دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-145 
تأثیر قیود دفاعی بر رفتارهای نقطه یابی حرکتی هندبالیست های نخبه

صفحه 17-35

10.22059/jmlm.2018.239414.1287

محمدعلی اسماعیل زاده؛ مهدی شهبازی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهام شیرزاد