نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 . استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دان شگاه آزاد اسلامی واحد علوم و فناوری پردیس، تهران،ایران

2 استاد، گروه یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 استادیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعات رفتاری تکالیف نقطه‌یابی حرکتی در ورزش معمولا توسط عوامل پویا مانند وضعیت دفاعی حریف، بررسی می‌شوند. هندبالیست‌ برای پرتاب کردن توپ به سمت دروازه در وضعیت‌های مختلف، باید گام‌هایش را هماهنگ کند. در پژوهش حاضر الگوهای حرکتی در رفتارهای نقطه‌یابی حرکتی 12 هندبالیست مرد نخبه تحت قیود دفاعی (عدم حضور دفاع، حضور دفاع دور، حضور دفاع نزدیک یا حضور دفاع یارگیر) تحلیل شد. با یک دوربین سریع با نرخ 120 هرتز، داده های الگوهای حرکتی حمله‌کننده ها را جمع آوری کردیم. تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی برای تحلیل تأثیر این قیود روی پارامترهای دویدن استفاده شد(P<0/05). نتایج تفاوت آماری معنی داری را در میانگین سرعت افقی کل بدن، میانگین سرعت گام اول و دوم و میانگین طول گام اول و دوم در شرایط دفاعی مختلف نشان داد. برای میانگین تغییرپذیری فاصله پا تا محوطه دروازه الگوی تغییرپذیری افزایشی-کاهشی در همه شرایط دفاعی دیده شد. از آنجاییکه تنظیم بازیکنان حمله کننده بصورت مداوم و بر اساس ادراک رفتارهای موجود و مورد نیاز بود، نتایج از جفت شدن ادراک – عمل و مدل‌های کنترل مورد انتظار نقطه‌یابی حرکتی حمایت می‌کند. همچنین پیشنهاد می‌‌شود که جنبه‌‌های تکنیکی دویدن و پرتاب کردن در هندبال می‌‌تواند توسط قیود تکلیف تودرتو تأثیر پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Constraints of Defense on Locomotors Pointing Behaviors in Elite Handball Player

نویسندگان [English]

 • Mohammadali Esmaeilzadeh 1
 • Mehdi Shahbazi 2
 • Ali Akbar Jaberimoghaddam 3
 • Shahzad Tahmasebi 4
 • Elham Shirzad 5

1 .Assistant professor, Department of physical education and sport sciences, Islamic Azad University Innovation and Technological Pardis Branch , Tehran, Iran

2 Professor Of motor behavior, faculty of physical education and sport science, university of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant professor, Department of motor control and learning, Faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Associate professor, Department of motor control and learning, Faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

5 Assistant professor, Department of Sport Medicine and Health, Faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Behavioral studies in team sports are typically constrained by dynamic factors, such as positioning of defenders for interception. Handball player have to coordinate their steps when running to throw a ball on goal from a different positions. In this study were analyzed the movement patterns during locomotors pointing, throwing velocity and accuracy of 12 succesful elite handball players under defensive constraints (defender- absent, defender-far, defender-near, or defender pairing). It was captured data from the locomotors patterns of the attacking participant by speed camera with 120Hz, throwing speed by sports radar gun and throwing accuracy by camera. ANOVA with repeated measures and Bonferroni post hoc test and Friedman test was used to analyze effects of these constraints on gait and throwing parameters. In addition to Pearson and Spearman correlation coefficient test was used to analyze speed-accuracy trade off (P<0.05). The results revealed significant differences in overall mean movement velocity, first and second step mean velocity, first and second step mean length. For the mean foot/gate area distance variability was shown pattern of ascending/descending variability in all defense conditions. Since regulation of offensive players was continuous and based on perception of current and required behaviors, results supported from perception-action coupling and prospective control models of locomotors pointing. Also it is suggested that the technical aspects of the running and throwing in handball can affect by nested tasks constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Affordance
 • Perception-Action Coupling
 • Ecological Constraints
 • Locomotors Pointing
 • Handball
 1. Montagne G. Prospective control in sport. International Journal of Sport Psychology 2005;36(2):127-50.
 2. Berg WP, Wade MG, Greer NL. Visual regulation of gait in bipedal locomotion: Revisiting Lee, Lishman, and Thomson (1982). Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 1994;20(4):854.
 3. Panteli F, Smirniotou A, Theodorou A. Performance environment and nested task constraints influence long jump approach run: a preliminary study. Journal of sports sciences. 2016;34(12):1116-23.
 4. Montagne G, Cornus S, Glize D, Quaine F, Laurent M. A perception-action coupling type of control in long jumping. Journal of motor behavior. 2000;32(1):37-43.
 5. Lee DN, Lishman JR, Thomson JA. Regulation of gait in long jumping. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 1982;8(3):448.
 6. Glize DaML. Controlling locomotion during the acceleration phase in sprinting and long jumping. Journal of sports sciences 1997;15(2):181-9.
 7. Pinder RA, Davids K, Renshaw I, Araújo D. Manipulating informational constraints shapes movement reorganization in interceptive actions. Attention, Perception, & Psychophysics. 2011;73(4):1242-54.
 8. Renshaw I, Davids K. Nested task constraints shape continuous perception–action coupling control during human locomotor pointing. Neuroscience Letters. 2004;369(2):93-8.
 9. Passos P, Araújo D, Davids K, Milho J, Gouveia L. Power law distributions in pattern dynamics of attacker-defender dyads in the team sport of Rugby Union: phenomena in a region of self-organized criticality? Emergence: Complexity and Organization. 2009;11(2):37.
 10. Orth D, Davids K, Araujo D, Renshaw I, Passos P. Effects of a defender on run-up velocity and ball speed when crossing a football. European journal of sport science. 2014;14(sup1):S316-S23.
 11. Fajen BR. Perceiving possibilities for action: On the necessity of calibration and perceptual learning for the visual guidance of action. Perception. 2005;34(6):717-40.
 12. Renshaw I, Davids K. A comparison of locomotor pointing strategies in cricket bowling and long jumping. International Journal of Sport Psychology. 2006;37(1):38-57.
 13. Rose DJ, Christina RW. A multilevel approach to the study of motor control and learning. 1997.
 14. Davids KW, Button C, Bennett SJ. Dynamics of skill acquisition: A constraints-led approach: Human Kinetics; 2008.
 15. de Rugy A, Taga G, Montagne G, Buekers M, Laurent M. Perception–action coupling model for human locomotor pointing. Biological cybernetics. 2002;87(2):141-50.
 16. Davids K, Button C, Araújo D, Renshaw I, Hristovski R. Movement models from sports provide representative task constraints for studying adaptive behavior in human movement systems. Adaptive behavior. 2006;14(1):73-95.
 17. McMorris T. Acquisition and performance of sports skills: John Wiley & Sons; 2014.
 18. Fajen BR, Riley MA, Turvey MT. Information, affordances, and the control of action in sport. International Journal of Sport Psychology. 2009;40(1):79.
 19. Weast JA, Shockley K, Riley MA. The influence of athletic experience and kinematic information on skill-relevant affordance perception. The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2011;64(4):689-706.
 20. Amirtash AM. Team handball(1): Samt publication; 2012.
 21. Swann C, Moran A, Piggott D. Defining elite athletes: Issues in the study of expert performance in sport psychology. Psychology of Sport and Exercise. 2015;16:3-14.
 22. Alizadeh H, Alam, SH., and Monazami, M. The Comparison of Four Top Youth National Teams Technical and Tactical Factors with Iran Youth National Team in 2011 Greek World Cup. Journal of Management and Organizational Behavior in Sport. 2012;1(1):1-11.
 23. Tahmasebi S, Shahbazi, M. and Pour soltani, H. Application of SPSS in Physical Education and Sport Sciences. 1, editor2008.
 24. Bradshaw EJaWS. The effects of target length on the visual control of step length for hard and soft impacts. Journal of Applied Biomechanics. 2002;18(1):57-73.
 25. Plamondon R, Alimi AM. Speed/accuracy trade-offs in target-directed movements. Behavioral and brain sciences. 1997;20(2):279-303.
 26. Andersen TB, Dörge HC. The influence of speed of approach and accuracy constraint on the maximal speed of the ball in soccer kicking. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2011;21(1):79-84.
 27. Maraj B, Allard F, Elliott D. The effect of nonregulatory stimuli on the triple jump approach run. Research quarterly for exercise and sport. 1998;69(2):129-35.
 28. Scott MA, Li F-X, Davids K. Expertise and the regulation of gait in the approach phase of the long jump. Journal of sports sciences. 1997;15(6):597-605.
 29. Witt JK, Stefanucci JK, Riener CR, Proffitt DR. Seeing beyond the target: Environmental context affects distance perception. Perception. 2007;36(12):1752-68.
 30. Lappin JS, Shelton AL, Rieser JJ. Environmental context influences visually perceived distance. Attention, Perception, & Psychophysics. 2006;68(4):571-81.
 31. Iosa M, Fusco A, Morone G, Paolucci S. Walking there: environmental influence on walking-distance estimation. Behavioural brain research. 2012;226(1):124-32.