مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر تمرینات ریتمیک روی ریباندر بر تبحر حرکتی و انگیزش کودکان

حسن محمدزاده؛ الهه یوسفی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 5-18

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.351414.1688

چکیده
  مقدمه: رشد فرآیندی مستمر، دائمی و پیوسته بوده و ابعاد مختلفی دربر دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات ریتمیک روی ریباندر بر تبحرحرکتی و انگیزش کودکان با دوره یادداری 6 ماهه بود.روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش وپس آزمون بود. جامعه ی آماری کودکان 10-9 سال شهرتبریز بود که با روش نمونه گیری دردسترس سی نفر انتخاب و تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاًثیر هدف‌گزینی عملکرد به صورت خودکنترل و مربی‌کنترل بر یادگیری مهارت پاس فوتبال؛ کاربرد نظریه انتخاب

سعید شکری؛ محمدتقی اقدسی؛ بهزاد بهزادنیا

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 19-30

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.352569.1691

چکیده
  مقدمه: هدف گزینی به عنوان یک مداخلۀ شناختی موجب تقویت عملکرد می شود. با وجود این هدفگزینی به صورت خودکنترل در طول مراحل یادگیری بررسی نشده است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر هدف گزینی عملکرد به صورت خودکنترل و مربی کنترل بر یادگیری پاس فوتبال با تمرکز بر تئوری انتخاب بود.روش پژوهش: شرکتکنندگان 30 پسر 18 تا 28 ساله بودند که به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر زمان واکنش و عملکرد فوتبالیست های نخبه

مهدی ملازاده؛ حسن غرایاق زندی؛ محبوبه غیور؛ علی مقدم زاده

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.352595.1692

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای از قشر حرکتی بر زمان واکنش و عملکرد فوتبالیست‌های ماهر است.روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع مطالعات نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون است. جامعۀ آماری پژوهش فوتبالیست‌های ماهر مرد استان تهران در سال 1401 بودند که 36 تن از آنها به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
طراحی یک مداخله تربیتی- حرکتی و ارزیابی اثربخشی آن بر انگیزه پیشرفت نوجوانان فوتبالیست

محمد رحیمی؛ غلامعلی افروز؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 45-61

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.353180.1696

چکیده
  مقدمه: در دهه‌های اخیر، نوجوانان و جوانان کشور به ورزش فوتبال روی آورده‌اند و لزوم توجه به آموزش پایه‌ای آنان ضروری به‌نظر می‌رسد. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف طراحی و اثربخشی یک مداخلۀ تربیتی- حرکتی بر انگیزۀ پیشرفت نوجوانان فوتبالیست انجام گرفت.   روش پژوهش: روش مطالعه نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون-پیگیری با گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر استراحت‌های مغزی بر پیشرفت تحصیلی، خودکارامدی و علاقه به فعالیت بدنی دانش‌آموزان ابتدایی

مبینا جوادموتاب؛ فاطمه رضایی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 63-78

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.353912.1699

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراحت‌های مغزی بر پیشرفت تحصیلی، خودکارامدی و علاقه به فعالیت بدنی دانش‌آموزان ابتدایی بود.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری آن شامل دانش‌آموزان دختر پایۀ چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تدوین و استانداردسازی پرسشنامه سنجش هوش حرکتی- جسمانی در جامعه ایرانی

علیرضا بهرامی؛ جلیل مرادی؛ بهروز گل محمدی؛ مرضیه السادات سجادی نژاد

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 79-97

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.354329.1700

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش تدوین و استانداردسازی پرسشنامۀ سنجش هوش حرکتی- جسمانی در جامعۀ ایرانی بود.روش پژوهش: روش پژوهش حاضر ترکیبی (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی- مدل تدوین ابزار بود. در مرحلۀ کیفی پس از اجرای 12 مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته، مقولات مرتبط گردآوری شد و در نهایت پس از بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ای 36 سؤالی طراحی شد. در مرحلۀ ...  بیشتر