نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .

3 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه اراک،اراک. ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی اضطراب صفتی با مؤلفه های سبک توجه در دانشجویان ورزشکاربود.
روش پژوهش: راهبرد پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و با رویکرد تدوین مدل ارتباطی بود. پرسشنامۀسبکهای توجه طی سه مرحله به زبان فارسی ترجمه و روانسنجی شد. فرایند آن شامل ترجمۀ نسخۀ فرانسوی به فارسی، بازترجمه به فرانسوی و ترجمۀ نهایی بود. در این تحقیق، از جامعۀ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 245 ورزشکار به شیوة در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های سبکهای توجه و اضطراب صفتی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ و معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها: ضریب آلفای کرونباخ برای دو عامل توجه بالا به پایین و پایین به بالابه ترتیب70/ 0 و 0/72 بود .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد بارهای عاملی تعداد پنج گویه (گویه های 2 و 4 عامل توجه بالا به پایین و گویه های 3و 8 و 9 عامل توجه پایین به بالا) کمتر از  0/4 بود،بنابراین حذف شدند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که اضطراب صفتی با توجه بالا به پایین ارتباط معکوس و معنادار و با توجه پایین به بالا ارتباط مستقیم و معنادار دارد. 
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر اهمیت و ضرورت توجه به ارتباط اضطراب صفتی با مؤلفه های سبکهای توجه در ورزشکاران را مطرح کرد. بنابراین در طرحریزی برنامه های تمرینی و بهبود عملکرد ورزشی، با در نظر گرفتن این ارتباط می توان گامی مؤثر در پیشگیری از پیامدهای نامطلوب در رقابتهای ورزشی داشت.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Model of the Relationship between Trait Anxiety and the Components of Attentional Style in Athlete Students

نویسندگان [English]

  • Hadis Kavianipoor 1
  • Alireza Farsi 2
  • Alireza Bahrami 3

1 Department of Cognitive and Behavioral Sciences and Technology in Sport , Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University , Tehran, Iran

2 Department of Cognitive and Behavioral Sciences and Technology in Sport. Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University , Tehran, Iran

3 Department of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Sports Sciences, Arak University, Arak. Iran.

چکیده [English]

Introduction: The present study aimed to develop a model of the relationship between trait anxiety and the components of attentional styles in athlete students.
Methods: The current research strategy was descriptive and correlational, with the approach of developing a correlational model. In three stages, the attentional styles questionnaire was translated into Persian and was evaluated psychometrically. Its process consisted of the French version translation into Persian, re-translation into French, and the final translation. In this study, 245 athletes were selected conveniently from the student population of Shahid Beheshti University. Participants completed attentional styles and trait anxiety questionnaires. Data were analyzed using Confirmatory Factor Analysis, Cronbach's alpha coefficient, and Structural Equation Modeling (SEM).
Results: Cronbach's alpha coefficient for two factors of top-down and bottom-up attention was 0.70 and 0.72, respectively. The confirmatory factor analysis results showed that the factor loadings of five items (items 2 and 4 of the top-down attention factor, and items 3, 8, and 9 of the bottom-up attention factor) were less than 0.4, so they were removed. SEM results showed that trait anxiety has an inverse and significant relationship with top-down attention and a direct and significant relationship with bottom-up attention.
Conclusion: The results of the present study highlighted the importance and necessity of paying attention to the relationship between trait anxiety and the components of attentional styles in athletes. Therefore, in planning training programs and improving sports performance, taking this relationship into account can be an effective step in preventing adverse outcomes in sports competitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Control
  • Bottom-up Attention
  • Top-down Attention
  • Trait Anxiety

Abasi, I., Mohammadkhani, P., Pourshahbaz, A., & Dolatshahi, B. (2017). The psychometric properties of
attentional control scale and its relationship with symptoms of anxiety and depression: A study on Iranian
population. Iranian Journal of Psychiatry, 12(2), 109.
(In Persian)
Abrahamsen, F. E., Roberts, G. C., & Pensgaard, A. M. (2008). Achievement goals and gender effects on
multidimensional anxiety in national elite sport. Psychology of Sport and Exercise, 9(4), 449-464.

Ahmadi, M. (2021). The effects of psychological pressure on attention to related and unrelated attentional
sources of vertical jump performance. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 16(32), 148-
139. (In Persian)

Amemiya, R., & Sakairi, Y. (2021). Relationship between mindfulness and cognitive anxiety-impaired
performance: Based on performance evaluation discrepancies. Asian Journal of Sport and Exercise
Psychology, 1(2), 67-74.

Ansari, T. L., & Derakshan, N. (2011). The neural correlates of impaired inhibitory control in anxiety.
Neuropsychologia, 49(5), 1146-1153. (In Persian)

Baker, M., & Gorsuch, R. (1982). Trait anxiety and intrinsic-extrinsic religiousness. Journal for the scientific
Study of Religion, 119-122
.
Bar-Haim, Y., Lamy, D., Pergamin, L., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (2007).
Threat-related attentional bias in anxious and nonanxious individuals: a meta-analytic study.
Psychological bulletin, 133(1), 1-24.

Beloe, P., & Derakshan, N. (2020). Adaptive working memory training can reduce anxiety and depression
vulnerability in adolescents. Developmental science, 23(4), e12831.

Berggren, N., & Eimer, M. (2021). The role of trait anxiety in attention and memoryrelated biases to threat:
An eventrelated potential study. Psychophysiology, 58(3), e13742.

Billieux, J., D’Argembeau, A., Lewicki, P., & Van der Linden, M. (2009). A French adaptation of the
internal and external encoding style questionnaire and its relationships with impulsivity. European
Review of Applied Psychology, 59(1), 3-8.

Bishop, S. J. (2009). Trait anxiety and impoverished prefrontal control of attention. Nature neuroscience,
12(1), 92-98 .

Carrasco, M. (2011). Visual attention: the past 25 years. Vision Res, 51(13), 1484-1525.

Corbetta, M., Akbudak, E., Conturo, T. E., Snyder, A. Z., Ollinger, J. M., Drury, H. A., Linenweber, M. R.,
Petersen, S. E., Raichle, M. E., Van Essen, D. C., & Shulman, G. L. (1998). A common network of
functional areas for attention and eye movements. Neuron, 21(4), 761-773.

Corbetta, M., & Shulman, G. L. (2002). Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain.
Nature reviews neuroscience, 3(3), 201-215.

Derryberry, D., & Reed, M. A. (2002). Anxiety-related attentional biases and their regulation by attentional
control. Journal of abnormal psychology, 111(2), 225-236.

Eysenck, M., & Wilson, M. (2016). Pressure and sport performance: A cognitive approach. Introducing
attentional control theory: Sport. An introduction to applied cognitive psychology, 329-350.

Eysenck, M. W., & Calvo, M. G. (1992). Anxiety and performance: The processing efficiency theory.
Cognition & emotion, 6(6), 409-434.

Eysenck, M. W., & Derakshan, N. (2011). New perspectives in attentional control theory. Personality and
Individual Differences, 50(7), 955-960.

Eysenck, M. W., Derakshan, N., Santos, R., & Calvo, M. G. (2007). Anxiety and cognitive performance:
attentional control theory. Emotion, 7(2), 336-353
Fergus, T. A., Valentiner, D. P., McGrath, P. B., Gier-Lonsway, S. L., & Kim, H.-S. (2012). Short Forms of
the Social Interaction Anxiety Scale and the Social Phobia Scale. Journal of Personality Assessment,
94(3), 310-320.

Forte, G., Favieri, F., Oliha, E. O., Marotta, A., & Casagrande, M. (2021). Anxiety and attentional processes:
The role of resting heart rate variability. Brain sciences, 11(4), 480

Hanton, S., Thomas, O., & Maynard, I. (2004). Competitive anxiety responses in the week leading up to
competition: the role of intensity, direction and frequency dimensions. Psychology of Sport and Exercise,
5(2), 169-181.

Kaur, S., & Shenoy, S. (2019). A study on the relationship of trait and state anxiety on the performance of
archers. European Journal of Physical Education and Sport Science.

Knudsen, E. I. (2007). Fundamental components of attention. Annu Rev Neurosci, 30, 57-78.

Kraft, J. D., Grant, D. M., Taylor, D. L., Frosio, K. E., Nagel, K. M., & Deros, D. E. (2020). Assessing the
psychometric properties of the Attentional Style Questionnaire. Cognition and Emotion, 34(3), 403-412.

Leshem, R. (2020). Trait anxiety and attention: Cognitive functioning as a function of attentional demands.
Current Psychology, 3. 1830-1842, (5)

Mills, A. C., Grant, D. M., Judah, M. R., White, E. J., Taylor, D. L., & Frosio, K. E. (2016). Trait attentional
control influences the relationship between repetitive negative thinking and psychopathology symptoms.
Psychiatry Research, 238, 277-283.

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity
and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent
variable analysis. Cognitive psychology, 41(1), 49-100.

Morrison, A. S., & Heimberg, R. G. (2013). Attentional control mediates the effect of social anxiety on
positive affect. Journal of anxiety disorders, 27(1), 56-67.

Oladi, B., Abbasi, N., & Bayazidi, E. (2015). Analysis of questionnaire data using SPSS software (PASW)
18. Abbed, Mehregan Ghalam. (In Persian)

Pacheco-Unguetti, A. P., Acosta, A., Marqués, E., & Lupiáñez, J. (2011). Alterations of the attentional
networks in patients with anxiety disorders. Journal of anxiety disorders, 25(7), 888-895.

Palazzolo, J. (2020). Anxiety and performance. L'encephale, 46(2), 158-161.

Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2007). Research on attention networks as a model for the integration of
psychological science. Annu. Rev. Psychol., 58, 1-23.

Sarason, I. G. (1984). Stress, anxiety, and cognitive interference: reactions to tests. Journal of personality
and social psychology, 46(4), 929-938.

Shi, R., Sharpe, L., & Abbott, M. (2019). A meta-analysis of the relationship between anxiety and attentional
control. Clinical psychology review, 72, 101754.

Takil, N. B & ,.Sari, B. A. (2021). Trait anxiety vs career anxiety in relation to attentional control. Current
Psychology, 40(5), 2366-2370 .

Taqavi, M., Najafi, M., Kianersi, F., &, & Aqayan, S. (2013). Comparing of Alexithymia, Defensive Styles
and State Trait Anxiety among Patients with Generalized Anxiety Disorder Major Depression Disorder
and Normal Individuals. Clinical Psychology, 5(2), 67-76.
(in persian)
Tellegen, A., & Atkinson, G. (1974). Openness to absorbing and self-altering experiences (" absorption"), a
trait related to hypnotic susceptibility. Journal of abnormal psychology, 83(3), 268-277.

Terry, P. C., Karageorghis, C. I., Curran, M. L., Martin, O. V., & Parsons-Smith, R. L. (2020). Effects of
music in exercise and sport: A meta-analytic review. Psychological bulletin, 146(2), 91-117.

Torabi, F., Sheikh, M., & Safaniya, A. (2011). The Effect of Arousal (by Audience and Music as
Motivational Factors) on Learning and Performance of Continuous Skill (Basketball Dribbling). Journal
of Sports and Motor Development and Learning, 3(1), 23-42.
(In Persian)
Van Calster, L., D'Argembeau, A., & Majerus, S. (2018). Measuring individual differences in internal versus
external attention: The attentional style questionnaire. Personality and Individual Differences, 128, 25-32.

Wieser, M. J., & Keil, A. (2020). Attentional threat biases and their role in anxiety: A neurophysiological
perspective. International Journal of Psychophysiology, 153, 148-158.
Williams, A. M., Vickers, J., & Rodrigues, S. (2002). The effects of anxiety on visual search, movement
kinematics, and performance in table tennis: A test of Eysenck and Calvo’s processing efficiency theory.
Journal of Sport and Exercise Psychology, 24(4), 438-455.

Wilson, M. (2008). From processing efficiency to attentional control: a mechanistic account of the anxiety–
performance relationship. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1(2), 184-201.

Wolf, S. A., Eys, M. A., & Kleinert, J. (2015). Predictors of the precompetitive anxiety response: Relative
impact and prospects for anxiety regulation. International Journal of Sport and Exercise Psychology,
13(4), 344-358

Zhang, S., Woodman, T., & Roberts, R. (2018). Anxiety and fear in sport and performance. In (pp. 210-239).
Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.162