نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی ،مشهد،ایران

3 دانشیار،گروه رفتار حرکتی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

4 استادیار ، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران

چکیده

شروع دوران سالمندی در اغلب افراد همراه با کاهش عملکردهای شناختی و حرکتی همراه است. یکی از این عملکردها که تحت‌تأثیر قرار می گرد زمان واکنش می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات نوروفیدبک باتوجه‌به اصل اختصاصی بودن تمرین بر زمان واکنش سالمندان بود. چهل سالمند در دامنه سنی 65 تا 70 سال انتخاب و در یکی از گروه‌های تجربی (1) نوروفیدبک در نقطه Cz و موج بتا، فرکانس ثابت، آرایش تمرین ثابت، 2) نوروفیدبک در نقطه Cz و موج بتا، فرکانس ثابت، آرایش تمرین متغیر 3) نوروفیدبک در نقطه Cz و موج بتا، فرکانس متغیر، آرایش تمرین ثابت، 4) نوروفیدبک در نقطه Cz و موج بتا، فرکانس متغیر، آرایش تمرین متغیر) و کنترل (شم) تقسیم شدند. شرکت‌کنندگان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون در آزمون زمان واکنش ساده شرکت کردند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که مداخلات نوروفیدبک بر زمان واکنش سالمندان تأثیر دارد (05/0>p) و گروه فرکانس و آرایش تمرین متغیر بهترین عملکرد را نسبت به سایر گروه‌ها داشت (05/0>p). باتوجه‌به نتایج این مطالعه می‌توان گفت که تمرینات نوروفیدبک در بهبود زمان واکنش سالمندان تأثیر دارد و این مداخلات بایستی بر اساس اصل اختصاصی بودن طراحی شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Neurofeedback Protocol Variation on the Reaction Time in Elderly People

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Taheri 1
  • Maryam Keihani 2
  • Alireza Saberi 3
  • Majid Ghoshuni 4

1 Professor, Department of Motor behavior, Faculty of sport sciences. Ferdowsi University, Mashhad, Iran

2 Phd student of Motor Learning, Department of Motor behavior, Faculty of SportScience. Ferdwosi Univercity, Mashhad,Iran

3 Associate Professor, Department of Motor behavior, Faculty of sport sciences. Ferdowsi University, Mashhad, Iran

4 Associate Professor, Department of Biomedical Engineering, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

In most people getting old is associated with a decrease in both cognitive and motor functions. One of these functions that get affected is reaction time. The aim of this study was to investigate the effect of neurofeedback training protocol variation on the reaction time of elderly people, Which is based on the principle of specificity of training. For this purpose ,Forty elderly participants between the ages of 65 to 70 years were selected and assigned to one of the for groups of experimental groups: 1) neurofeedback at Cz and beta wave, fixed frequency, fixed training arrangement, 2) neurofeedback at Cz and beta wave, fixed frequency, variable training arrangement 3) Neurofeedback at Cz and beta wave, variable frequency, fixed training arrangement, 4) Neurofeedback at Cz and beta wave, variable frequency, variable training arrangement) and 5) control (sham). All groups participated in simple reaction time tests for pre-test and post-test. The analysis of covariance showed that neurofeedback interventions had a significant effect on the reaction time of elderly people (p <0.05) and the frequency and the group with variable training arrangement had the best performance compared to the other groups (p <0.05). According to these results neurofeedback, training affects improving the reaction time of the elderly people and these interventions should be designed based on the principle of specificity of training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta
  • Brain Waves
  • Cognitive Function
  • Elderly
  • Motor