نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران .

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارها و پیامدهای جلوگیری از تنفر و ترک ورزش دانش آموزان انجام گرفت.
روش پژوهش: هدف پژوهش کاربردی و روش پژوهش کیفی بود. بدین‌منظور با 21 نفر از صاحب‌نظران به‌صورت قضاوتی هدفمند و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختارمند اشباع نظری حاصل شد. داده‌ها با استفاده از رویکرد اکتشافی از طریق فرایند شناسه‌گذاری و تحلیل آن با استفاده از نرم‌افزار کیفی مکس کیودی‌ای انجام شد. همچنین از پایایی بازآزمون استفاده شد.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر 104 شاخص در قالب 14 مفهوم (استفاده از دانش و علم تمرین، توجه به ویژگی‌های شخصیتی-روانی، توسعۀ ورزش همگانی، حذف عادات نامناسب در محیط‌های ورزشی، تبلیغ و ترویج، اقتصادی، تسهیل دسترسی، نقش دولت و مسئولان، افزایش مشارکت، افزایش آگاهی، بهبود وضعیت جسمی-روانی جامعه، تغییر باورها، توسعۀ حرفه‌ای و توسعۀ آموزشی) شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر بر توجه به عوامل راهبردهای انگیزشی، فرهنگ‌سازی، راهبردهای ساختاری، فرهنگ‌پذیری ورزش در جامعه، افزایش سلامت عمومی و توسعۀ زیرساخت‌های ورزشی در جلوگیری از تنفر و تمرین‌زدگی دانش‌آموزان از ورزش تأکید دارد. در این زمینه توجه به عواملی نظیر ساخت و مکان‌یابی اماکن ورزشی در محیط مدرسه، افزایش ساعت تربیت بدنی در مدارس، تهیة برنامه‌های ورزشی در رادیو و تلویزیون، برگزاری برنامه‌های صبحگاهی ورزشی، دعوت از چهره‌های مشهور ورزشی و ارائة تخفیف به کودکان و نوجوانان به‌منظور جلوگیری از تنفر و تمرین‌زدگی دانش‌آموزان از ورزش پیشنهاد می‌شود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Solutions and Consequences of Preventing Students' Hate and Leaving of Sport

نویسندگان [English]

  • Sahar Pirjamadi 1
  • Reza Aminzadeh 2
  • Ahmad Mahmoudi 3
  • Zahra Hematyar 4

1 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran .

2 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Imam Reza International, Mashhad, Iran.

3 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran,

4 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran .

چکیده [English]

Introduction: The present study was conducted with the purpose of identifying the solutions and consequences of preventing Students' Hate and Leaving of Sport.
Methods: The purpose of the research was applied and the research method was qualitative. For this purpose, theoretical saturation was achieved with 21 experts in a purposeful judgment and using in-depth and semi-structured interviews. The data was collected using an exploratory approach through the identification process and its analysis using the qualitative software MaxQD. Also the retest reliability of the test was used.
Results: In the current research, 104 indicators in the form of 14 concepts (use of knowledge and practice science, attention to personality-psychological characteristics, development of public sports, elimination of inappropriate habits in sports environments, advertising and promotion, economic, facilitating access, role of government and officials, Increasing participation, increasing awareness, improving the physical-psychological condition of society, changing beliefs, professional development, educational development) were identified.
Conclusion: The current research emphasizes on the factors of motivational strategies, culture building, structural strategies, acculturation of sports in the society, increase of public health and development of sports infrastructures in preventing students from hating and practicing sports. In this context, paying attention to factors such as the construction and location of sports facilities in the school environment, increasing the hours of physical education in schools, preparation of sports programs on radio and television, holding morning sport programs, invite famous sport figures and offer discounts to teenagers in order to prevent students from hating and leaving of sport it is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Experiences
  • Infrastructure
  • Leaving sport
  • Motivation
  • Students