نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه دکتری رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران تهران

2 استاد گروه رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 .دانشجوی دکتری رفتارحرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 .دانشجوی دکتری رفتارحرکتی، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه؛ شایستگی حرکتی نوجوانان می‌تواند بر عملکردهای روزانه و مشارکت در فعالیت‌های بدنی تاثیر بگذارد. اندازه گیری-های معمول شایستگی حرکتی زمان و هزینه زیادی نیاز دارد، اما استفاده از پرسشنامه‌های خودگزارشی جهت غربالگری جایگزین مناسبی برای آن است. هدف؛ هدف تحقیق حاضر تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تبحر حرکتی نوجوانان (AMCQ) بود. متد؛ پرسشنامه شایستگی حرکتی نوجوانان طی سه مرحله به زبان فارسی ترجمه و روایی سنجی شد. فرایند آن شامل ترجمه نسخه انگلیسی به فارسی، بازترجمه به انگلیسی و ترجمه نهایی بود که توسط 4 مترجم انجام شد و توسط 10 متخصص روایی محتوایی آن بررسی شد. بدین منظور 470 نوجوان 12 تا 18 ساله (با میانگین سنی 1/64±14/22) از مدارس شهر ری به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه 26سوالی AMCQ تکمیل شد. همچنین جهت تعیین پایایی آزمون-آزمون مجدد پرسشنامه توسط 30 آزمودنی مجدد تکمیل گردید. نتایج؛ نتایج ضریب روایی محتوایی (CVI=0/980) خوبی را نشان داد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 4 عامل را شناسایی کرد و نتایج روایی سازه عاملی تأییدی گویه‌ها رابا بار عاملی مناسب (0/65-0/95) بر روی عوامل چهارگانه تایید کرد. نتایج همچنین نشان داد نسخه فارسی AMCQ ضریب همسانی درونی بالا (0/940)، پایایی بازآزمای مناسب (0/885=r) دارد. همچنین مشخص شد که نمرات شایستگی حرکتی پسران در مقایسه با دختران بالاتر بود که امتیازات پسران با عوامل "مشارکت در فعالیت بدنی و ورزش" و "مقایسه با همسالان" در ارتباط بود. نتیجه گیری؛ نتایج این تحقیق نشان داد نسخه فارسی پرسشنامه AMCQ می‌تواند به عنوان ابزاری قابل قبول جهت سنجش شایستگی حرکتی نوجوانان ایرانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of Adolescent Motor Competence Questionnaire (AMCQ)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohammadzadeh 1
  • Mahmoud Sheikh 2
  • Khaled Takizadeh 3
  • Fatemeh Keshvari 4

1 Ph.D. Of motor behavior, faculty of physical education and sport science, university of Tehran, Tehran, Iran

2 Professor Of motor behavior, faculty of physical education and sport science, university of Tehran, Tehran, Iran

3 Ph.D. Candidate of motor behavior, faculty of physical education and sport science, university of Tehran, Tehran, Iran

4 Ph.D. Candidate of motor behavior, faculty of sport science and health, university of shahid Beheshti, Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background. An adolescent’s level of motor competence is important to assess as can impact on a range of daily functions and participation in physical activities. Formal assessments of motor competence can be time consuming and costly. One alternative is to use self-report questionnaires to screen for level of motor competence. Aim: This study examines the validity and reliability of the Persian version of the Adolescent Motor Competence Questionnaire (AMCQ) and differences between adolescent boys and girls. Method: Three evaluative stages were completed to translate the items into Persian, which included back translations by 4 native English and Persian speakers and 10 expert reviews. A total of 470 adolescents aged 12-18 years old (mean age 14.22 ± 1.64) from the Ray schools district completed the 26-item AMCQ. A subsample of 30 adolescents completed the AMCQ after 1 week for retest. Results: The content validity index (CVI=0.98) was strong. The results of exploratory factor analysis identified 4 factors and the results of the confirmatory factor analysis showed that items with a suitable factor load (0.95-0.65) on the four factors. The results revealed the AMCQ had high internal consistency (0.940), and acceptable test-retest reliability (r=0.885). When considering gender, boys had higher AMCQ scores compared to girls. The boy’s scores were related to the factors of ‘participating in physical activity and sport’ and ‘peer comparisons’. Conclusion. The results of this study show that the Persian version of AMCQ can be used as a valid tool to assess Iranian adolescence motor competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adolescence
  • motor competence
  • psychometric
  • questionnaire
  • reliability
  • validity