نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران .

2 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رشت، رشت، ایران .

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران .

4 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران .

5 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران .

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسة مهارت‌های حرکتی در چهار گروه کودکان کم‌توان ذهنی، سندروم داون، طیف اوتیسم و گروه کودکان عادی اجرا شد.
روش پژوهش: راهبرد پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری پژوهش کودکان 7 تا 12 سالة مراکز استثنایی شهر رشت در سال 1401 بودند. 100 نفر (برای هر گروه 25 نفر) به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. خرده‌آزمون‌های عملکرد حرکتی درشت و ظریف از فرم کوتاه‌شدة ابزار اندازه‌گیری تبحر حرکتی برونینکس اوزرتسکی-نسخة دوم جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس در سطح معناداری0/05 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد در خرده‌آزمون‌های سرعت حرکت و چابکی، تعادل، قدرت، زمان واکنش، چالاکی اندام فوقانی و نمرۀ کل تبحر حرکتی، عملکرد کودکان دارای اوتیسم و نشانگان داون، ضعیف‌تر از دو گروه دیگر بود (0/001=P). در خرده‌آزمون‌های تعادل و قدرت تفاوت معناداری بین دو گروه کودکان عادی و کم‌توان ذهنی وجود نداشت. همچنین، در خرده‌آزمون‌های هماهنگی دوسویه و کنترل بینایی-حرکتی، کودکان اوتیسم عملکرد ضعیف‌تری نسبت به هر سه گروه دیگر داشتند (0/001=P) و بین سه گروه دیگر تفاوت معنا‌داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به مهارت‌های حرکتی ضعیف کودکان اوتیسم و نشانگان داون و تأثیر مهارت‌های حرکتی با مهارت‌های اجتماعی، تحصیلی و یادگیری به‌نظر می‌رسد گنجاندن آموزش و تمرینات مهارت‌های حرکتی در کودکان با نیازهای ویژه در سنین پایین‌تر در روتین برنامه‌های آموزشی در مدارس و مراکز کاردرمانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Motor Skills of Children with Down Syndrome, Intellectual Disability, and Autism Spectrum Disorder

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Adibsaber 1
  • Soleyman Ansari Kolachahi 2
  • Akbar Allahyari Karnagh 3
  • Rajab Ali Ahmadi 4
  • Babak Barkadehi 5

1 Department of Physical Education, College of Humanities, Rasht Branch, Islamic Azad University , Rasht, Iran.

2 Department of Physical Education, College of Humanities, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran

4 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran

5 Department of Physical Education, College of Humanities , Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht,, Iran.

چکیده [English]

.Introduction: This study aimed to compare motor skills in four groups of intellectual disability, Down syndrome, autism spectrum, and normal children.
Methods: The research method was descriptive and causal-comparative. The statistical population of this study included children aged 7 to 12 from centers for special needs in Rasht City in 2022. One hundred people (25 participants for each group) were considered as statistical samples. Eight sub-tests of the shortened form of Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency - Second Edition (BOT-2) were used to collect data. Analysis of variance test was used to analyze the research data at the significance level of 0.05.
Results: The results showed that in the sub-tests of movement speed and agility, balance, strength, reaction time, upper limb dexterity, and the total score of motor proficiency, the performance of children with autism spectrum and Down syndrome was weaker than the other two groups (P=0.001). There was no significant difference between the two groups of normal and intellectually disabled children in the balance and strength subtests (P>0.05). Also, in bilateral coordination and visual-motor control subtests, children with autism had a weaker performance than the other three groups (P=0.001), and no significant difference was observed between the other three groups (P>0.05).
Conclusion: Considering the poor motor skills of children with autism spectrum and Down syndrome, and the effect of motor skills on social, academic, and learning skills, it seems necessary to include motor skills training and exercises for children with special needs at younger ages in educational programs of special schools and occupational therapy centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism spectrum disorder
  • Down syndrome
  • Gross motor skills
  • Intellectual disability
  • Fine motor skills