نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی .دانشگاه آزاد (خوراسگان) اصفهان

2 دانشیار رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر تمرینات دید ورزشی با و بدون موقعیت ‏ویژه هاکی این لاین بر سرعت و زمان ‏واکنش کل بدن هاکی‌‏بازان این لاین بود.

روش: در این مطالعه نیمه تجربی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون و دوره پیگیری یک و چهار هفته‌ای انجام گرفت، 60 هاکی‌باز ‏نوآموز پسر با دامنه سنی 15 تا 20 سال، به صورت در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در سه ‏گروه تمرینات دید ورزشی با موقعیت ویژه هاکی، تمرینات دید ورزشی بدون موقعیت ویژه هاکی و تمرینات موقعیت ویژه هاکی قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، شرکت‌کنندگان به انجام آزمون‌های ‏مورد نظر (سرعت، زمان واکنش کل بدن) پرداختند. مرحله مداخله به مدت نه ‏هفته و هر هفته 2 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه به طول انجام یافت که گروه‌ها به تمرینات مربوطه ‏پرداختند. در مرحله پس آزمون که دقیقا پس از آخرین جلسه تمرینی اجرا شد، و در مراحل ‏پیگیری بعد از یک و چهار هفته بی‌تمرینی اجرا شد شرکت‌کنندگان همانند مرحله پیش آزمون به ‏انجام آزمون‌های مورد نظر نمودند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری تحلیل ‏شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمرینات دید ورزشی با و بدون موقعیت ویژه و تمرینات موقعیت ویژه هاکی بر ‏بهبود مهارت‌های سرعت و زمان واکنش کل بدن هاکی‌بازان این لاین تاثیر معنی‌داری دارد. دیگر نتایج حاکی از برتری (اندازه اثر بیشتر) تمرینات ‏دید ورزشی با موقعیت ویژه نسبت به تمرینات دیگر بود.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Sports Vision Training with and without Inline Hockey Specific Context on the Speed and Whole Body Reaction Time of Inline Hockey Players

نویسندگان [English]

  • Hossein Heydari 1
  • Rokhsareh Badami 2
  • Zohreh Meshkati 2

1 Department of Motor Behavior , Sport Sciens Faculty , Islamic Azad University. Branch of Isfahan(Khorasgan ) Isfahan , Iran

2 Associate Professor of motor behavior, Department of Physical Education and Sport Science, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract

Introduction and Purpose: the purpose of the current study was to examine the comparison of the effect of sports vision training with and without inline hockey specific context on the speed and whole body reaction time of inline hockey players.

Methods: In this semi experimental study, which was performed with a pre-test-post-test design with a one- and four-week follow-up period, 60 novice male hockey players with an age range of 15 to For 20 years, they were accessibility selected and randomly divided into three groups: sports vision training with hockey specific context, sports vision training without hockey specific context and hockey specific context training. In the pre-test phase, the participants performed the desired tests (speed and whole body reaction time). The intervention phase lasted for nine weeks and 2 sessions per week and each session lasted 90 minutes, in which the groups did the relevant exercises. In the post-test phase, which was performed exactly after the last training session, and in the follow-up phase, which was performed after one and four weeks of non-training, the participants performed the desired tests as in the pre-test phase. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance.

Results: The results showed that sports vision exercises with and without hockey specific context and hockey specific context exercises have a significant effect on improving speed and whole body reaction time of inline hockey players. Other results indicated that superiority (greater effect size) of sports vision exercises with hockey specific context compared to other exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gaze training
  • sports vision
  • speed
  • whole body reaction time
  • inline hocky