نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اثرگذاری تصویرسازی حرکتی بر اجرا و موفقیت ورزشی خود از توانایی فرد در شکل‌دهی تصاویر ذهنی تأثیر می‌پذیرد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تأثیر تصویرسازی استراتژی‌های بازی در مقایسه با تصویرسازی مهارت‌ها بر اجرا در یک دوره رقابت ورزشی بود. شرکت‌کنندگان 30 نفر (19 مرد و 11 زن) از کاراته‌کا‌هایی بودند که به لحاظ سطح اجرا بالاتر از متوسط ارزیابی شدند. ابتدا توانایی و تجربه‌های گذشته شرکت‌کنندگان در تصویرسازی حرکتی سنجش شد. سپس آنها در یک طرح نیمه تجربی و در یکی از سه گروه تصویرسازی استراتژی، تصویرسازی حرکت یا کنترل شرکت کردند. هر فرد با یک حریف مبارزه کرد، بلافاصله بعد از آن، عمل مورد نظر را بر حسب گروه انجام داد و در پایان با همان حریف قبلی دوباره به رقابت پرداخت. نتایج نشان داد که کاراته‌کاها از توانایی تصویرسازی خوبی به ویژه در حفظ مشخصه‌های زمانی حرکت برخوردار بوده و در مسابقات گذشته به‌ویژه قبل از شروع مسابقه از تصویرسازی شناختی‌ـ‌عمومی و شناختی‌ـ‌اختصاصی بهره می‌برده‌اند. همچنین، روش‌های تجزیه و تحلیل ناپارامتری مشخص کردند که در طرح نیمه تجربی گروه تصویرسازی استراتژی توانست اختلاف امتیاز بالاتری را در پس‌آزمون کسب کند، اما گروه‌های تصویرسازی مهارت و کنترل تغییر معناداری نداشتند. به علاوه، یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که تصویرسازی استراتژی نسبت به تصویرسازی مهارت دارای مزیت است. یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که تصویرسازی استراتژی بازی به عنوان یک عامل مؤثر بر موفقیت ورزشی می‌تواند در فواصل بین مسابقات مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Imagining the Strategy of Play and Imagining the Motor Skill on Youths' Sport Performance in Karate

نویسندگان [English]

  • Ali Fathizadeh 1
  • Mehdi Sohrabi 2
  • Aireza Saberi Kakhki 3

1 Motor Behavior Group, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

2 Motor behavior group, Faculty of sport sciences, Ferdowsi university. Mashhad, IRAN

3 Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Effectiveness of motor imagery on performance and sport success is mutually affected by individual ability to form mental images. The aim of the present study was determining the effect of imagining the play strategies in comparison with imagining the skills on performance during a sport competition course. Participants were 30 (19 men, 11 women) karate-kas who were evaluated upper than moderate in terms of performance level. In the beginning, participants' ability and past experiments in motor imagery were assessed. Then, they took part in a semi-experimental design at the one of three strategic imagery, movement imagery or control groups. Each person immediately after combatting with an opponent performed the asked action depending on the group and finally competed against the same pervious opponent, again. The results showed that karate-kas had excellent imagery ability, especially in preserving the movement temporal characteristics, and at the past competitions, specifically prior to their matches, they had used both cognitive-general and cognitive-specific imagery. Also, nonparametric analysis demonstrated that in the semi-experimental design, strategic imagery group gained higher point difference during posttest, though skill imagery or control group did not differ significantly. Indeed, the research findings revealed that strategic imagery has more advantages compared with skill imagery, suggesting that imagining the strategies of play can be used between the matches as an effective factor on sport success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-general imagery
  • Imagery ability
  • Strategy of Play
  • Competitive events
  • Karate