نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.22059/jsmdl.2022.338393.1640

چکیده

کنترل داشتن بر عملکرد توسط تیرانداز یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت در رشته تیراندازی است.تحقیقات نشان داده اند که هر چه فرد اطلاعات بیشتری از عملکرد بدن خود داشته باشد، قادر به کنترل بهتر آن خواهد بود. هدف این مطالعه تعیین تأثیر تمرین بازخورد زیستی ضربان قلب بر عملکرد و رفتار خیرگی تیراندازان بود. این پژوهش به روش نیمه تجربی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. 16 تیرانداز نیمه ماهر ) 18تا 40 ساله) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کننده ها به طور همگن در دو گروه آزمایشی( بازخورد زیستی ضربان قلب همراه با آرامسازی شکمی) و کنترل قرار گرفتند. قبل و بعد از انجام مداخله‌های تمرینی، همه شرکت کننده ها 20 شلیک از فاصله ده متری انجام دادند، در حالیکه نمرات دقت تیراندازی توسط نرم افزار اسکت و رفتار خیرگی آنها توسط دستگاه ردیابی چشم اندازه گیری می شد. شرکت کننده‌های گروه آزمایشی مداخله بازخورد زیستی ضربان قلب در حین آرام‌سازی شکمی به مدت 4 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 30 دقیقه را انجام دادند. نتایج تحلیل واریانس 2*2 (گروه * مرحله)نشان داد نمره دقت هدف گیری در عملکرد ورزشکاران تفاوت معناداری وجود داشت ولی در رفتار خیرگی تیراندازان در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معناداری نداشت. در مجموع تمرینات بیوفیدبک توانست عملکرد تیراندازان نیمه ماهر را بهبود بخشد اما در رفتار خیرگی تیراندازان علی رقم بهبود شاخص های این متغیر،تفاوت معناداری ایجاد نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Heart rate Variability Biofeedback Training on Performance and Gaze Behavior of the Pre-Expert Shooters

نویسندگان [English]

  • Alireza Farsi 1
  • Maryam Kavyani 2
  • Mohamadreza Mahmodi 2

1 Shahidbeheshti university

2 Shahidbeheshti university

چکیده [English]

Controlling the performance of shooters is a factors that improve performance. Research had shown that the more information a person has about the function of their body, the better they will be able to control it. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of heart rate variability biofeedback training on the performance and gaze behavior of shooters. This research was performed by semi-experimental method . 16 semi-skilled shooters with an average age of 18 to 40 years were selected using the available sampling method. Participants were homogeneously placed in a training group (heart rate variability biofeedback with abdominal relaxation training) and a control group. Before and after the practice interventions, all participants fired 20 shots from a distance of 10 meters. While Shooting accuracy scores were measured by Scat software and their gaze behavior was measured by an eye tracking device. Then, participant of experimental group underwent heart rate variability and abdominal relaxation intervention for 4 weeks, 3 sessions per week, and 30 minutes per session. The results showed that there was a significant difference in the accuracy score of targeting in the performance of athletes, but there was no significant difference in the gaze behavior of shooters in the two groups of intervention and control in post-test compared to pre-test. Overall, biofeedback training was able to improve the performance of semi-skilled shooters. However, there was no significant difference in the gaze behavior of shooters due to the improvement of the indicators of this variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biofeedback
  • Fixation
  • saccadic
  • quite eye
  • cognitive performance