبوبه شیخ زاده؛ ربابه رستمی؛ داود فاضلی

دوره 14، شماره 4 ، 1401، صفحه 69-82

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.350270.1685

چکیده
  زمینه: تصویرسازی حرکتی از جمله وجوه شناختی تکلیف است که در بسیاری از تکالیف به‌عنوان عاملی اثرگذار بر عملکرد بررسی می‌شود. همچنین یکی دیگر از ابعاد شناختی تکالیف که محققان عقیده دارند نقش مهمی در کنترل حرکتی و اجرای تکلیف دارد، بازنمایی ذهنی است. هدف از این تحقیق تعیین رابطۀ بین توانایی تصویرسازی حرکتی و ساختار بازنمایی ذهنی در تکلیف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS) بر انسداد روانی، ترس از شکست و عملکرد تیر اندازان در شرایط تحت فشار

امیرحسین مهرصفر؛ سجاد محمدیاری؛ عباس شکیبی راد

دوره 14، شماره 4 ، 1401، صفحه 83-98

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.348833.1672

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه تعیین تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS) بر انسداد روانی، ترس از شکست و عملکرد تیر اندازی در شرایط تحت فشار در دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) بود.روش پژوهش: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه کنترل و یک گروه تجربی انجام شد. 40 چهل دانشجوی دانشگاه افسری امام علی (ع) در این مطالعه شرکت ...  بیشتر