نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 گروه علوم ورزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد ، یزد، ایران.

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: ورزش بر ارتقای سلامت تأثیر زیادی دارد و اخیراً تأثیر آن بر بهبود عملکرد سیستم عصبی و فرایندهای شناختی مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر توجه درونی و بیرونی طی تمرین مهارت دریبل فوتسال بر سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از سلول‌های گلیال (GDNF) و عملکرد شناختی است.
روش پژوهش: 42 دانشجوی دختر تمرین‌نکرده به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در چهار گروه کنترل بدون تمرین، کنترل با تمرین، توجه درونی و توجه بیرونی با تمرین قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه‌های تمرینی طی 15جلسه، هر جلسه با انجام پنج کوشش به فعالیت دریبل فوتسال طبق آزمون دریبل پرداختند. 48 ساعت پیش و پس از پیش‌آزمون و پس‌آزمون خون‌گیری و عملکرد شناختی به‌صورت آزمون استروپ انجام گرفت. عامل خونی GDNF به روش الایزا سنجیده شد. تحلیل آماری در سطح معناداری 0/05 ≥P انجام گرفت.
یافته‌ها: توجه درونی طی تمرین دریبل بر سطح سرمی GDNF (P=0/12) و عملکرد شناختی (0/07=P) تأثیر معناداری نداشت. توجه بیرونی طی تمرین دریبل بر سطح سرمی GDNF تأثیر معناداری داشت (0/01=P)، اما بر عملکرد شناختی تأثیر معناداری نداشت (0/16=P).
نتیجه‌گیری: نوع توجه درونی یا بیرونی حین دریبل فوتسال تفاوت خاصی در عملکرد شناختی و افزایش سطح سرمی پروتئین مشتق از سلول‌های گلیال ایجاد نمی‌کند. اما تأثیرات توجه بیرونی بر سطح سرمی GDNF قابل توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Internal and External Attention in Futsal Dribbling Skills on Serum Level of Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor and Cognitive Function

نویسندگان [English]

  • Elham Sheibani 1
  • Leyli Khavari Khorasani 2
  • Farahnaz Ayatizadeh 3

1 Department of Sport Sciences, Faculty of Psychology and Sciences Educational , University of Yazd, Yazd, Iran.

2 Department of Sport Sciences, Faculty of Psychology and Sciences Educational, University of Yazd, Yazd, Iran .

3 Department of Sport Sciences, Faculty of Psychology and Sciences Educational, University of Yazd, Yazd, Iran.

چکیده [English]

.Introduction: Exercise has a great effect on health promotion, and recently its effect on improving the nervous system functions and cognitive processes has attracted the attention of many researchers. This study aimed to investigate the effect of internal and external attention during futsal dribbling skill training on the serum level of glial cell-derived neurotrophic factor (GDNF) and cognitive function.
Methods: forty-two untrained female students were selected by available sampling and randomly assigned into four Control without training, Control with training, Internal Attention, and External Attention groups. During 15 sessions, the participants of the training groups did the futsal dribbling training according to the dribbling test by making five trials in each session. Forty-eight hours before the pre-test and after the post-test, blood samples were drawn and cognitive function was measured using the Stroop test. GDNF blood factor was measured via the ELISA method. Statistical analysis was conducted at a significance level of P≤0.05.
Results: Internal attention during dribbling training had no significant effect on GDNF serum level (P=0.12) and cognitive function (P=0.07). External attention during dribbling training had a significant effect on GDNF serum level (P=0.01) but did not have a significant effect on cognitive function (P=0.16).
Conclusion: The type of internal or external attention during futsal dribbling does not make a particular difference in cognitive function and increases the serum level of GDNF. But the effects of external attention on the serum level of GDNF have been significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futsal Dribble
  • Cognitive Function
  • Glial Cell-Derived