نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی،دانشکدۀعلوم ورزشی، دانشگاه اراک،اراک، ایران.

2 گروه روانشناسی ورزشی،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

3 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران .

4 گروه روانشناسی ورزشی،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران .

5 گروه آموزشی تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه سمنان، سمنان،ایران.

6 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش تدوین و استانداردسازی پرسشنامۀ سنجش هوش حرکتی- جسمانی در جامعۀ ایرانی بود.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر ترکیبی (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی- مدل تدوین ابزار بود. در مرحلۀ کیفی پس از اجرای 12 مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته، مقولات مرتبط گردآوری شد و در نهایت پس از بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ای 36 سؤالی طراحی شد. در مرحلۀ کمی، روایی و پایایی پرسشنامۀ محقق‌ساخته بررسی شد. نمونۀ آماری شامل 808 نوجوان از پنج استان کشور بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای پرسشنامه را تکمیل کردند. برای تعیین روایی همزمان از آزمون استاندارد شایستگی حرکتی KTK3+ و به‌منظور بررسی پایایی زمانی از آزمون مجدد و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
یافته‌ها: با تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت و مهارت، توانایی ادراکی، ارتباطات غیرکلامی، لذت و مشارکت از فعالیت‌های بدنی مختلف، یادگیری و تجربۀ مهارت‌های حرکتی شناسایی شدند و این پنج عامل 51 درصد واریانس کل را تبیین کردند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص نیکویی برازش و شاخص برازش تطبیقی بالاتر از 0/90 است. در روایی همزمان همبستگی میان نمرات دو آزمون 0/51 و ضرایب آلفای کرونباخ (0/89) و همبستگی درون‌طبقه‌ای (0/87) به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که پرسشنامۀ هوش حرکتی – جسمانی از روایی و پایایی مناسب و قابل‌ قبولی برخوردار است و با استفاده از این ابزار می‌توان هوش حرکتی – جسمانی را در نوجوانان بررسی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Standardizing of Bodily – Kinesthetic Intelligence Assessment Questionnaire in Iranian Society

نویسندگان [English]

  • Alireza Bahrami 1 2
  • Jalil Moradi 3 4
  • Behrouz Golmohammadi 5
  • Marzieh Sadat Sajadinezhad 6

1 Department of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak , Iran.|Department of sport psychology, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran.

2 Department of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak , Iran.|Department of sport psychology, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran.

3 Department of Motor Behavior and Sport psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran .|Department of sport psychology, Sport Sciences Research Institute, Tehran , Iran

4 Department of Motor Behavior and Sport psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran .|Department of sport psychology, Sport Sciences Research Institute, Tehran , Iran

5 Department of Physical Education , Faculty of Human Sciences, Sport Sciences Department , Semnan State University, Semnan, Iran.

6 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Arak University , Arak, Iran.

چکیده [English]

Introduction: This research aimed to design and standardize the bodily-kinesthetic intelligence assessment questionnaire in Iranian society.
Methods: The current research method was a combination of qualitative and quantitative methods with an exploratory design – an instrument development model. In the qualitative stage, after conducting 12 semi-structured interviews, related categories were collected and after checking the face and content validity, a 36-item questionnaire was designed. In the quantitative stage, the validity and reliability of the researcher-made questionnaire were examined. The statistical sample consisted of 808 teenagers from five provinces of the country who were selected by the multi-stage cluster sampling method and all the subjects completed the questionnaire. To determine the concurrent validity, the KTK3+ motor competence standard test was used, and to check the temporal reliability and consistency, test-retest and Cronbach's alpha coefficient were used.
Results: Through exploratory factor analysis, five factors of physical fitness factors related to health and skill, perceptual ability, non-verbal communication, enjoyment and participation in various physical activities, and learning and experience of motor skills were identified and these five factors explained 51% of the total variance. The results of the confirmatory factor analysis showed that the goodness of fit index and the comparative fit index was higher than 0.90. In concurrent validity, the correlation between the scores of the two tests was 0.51 and Cronbach's alpha coefficients (0.89) and intra-class correlation (0.87) were also obtained.
Conclusion: In general, it can be concluded that the bodily-kinesthetic intelligence questionnaire has a suitable and acceptable validity and reliability, and by using this questionnaire, the assessment of the bodily-kinesthetic intelligence of teenagers is possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity
  • Reliability
  • Bodily Kinesthetic Intelligence
Keaton, S. A., & Bodie, G. D. (2012). An Empirical Assessment of the Communication Components Inventory. The Family Journal, 20(1), 58-62. https://doi.org/10.1177/1066480711430487