مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ارزیابی و مقایسۀ آمادگی روانی شمشیربازان مرد تیم ملی ایران با شمشیربازان مرد نخبة جهان

علی یعقوبیان؛ فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب؛ داوود حومنیان

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 5-19

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.250784.1342

چکیده
   مقدمه: امروزه بحث تأثیر مهارت‌های روانی در اجرای مهارت‌های ورزشی اهمیت زیادی پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و مقایسۀ آمادگی روانی شمشیربازان مرد تیم ملی ایران با شمشیربازان مرد نخبۀ جهان بود.روش پژوهش: روش تحقیق حاضر تجربی است. شمشیربازان تیم‌های ملی ایران و کشورهای مجارستان، آمریکا، روسیه، فرانسه و اوکراین جامعۀ آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
رابطۀ بین فراهم سازهای رشد حرکتی در محیط خانه و کارکردهای اجرایی کودکان 8 تا 10 ساله روستایی (با رویکرد تاثیر بافت محیط زندگی)

زهرا فتحی رضائی؛ الهام خداداده؛ سید حجت زمانی ثانی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 21-33

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.335373.1632

چکیده
  مقدمه: شواهد پژوهشی حاکی از آن است که محیط عاملی مهم در بهبود تحول کودکان است. با این حال تحقیقات اندکی در جامعۀ کودکان روستایی در زمینۀ تأثیر فراهم‌سازی حرکتی بر توانایی‌های شناختی انجام گرفته است. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط فراهم‌سازهای محیط رشدی کودکان روستایی در توانمندسازی کارکردهای اجرایی آنان بود.روش پژوهش: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
یادگیری پنهان اثربخشی کانون توجه درونی را افزایش می‌دهد: اهمیت کاهش بار شناختی

جواد نصیری؛ رسول زیدآبادی؛ محمد رضا شهابی کاسب

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 35-49

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.355021.1702

چکیده
  مقدمه: رسیدن به سطوح بالای یادگیری حرکتی مستلزم یافتن ترکیب بهینه‌ای از متغیرها و روش‌ها است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تعاملی کانون توجه (درونی و بیرونی) و توع یادگیری (آشکار و پنهان) بر یادداری و انتقال مهارت پرتاب آزاد بسکتبال می باشد.روش پژوهش: 48 دانش آموز پسر داوطلب به صورت تصادفی در چهار گروه یادگیری آشکار- توجه درونی، یادگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرینات حسی-حرکتی بر مهارت حرکتی ظریف و بهزیستی روان‌شناختی کودکان دارای اختلال شنوایی

قمر مهری؛ حسن محمدزاده؛ مالک احمدی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 51-67

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.355999.1705

چکیده
  مقدمه: اختلال شنوایی، از انواع اختلالات حسی کودکان است که زمینه‌های جانبی زندگی روزمرة کودکان و همچنین والدین را با مشکل روبه‌رو کرده است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر تمرینات حسی-حرکتی بر مهارت حرکتی ظریف و بهزیستی روان‌شناختی کودکان دارای اختلال شنوایی انجام گرفته است.روش پژوهش: روش پژوهش کاربردی و از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون ...  بیشتر

مقاله مروری Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تدوین برنامه توانبخشی ورزشی در افراد با سندرم داون با توجه به عملکرد و ساختار بدنی(مدل ICF)

سعید بحیرایی؛ رحمان امیری

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 69-93

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.351565.1689

چکیده
  مقدمه: افراد با سندروم داون، دارای سطح فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی پایین و شیوع بالایی از اختلالات اسکلتی– عضلانی هستند. هدف از این تحقیق، تدوین برنامة توانبخشی با توجه به مرور سیستم‌ها در عملکرد و ساختار بدنی این افراد است.روش پژوهش: جست‌وجوی مقالات با تأکید بر «مرور سیستم‌ها» به‌عنوان پایه و اساس و با مرور کلی از «اثرات» ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر تمرینات حس‌عمقی برتعادل، خستگی و کیفیت‌زندگی زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس

نیلوفر امامیان؛ علی شفیع زاده؛ مسعود اعتمادی فر

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.356774.1709

چکیده
  مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس (ام‌اس) از شایع‌ترین بیماری‌های خودایمنی التهابی مزمن سیستم عصبی مرکزی است که بر سیستم‌های حرکتی و حسی پایه برای کنترل تعادل در هنگام ایستادن و راه رفتن تأثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر تعادل، خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام‌اس بود.روش پژوهش: جامعة آماری پژوهش شامل ...  بیشتر