مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
شناسایی راهکارها و پیامدهای جلوگیری از تنفر و ترک ورزش دانش‌آموزان

سحر پیرجمادی؛ رضا امین زاده؛ احمد محمودی؛ زهرا همت یار

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 5-17

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.352600.1693

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارها و پیامدهای جلوگیری از تنفر و ترک ورزش دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش: هدف پژوهش کاربردی و روش پژوهش کیفی بود. بدین‌منظور با 21 نفر از صاحب‌نظران به‌صورت قضاوتی هدفمند و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختارمند اشباع نظری حاصل شد. داده‌ها با استفاده از رویکرد اکتشافی از طریق فرایند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثربخشی مدل بازی تاکتیکی بر خودکارامدی، لذت بردن از فعالیت بدنی و یادگیری سرویس بدمینتون

محمد جلیلوند؛ مالک احمدی؛ عبداله حمایت طلب

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 19-32

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.355318.1703

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مدل بازی تاکتیکی بر خودکارامدی، لذت بردن از فعالیت بدنی و یادگیری سرویس بدمینتون بود.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی است و طرح پژوهش شامل پیش‌آزمون و پس‌آزمون، در دو گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. 30 شرکت‌کننده دانش‌آموز دختر 9 تا 12 ساله، به‌صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و پس از همتاسازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ سواد جسمانی و عملکرد اندام فوقانی در دختران با و بدون سندروم متقاطع فوقانی

زهرا خسروی؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه؛ مرتضی همایون نیا فیروزجاه

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 33-47

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.356750.1710

چکیده
  مقدمه: سندروم متقاطع فوقانی سبب ایجاد محدودیت حرکتی و ضعف در عملکردهای حرکتی افراد می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسة سواد جسمانی و عملکرد اندام فوقانی در دختران با و بدون سندروم متقاطع فوقانی بود.روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای است و داده‌های آن به‌صورت میدانی جمع‌آوری شدند. جامعة آماری پژوهش، شامل دو گروه دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر یک دوره تمرینات آرام‌سازی پیشرونده بر کارآمدی عضلانی و عملکرد ورزشکاران تیراندازی با کمان

کریم بهارلویی؛ وی اس وانگواد

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 49-59

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.358017.1712

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تاثیر یک دوره تمرینات آرام­ سازی پیشرونده بر کارآمدی عضلانی و عملکرد ورزشکاران تیراندازی با کمان ‏بود. ‏ ‏روش پژوهش: در این پژوهش نیمه تجربی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت، 40 ورزشکار مرد تیراندازی با کمان به صورت دردسترس ‏انتخاب و در دو گروه تمرینات آرام­ سازی پیشرونده و کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر توجه درونی و بیرونی مهارت دریبل فوتسال بر سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از سلول‌های گلیال مغز و عملکرد شناختی

الهام شیبانی؛ لیلی خاوری؛ فرحناز آیتی زاده

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.358143.1713

چکیده
  مقدمه: ورزش بر ارتقای سلامت تأثیر زیادی دارد و اخیراً تأثیر آن بر بهبود عملکرد سیستم عصبی و فرایندهای شناختی مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر توجه درونی و بیرونی طی تمرین مهارت دریبل فوتسال بر سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از سلول‌های گلیال (GDNF) و عملکرد شناختی است.روش پژوهش: 42 دانشجوی دختر تمرین‌نکرده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ مهارت‌های حرکتی کودکان سندروم داون، کم‌توان ذهنی و اختلال طیف اوتیسم

فهیمه ادیب صابر؛ سلیمان انصاری کلاچاهی؛ اکبر اللهیاری کرنق؛ رجبعلی احمدی؛ بابک برکادهی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 77-89

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.358449.1716

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسة مهارت‌های حرکتی در چهار گروه کودکان کم‌توان ذهنی، سندروم داون، طیف اوتیسم و گروه کودکان عادی اجرا شد.روش پژوهش: راهبرد پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری پژوهش کودکان 7 تا 12 سالة مراکز استثنایی شهر رشت در سال 1401 بودند. 100 نفر (برای هر گروه 25 نفر) به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. خرده‌آزمون‌های ...  بیشتر