نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه رفتار حرکتی.دانشکده علوم ورزشی .دانشگاه اورمیه .اورمیه . ایران

10.22059/jsmdl.2022.341810.1648

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی‌های بومی‌-محلی با روش‌های آموزشی تدریس بازی برای فهمیدن و حس بازی بر تبحر حرکتی دانش‌آموزان انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و به‌صورت علی-‌ مقایسه‌ای بود که به‌شکل میدانی انجام شد. پنجاه و پنج دانش‌آموز دختر (10-11سال) به‌صورت تصادفی به چهار گروه تدریس بازی برای فهمیدن، حس بازی، ترکیب رویکرد تدریس بازی برای فهمیدن و حس بازی و گروه سنتی تقسیم شدند. آزمودنی‌ها به مدت 12 هفته، هر هفته 3 جلسه یک ساعته مطابق رویکرد آموزشی گروه خود به تمرین پرداختند. از آزمون تبحر حرکتی برونیکس-اوزورتسکی برای ارزیابی تبحر حرکتی کودکان استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس مرکب تفاوت معناداری را بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون سه گروه اول نشان داد به‌طوری که می‌توان گفت در مهارت حرکتی درشت گروه ترکیب تدریس بازی برای فهمیدن و حس بازی با 79% تغییرات، در مهارت حرکتی ظریف و تبحر حرکتی کل گروه تدریس بازی برای فهمیدن به ترتیب با 84% و 85% از تغییرات بیشترین نمره را کسب کردند. در حالی‌که آموزش سنتی تأثیر معناداری در متغیرهای مورد بررسی نداشت. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از رویکرد تدریس بازی برای فهمیدن و حس بازی می‌تواند تبحر حرکتی کودکان را به طور همزمان بهبود بخشد. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که مدل‌های آموزش تدریس بازی برای فهمیدن و حس بازی درقالب بازی‌های بومی-محلی روش تمرینی مناسبی برای ارتقاء تبحر حرکتی در دانش‌آموزان هستند و به‌نظر می‌رسد این رویکردها قابلیت انتقال به سایر مقاطع تحصیلی را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of local Games with Hybrid of Teaching Game for Understanding and Game Sense Approaches on the Motor Skills Students

نویسندگان [English]

  • Mina Keshavarz 1
  • Hasan Mohammadzadeh 2

1 phd student of motor behavior, physical education, urmia university, urmia, iran

2 Motor behaviorDep.Faculty Sprt sciences .urmia university.urmia.iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of local games with hybrid of teaching game for understanding and game sense approach on student's motor skills. This research was quasi-experimental with a pre-test and post-test design and a causal-comparison that was performed in a field form. Fifty-five girl students (10-11years) were randomly divided into four groups: teaching game for understanding, game sense, hybrid of teaching game for understanding and game sense and traditional group. Subjects practiced 3 one-hour sessions per week according to their group's educational approach for 12 weeks. The Bruininks-Oseretsky motor proficiency test was used to assess children's motor proficiency. The results of Mixed ANOVA showed that there was a significant difference between pre-test and post-test of the first three groups. so, it can be say, in the gross motor skill of the hybrid of teaching game for understanding and game sense group 79% changes, in the fine motor skills and total motor skills of the teaching game for understanding group got the highest scores with 84% and 85% of the changes, respectively. Based on the findings, it can be concluded that using the hybrid of teaching game for understanding and game sense approach improve children's motor skills. The present study shows that teaching game for understanding and game sense models in the form of local games are a good training method to improve motor skills in students, it seems that these approaches can be transferred to other educational levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional games
  • Teaching game for understanding
  • Hybrid of approaches
  • Motor proficiency
  • Game sense
  • Children