دوره 16 (1403)
دوره 15 (1402)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر تمرینات حرکتی در محیط واقعیت مجازی بر دامنۀ حرکتی کودکان فلج مغزی

مرتضی پورآذر؛ فضل الله باقرزاده؛ داوود حومینیان

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.223693.1197

چکیده
  هدف تحقیق حاضر تاثیر تمرینات حرکتی در محیط واقعیت مجازی بر دامنۀ حرکتی در کودکان فلج مغزی بود. 20 پسر فلج مغزی اسپاستیک با 7-12 ساله به صورت در دسترس انتخاب شدند و با توجه به میانگین نمرات کسب شده به طور همگن در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت 3 هفته به انجام تمرینات بولینگ در محیط مجازی پرداختند اما گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر قیود دفاعی بر رفتارهای نقطه یابی حرکتی هندبالیست های نخبه

محمدعلی اسماعیل زاده؛ مهدی شهبازی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهام شیرزاد

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 17-35

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.239414.1287

چکیده
  مطالعات رفتاری تکالیف نقطه‌یابی حرکتی در ورزش معمولا توسط عوامل پویا مانند وضعیت دفاعی حریف، بررسی می‌شوند. هندبالیست‌ برای پرتاب کردن توپ به سمت دروازه در وضعیت‌های مختلف، باید گام‌هایش را هماهنگ کند. در پژوهش حاضر الگوهای حرکتی در رفتارهای نقطه‌یابی حرکتی 12 هندبالیست مرد نخبه تحت قیود دفاعی (عدم حضور دفاع، حضور دفاع دور، حضور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد پرتاب دارت با دشواری‌های متفاوت

پویا بیابانی؛ امیر دانا

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 37-51

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.324338.1580

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد پرتاب دارت با دشواری‌های متفاوت بود. تعداد 60 نفر از افراد مبتدی و راست دست با دامنه سنی 22 تا 28 سال به صورت دردسترس از دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه خودگویی آموزشی، انگیزشی و کنترل تقسیم شدند. گروه‌های مورد مطالعه براساس دستورالعمل خود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شایستگی حرکتی نوجوانان (AMCQ)

مصطفی محمدزاده؛ محمود شیخ؛ خالد تکی زاده؛ فاطمه کشوری

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22059/jmlm.2022.323617.1574

چکیده
  زمینه؛ شایستگی حرکتی نوجوانان می‌تواند بر عملکردهای روزانه و مشارکت در فعالیت‌های بدنی تاثیر بگذارد. اندازه گیری-های معمول شایستگی حرکتی زمان و هزینه زیادی نیاز دارد، اما استفاده از پرسشنامه‌های خودگزارشی جهت غربالگری جایگزین مناسبی برای آن است. هدف؛ هدف تحقیق حاضر تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تبحر حرکتی نوجوانان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسه رویکردهای آموزش انفرادی، زوجی و مشارکتی بر یادگیری کاتای هیان‌شودان شوتوکان کاراته

انسیه قائینی؛ احمد نیک‌روان

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.332787.1616

چکیده
  در مقایسه با روش تمرین انفرادی، روش تمرین زوجی و مشارکتی روشی است که در آن افراد در گروه‌های دونفری و یا بیشتر برای یادگیری مهارت‌های حرکتی باهم مشارکت می‌کنند و به نظر می‌رسد این روش‌ها با افزایش کارایی و اثربخشی شرایط تمرین ویژگی‌های یک محیط بهینه آموزشی را داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه رویکردهای آموزش انفرادی، زوجی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسه اثر تمرینات دید ورزشی با و بدون موقعیت ویژه هاکی این لاین بر سرعت و زمان واکنش کل بدن هاکی‌‏بازان این لاین

حسین حیدری؛ رخساره بادامی؛ زهره مشکاتی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.333255.1618

چکیده
  هدف: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر تمرینات دید ورزشی با و بدون موقعیت ‏ویژه هاکی این لاین بر سرعت و زمان ‏واکنش کل بدن هاکی‌‏بازان این لاین بود.روش: در این مطالعه نیمه تجربی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون و دوره پیگیری یک و چهار هفته‌ای انجام گرفت، 60 هاکی‌باز ‏نوآموز پسر با دامنه سنی 15 تا 20 سال، به صورت در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیرارائه تغییر پذیر دستورالعمل های تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش سالمندان

مریم کیهانی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مجید قشونی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 111-123

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.335882.1636

چکیده
  شروع دوران سالمندی در اغلب افراد همراه با کاهش عملکردهای شناختی و حرکتی همراه است. یکی از این عملکردها که تحت‌تأثیر قرار می گرد زمان واکنش می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات نوروفیدبک باتوجه‌به اصل اختصاصی بودن تمرین بر زمان واکنش سالمندان بود. چهل سالمند در دامنه سنی 65 تا 70 سال انتخاب و در یکی از گروه‌های تجربی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر تمرینات چشم ساکن بر تصمیم‌گیری، رفتار ‏خیرگی و یادگیری مهارت سرویس تنیس

نیلوفر زمانی فرد؛ داریوش خواجوی؛ احمد قطبی ورزنه

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 125-145

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.334138.1627

چکیده
  مقدمه و هدف: مطالعه حاضر با هدف ‏تاثیر تمرینات چشم ساکن بر تصمیم‌گیری، رفتار خیرگی و یادگیری مهارت سرویس تنیس انجام ‏گرفت. ‏روش: در این پژوهش نیمه تجربی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دوره پیگیری 14 روزه ‏انجام گرفت، 30 تنیس‌باز مرد مبتدی مجموعه خانه اصفهان با دامنه سنی 20 تا 30 به صورت در ‏دسترس انتخاب و در 2 گروه 15 نفری تمرینات ...  بیشتر