نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 روانشناسی/ دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 رفتارحرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه تهران

4 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آسیب ‌های ورزشی اغلب با چالش‌های احساسی و روان‌شناختی همراه هستند. روانشناسان و پزشکان تیم بایستی واکنش‌های احساسی را علاوه بر ارزیابی عوامل فیزیکی، بررسی کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری گروهی بر اضطراب، افسردگی و خشم ناشی از ضربه روانی آسیب دیدگی در ورزشکاران آسیب دیده است. نمونه آماری پژوهش 33 ورزشکار حرفه ای آسیب دیده ناشی از ضربه روانی به روش در دسترس و هدفمند به تایید متخصصان فدراسیون پزشکی ورزشی انتخاب شدند. ورزشکاران به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفره متشکل از یک گروه درمان و یک گروه کنترل قرار گرفتند. پس از اعمال درمان، پس آزمون و 2 ماه بعد پیگیری اجرا شد. ابزارهای سنجش در این پژوهش پرسشنامه های خشم اسپیلبرگر(STAXI-2 )، اضطراب بک (BAI) و افسردگی بک- ویرایش دوم(BDI-II) می باشند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بررسی شد(05/0< P) . نتایج نشان داد که تفاوت میان گروه های آزمایش و کنترل در کاهش مشکلات رفتاری در مرحله پس آزمون و پیگیری معنادار بود. نتایج حاکی از آن بود که درمان رفتاری- شناختی متمرکز بر ضربه روانی، مشکلات روانشناختی ورزشکاران نظیر اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد ولی بر کنترل خشم تاثیری ندارد. نتایج پیگیری پس از 2 ماه نیز نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در میزان واکنش های روانشناختی تفاوت وجود دارد و اثربخشی درمان بعد از 2 ماه باقی مانده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cognitive Group Behavioral Therapy and its Effectiveness on Anxiety, Depression and Anger Caused by Trauma in Injured Athletes

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Samira Hoseini 1
  • Hassan Gharayagh zandi 2
  • Fazlallah Bagherzadeh 3
  • Azam Noferesti 4

1 psychology/ tehran un.

2 هیت علمی

3 Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, University of Tehran

4 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Sports injuries are often associated with emotional and psychological challenges. Psychologists and team physicians should examine emotional reactions in addition to assessing physical factors. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of group cognitive-behavioral therapy on anxiety, depression and anger caused by trauma in injured athletes. The statistical sample of the study was 33 professional athletes injured due to psychological trauma in an accessible and purposeful way with the approval of the specialists of the Sports Medicine Federation. Athletes were randomly divided into two groups of 16 consisting of a treatment group and a control group. After treatment, post-test and follow-up were performed 2 months later. Measurement tools in this study are Spielberger Anger Questionnaire (STAXI-2), Beck Anxiety Inventory (BAI) and Beck Depression Inventory - Second Edition (BDI-II). Data were analyzed using repeated measures analysis of variance (P <0.05). The results showed that the differences between the experimental and control groups were significant in reducing behavioral problems in the post-test and follow-up stages. The results showed that cognitive-behavioral therapy focused on psychological trauma reduces athletes' psychological problems such as anxiety and depression, but has no effect on controlling anger. The follow-up results after 2 months also showed that there was a difference in the rate of psychological reactions between the experimental and control groups and the effectiveness of the treatment remained after 2 months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral-cognitive intervention focused on trauma
  • professional athletes
  • anxiety
  • depression
  • anger