نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

 مقدمه: امروزه بحث تأثیر مهارت‌های روانی در اجرای مهارت‌های ورزشی اهمیت زیادی پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و مقایسۀ آمادگی روانی شمشیربازان مرد تیم ملی ایران با شمشیربازان مرد نخبۀ جهان بود.
روش پژوهش: روش تحقیق حاضر تجربی است. شمشیربازان تیم‌های ملی ایران و کشورهای مجارستان، آمریکا، روسیه، فرانسه و اوکراین جامعۀ آماری تحقیق را تشکیل دادند. نمونه‌های تحقیق 58 تن از شمشیربازان کشورهای منتخب بودند. به‌منظور سنجش مهارت‌های ذهنی شمشیربازان، از نسخۀ اصلی پرسشنامۀ اومست-۳ و به‌منظور مقایسۀ مهارت‌های ذهنی ورزشکاران کشورهای مختلف آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمامی شمشیربازان مرد نخبه در مهارت‌های روانی پایه شامل اعتمادبه‌نفس، هدف‌گزینی و تعهد بیشترین نمرات را کسب کردند و کمترین نمرات به‌دست‌آمده مربوط به مهارت‌های بازیافت تمرکز، تمرکز و واکنش به استرس بود. همچنین بیشترین و کمترین امتیاز مهارت‌های روانی در این پژوهش به‌ترتیب مربوط به مهارت‌های روانی اعتمادبه‌نفس و بازیافت تمرکز بود. ورزشکاران روسی بیشترین امتیاز را در تمامی مهارت‌های روانی کسب کردند و شمشیربازان ایرانی کمترین امتیاز را در مهارت روانی واکنش به استرس به‌دست آوردند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق شمشیربازان در دو گروه مهارت روانی شناختی و روان‌تنی نسبت به مهارت‌های پایه تبحر کمتری دارند. شمشیربازان قدرت کمتری نسبت به مهارت روانی تمرکز، بازیافت تمرکز و واکنش به استرس داشتند. شمشیربازان ایرانی و غیرایرانی در مهارت‌های روانی، واکنش به استرس و بازیابی تمرکز ضعف بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

comparison of the psychological skills of Iranian and world male fencers

نویسندگان [English]

  • Ali Yaghoobian 1
  • Fazlallah Bagherzadeh 2
  • Rasool Hemayattalab 3
  • Davood Homaniyan 4

1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

2 Department of Motor behavior and sports psychology, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Department of Motor behavior and sports psychology , Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Department of Motor behavior and sports psychology, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran .

چکیده [English]

Introduction: Recently, the matter of the influence of mental skills on sports skills performance has become very important. The current research aimed to evaluate and compare the mental preparation of the male fencers of the Iranian national team and the elite male fencers of the world.
Methods: The current research method was experimental. The statistical population of this research included the fencers of the national teams of Iran, Hungary, America, Russia, France, and Ukraine. The research samples were 58 fencers from selected countries. To measure the mental skills of fencers, the original version of the Ottawa Mental Skills Assessment Tool (OMSAT-3) questionnaire was used. To compare the mental skills of athletes from different countries, the Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and Bonferroni's post hoc test were used.
Results: The results showed that all elite male fencers achieved the highest scores in foundation mental skills including self-confidence, goal setting, and commitment, and the lowest scores were related to refocusing, focusing, and stress control skills. Also, the highest and the lowest scores of mental skills in this research were related to self-confidence and refocusing skills, respectively. Russian fencers scored the highest in all mental skills and Iranian fencers scored the lowest in the stress control skill.
Conclusion: Based on the results of the research, fencers have less proficiency in two sub-skills of cognitive psychological and psychosomatic skills compared with the foundation mental skills. The fencers had lower strength in terms of the mental skill of focusing, refocusing, and stress control. Iranian and non-Iranian fencers were weaker in mental skills of stress control and refocusing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fencing
  • Mental Foundation Skills
  • Mental Psychosomatic Skills
  • Mental Cognitive Skills
  • Elite
Arnold, R., & Sarkar, M. (2015). Preparing athletes and teams for the Olympic Games: Experiences and lessons learned from the world's best sport psychologists. International Journal of Sport and Exercise Psychology13(1), 4-20. https://doi.org/10.1080/1612197X.2014.932827
Burton, D., Yukelson, D., Weinberg, R., & Weigand, D. (1998). The goal effectiveness paradox in sport: Examining the goal practices of collegiate athletes. The Sport Psychologist12(4), 404-418. https://doi.org/10.1123/tsp.12.4.404
 
Durand-Bush, N., Salmela, J. H., & Green-Demers, I. (2001). The Ottawa mental skills assessment tool (OMSAT-3*). The sport psychologist15(1), 1-19. https://doi.org/10.1123/tsp.15.1.1
Gould, D., & Maynard, I. (2009). Psychological preparation for the Olympic Games. Journal of sports sciences27(13), 1393-1408. https://doi.org/10.1080/02640410903081845
Gould, D., Dieffenbach, K., & Moffett, A. (2002). Psychological characteristics and their development in Olympic champions. Journal of applied sport psychology14(3), 172-204. https://doi.org/10.1080/10413200290103482
   Gucciardi, D. F., Gordon, S., & Dimmock, J. A. (2008). Towards an understanding of mental toughness in Australian football. Journal of applied sport psychology20(3), 261-281. https://doi.org/10.1080/10413200801998556
Gulliver, A., Griffiths, K. M., Mackinnon, A., Batterham, P. J., & Stanimirovic, R. (2015). The mental health of Australian elite athletes. Journal of science and medicine in sport18(3), 255-261. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2014.04.006
Orlick, T., & Partington, J. (1988). Mental links to excellence. The sport psychologist2(2), 105-130. https://doi.org/10.1123/tsp.2.2.105
Quan, F. (2014) .Psychological Diagnosis and Regulation of Elite Fencer. China School Physical Education, 4: p. 015.
Sarkar, M., & Fletcher, D. (2014). Psychological resilience in sport performers: a review of stressors and protective factors. Journal of sports sciences32(15), 1419-1434. https://doi.org/10.1080/02640414.2014.901551
VaezMousavi, M., Shams, A., Bahrami, A., Farsi, A., & Abdoli, B. (2015). Mental Preparation of Iranian Elite Athletes. Sport Psychology Studies, 4(13), 22-1. https://doi.org/20.1001.1.23452978.1394.4.13.1.8 (In Persian)
Weinberg, R., Burton, D., Yukelson, D., & Weigand, D. (1993). Goal setting in competitive sport: An exploratory investigation of practices of collegiate athletes. The Sport Psychologist7(3), 275-289. https://doi.org/10.1123/tsp.7.3.275
 Zeidabadi R. Rezaee.F. Moteshareie, E. (2014).Psychometric Properties and Normalization of Persian Version of Ottawa Mental Skills Assessment Tools (OMSAT-3). Sport Psychology Studies, 3(7), 82-63. https://doi.org/20.1001.1.23452978.1393.3.7.5.3 (In Persian).