نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه‌ روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: در دهه‌های اخیر، نوجوانان و جوانان کشور به ورزش فوتبال روی آورده‌اند و لزوم توجه به آموزش پایه‌ای آنان ضروری به‌نظر می‌رسد. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف طراحی و اثربخشی یک مداخلۀ تربیتی- حرکتی بر انگیزۀ پیشرفت نوجوانان فوتبالیست انجام گرفت.  
روش پژوهش: روش مطالعه نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری را تمامی کودکان و نوجوانان  12 تا 16 سالة عضو مدارس فوتبال باشگاه سایپا شهر تهران در سال 1401 تشکیل دادند. از بین آنان 60 نفر (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) بر اساس ملاک‌های ورود و به‌طور هدفمند انتخاب شدند و سپس در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ انگیزۀ پیشرفت (هرمنس، 1970) بود. گروه آزمایشی، تحت آموزش مداخلۀ تربیتی- حرکتی در 16 جلسة 60 دقیقه‌ای قرار گرفتند و گروه کنترل در فهرست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس با اندازه‌گیری مکرر تجزیه‌وتحلیل شدند.   
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین گروه آزمایش و گروه کنترل در مراحل پس‌آزمون و پیگیری تفاوت معنا‌دار وجود دارد و مداخلۀ تربیتی- حرکتی موجب بهبود انگیزۀ پیشرفت نوجوانان عضو مدارس فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا شد (P<0.05).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر مداخلۀ تربیتی- حرکتی می‌تواند برای بهبود انگیزۀ پیشرفت نوجوانان عضو مدارس فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا کارامد باشد و توصیه می‌شود که طراحان برنامه در وزارت ورزش و جوانان در راستای بهبود انگیزۀ پیشرفت نوجوانان مدارس فوتبال از این روش استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing an Educational-Motor Intervention and Evaluating its Effectiveness on the Achievement Motivation in Adolescents Football Players

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahimi 1
  • afrooz gholamali 2
  • Mohammadkazem Vaezmousavi 2
  • masoud gholamali lavasani 3

1 Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran Kish International Campus, Tehran, Iran

2 Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: In recent decades, adolescents and young people in the country have turned to soccer and the need to pay attention to their basic training seems essential. Therefore, this study aimed to design and evaluate the effectiveness of an educational-motor intervention on the achievement motivation of adolescent soccer players.
Methods: In this quasi-experimental study, the research method was a pre-test, post-test, and follow-up design with a control group. The statistical population consisted of all 12 to 16 years old adolescents attending the soccer school of Saipa Cultural and Athletic Corporation in Tehran in 2022. Among them, 60 people were selected based on the inclusion criteria and then assigned to experimental and control groups (30 people in the experimental group and 30 people in the control group). The research instrument was the Achievement Motivation Questionnaire (Hermans, 1970). The experimental group received the educational-motor intervention training in sixteen 60-minute sessions, and the control group was on the waiting list. Data were analyzed using repeated measure analysis of covariance via SPSS Statistics 23 software.
Results: The results showed that there was a significant difference between the experimental group and the control group in the post-test and follow-up phases (P<0.05), and the educational-motor intervention improved the achievement motivation of adolescents attending soccer school  (P<0.05).    
Conclusion: According to the results of the present study, the educational-motor intervention can be effective in improving the achievement motivation of the adolescents attending the soccer school of Saipa Cultural and Athletic Corporation. It is recommended that curriculum designers in the Ministry of Sports and Youth use this method to improve the achievement motivation of adolescents in soccer schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational-Motor Intervention
  • Achievement Motivation
  • Football School Adolescents
Saif, A. A. (2022). Modern educational psychology: Psychology of learning and instruction. 7nd ed. Tehran, Iran: Doran. (In Persian)
Sikora, D., Linek, P. (2023). Effect of a 10-week sensomotor exercise program on balance and agility in adolescent football players: A randomised control trial. Appl. Sci, 13(89), 1-15. doi:org/10.3390/app13010089