نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشد حرکتی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در مطالعات اخیر تعادل و ناپایداری وضعیتی به عنوان یک اختلال حرکتی رایج در بیماران پارکینسونی گزارش شده است که موجب افتادن های مکرر، کاهش کیفیت زندگی و مرگ و میر در این بیماران می گردد.بنابراین 24 موش صحرایی نر نژاد ویستار به‌طور تصادفی به سه گروه هشت‌تایی کنترل سالم، کنترل پارکینسونی و تمرین پارکینسونی تقسیم شدند. حیوانات گروه تمرین به مدت 4 هفته، روی دستگاه نوار گردان قرار گرفتند. در انتهای دوره، اختلالات حرکتی(تعادل و رفتار حرکتی) با استفاده از آزمون‌های روتارود و اوپن فیلد و فاکتورهای بیوشیمیایی به روش الایزا ارزیابی شدند.نتایج نشان داد که هرچند گروه پارکینسون بدون تمرین ازنظر عملکرد حرکتی، به‌طور معناداری در سطح پایین‌تری نسبت به سایر گروه‌ها بود (05/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

* Effect of Moderate Aerobic Activity on Balance, Motor Behavior, Serotonin and Chemical Tyrosine Hydroxylase Enzyme in Parkinson's Animal Model

نویسندگان [English]

  • Sara Soori 1
  • Fazlolah Bagherzadeh 2
  • Rasoul Hemayat talab 3

1 Ph.D Student, University of Tehran

2 Associate Professor, Faculty of Physical Education, University of Tehran

3 Associate Professor at Tehran University

چکیده [English]

Background and Aim: In recent studies of balance and instability, a condition has been reported as a common motor disorder in Parkinson's patients, leading to frequent falls, decreased quality of life and mortality in these patients. On the other hand, evidence has shown that exercise is effective in treating motor and cognitive symptoms of neurodegenerative patients.

Method: 24 male Wistar rats were randomly divided into three groups: healthy control, Parkinson's control, and Parkinson's training. The animals in the training group were placed on a treadmill for 4 weeks. At the end of the course, motor disturbances (balance and motor behavior) were evaluated using Rotarod and Open-Field tests, and biochemical factors were assessed by ELISA method.

Results: Data analysis and analysis using one-way ANOVA and Tukey's post hoc test at a significant level (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Balance
  • Tyrosine hydroxylase
  • Parkinson
  • serotonin