نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مدل بازی تاکتیکی بر خودکارامدی، لذت بردن از فعالیت بدنی و یادگیری سرویس بدمینتون بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی است و طرح پژوهش شامل پیش‌آزمون و پس‌آزمون، در دو گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. 30 شرکت‌کننده دانش‌آموز دختر 9 تا 12 ساله، به‌صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و پس از همتاسازی بر اساس ویژگی‌های پیکرسنجی به شکل تصادفی در دو گروه مدل بازی تاکتیکی (15 نفر) و گروه تمرین سنتی (15 نفر) قرار گرفتند. برنامة تمرینی شامل یک دوره برنامة آموزش بدمینتون بود که طی هشت هفته و هر هفته سه جلسۀ یک‌ساعته به دو روش سنتی و بازی تاکتیکی انجام گرفت. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامۀ مقیاس لذت بردن از فعالیت بدنی، آزمون خودکارامدی عمومی و آزمون سرویس بلند بدمینتون بود.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس و آزمون تی مستقل نشان داد که گروه تمرینی مدل بازی تاکتیکی نسبت به گروه تمرین سنتی افزایش معناداری در خودکارامدی، لذت بردن از فعالیت بدنی و سرویس بلند بدمینتون داشتند.
نتیجه‌گیری: در کل، یافته‌ها بیانگر آن است که تمرین با روش مدل بازی تاکتیکی نسبت به روش سنتی مزیت‌های روان‌شناختی دارد و باعث بهبود یادگیری مهارت حرکتی سرویس بلند بدمینتون می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Tactical Games Model on Self-efficacy, Physical Activity Enjoyment, and Learning of Badminton Serve

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jalilvand 1
  • Malek Ahmadi 2
  • Abdollah hemayattalab 3

1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.

3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

چکیده [English]

Introduction: This study aimed to investigate the effectiveness of the tactical games model on self-efficacy, physical activity enjoyment, and learning of badminton long serve in adolescent female students.
Methods: The current research method was a quasi-experimental type with a pre-test and post-test research design that included two experimental and control groups. Thirty female students aged 9 to 12 years old voluntarily participated in the research. After being homogeneous according to anthropometric features, they were randomly assigned to two tactical games model (n=15) and traditional training (n=15) groups. The training program included a badminton training program that was conducted for eight weeks and three 60-minute sessions per week using two traditional and tactical games methods. The tools used in this study included the Physical Activity Enjoyment Scale, the General Self-Efficacy Scale, and the badminton long serve test.
Results: The results of the analysis of covariance and independent samples t-test showed that the tactical games model group had a significant increase in self-efficacy, physical activity enjoyment, and badminton long serve scores compared with the traditional training group.
Conclusion: Overall, these findings suggest that a training course with a tactical games model has advantages in some psychological variables and motor skills learning of badminton long serve compared with the traditional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tactical game model
  • self-efficacy
  • enjoyment of physical activity
  • badminton