نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه.

2 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ علوم ورزشی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه.

3 گروه آموزش تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران ، ایران.

چکیده

مقدمه: سندروم متقاطع فوقانی سبب ایجاد محدودیت حرکتی و ضعف در عملکردهای حرکتی افراد می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسة سواد جسمانی و عملکرد اندام فوقانی در دختران با و بدون سندروم متقاطع فوقانی بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای است و داده‌های آن به‌صورت میدانی جمع‌آوری شدند. جامعة آماری پژوهش، شامل دو گروه دانش‌آموزان دختر 10-12 سالة سالم و دانش‌آموزان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی شهر خلخال در سال تحصیلی 1401-1402 بودند. با استفاده از نرم‌افزار جی‌پاور، تعداد نمونة آماری، 60 نفر تعیین شد. این تعداد با استفاده از صفحة شطرنجی غربالگری شدند و پس از ارزیابی‌های کمی قامتی در دو گروه سالم (30 نفر) و گروه مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی (30 نفر) قرار گرفتند. زاویة سر به ‌جلو و شانه به جلو با استفاده از فتوگرافی، زاویة کایفوز با استفاده از Goniometer-pro app، سواد جسمانی با استفاده از آزمون سواد بدنی کانادا (2-CAPL) و عملکرد اندام فوقانی نیز با استفاده از آزمون Y اندام فوقانی ارزیابی شدند. داده‌ها از طریق آزمون t مستقل در محیط نرم‌افزار اس. پی. اس. اس نسخة 26 در سطح 0/05 تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که دختران سالم در همة متغیرهای سواد جسمانی و عملکرد اندام فوقانی نسبت به دختران مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی به‌طور معناداری در وضعیت مطلوب‌تری قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می‌شود مربیان و متخصصان ورزشی و تندرستی از نتایج این تحقیق برای توسعۀ سواد حرکتی و عملکرد دانش آموزان دارای سندروم متقاطع فوقانی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Physical Literacy and Upper Extremity Functions in Girls With and Without Upper Crossed Syndrome

نویسندگان [English]

  • zahra khosravi 1
  • Ebrahim Mohammad Ali Nasab Firouzjah 2
  • Morteza Homayounnia Firouzjah 3

1 Department of Exercise Physiology and Corrective Exercise, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia , Iran.

2 Department of Exercise Physiology and Corrective Exercise, Faculty of Sport Sciences , Urmia University, Urmia, Iran.

3 Department of Physical Education, Farhangian University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Upper crossed syndrome causes movement limitation and weakness in people's movement functions. This study aimed to compare physical literacy and upper extremity movement functions in girls with and without the upper crossed syndrome.
Methods: The method of this research was descriptive and causal-comparative using field data collection. The statistical population of the research included two groups of healthy 10- to 12-year-old female students and also students with the upper crossed syndrome in Khalkhal City in the academic year of 2022-2023. Using G-power software, the statistical sample size was determined to be 60 people. These people were screened using a checkerboard and after quantitative height assessment, they were assigned to two Healthy (30 people) and the Upper Cross Syndrome (30 people) groups. Forward head angle and forward shoulder angle were measured using photography, kyphosis angle was measured using the Goniometer-pro app. The Canadian Assessment of Physical Literacy – version 2 (CAPL-2) questionnaire was used for the evaluation of physical literacy and Upper Quarter Y-Balance Test (UQYBT) was used to assess upper limb function. The Data were analyzed using an independent t-test in SPSS-26 software at the significant level of 0.05.
Results The results showed that healthy girls were significantly in a better condition in all variables of physical literacy and upper limb function than girls with the upper crossed syndrome.
Conclusion: According to the results of this research, it is suggested that coaches and sports and health professionals use the results of this study to develop the physical literacy and functions of students with the upper crossed syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Girls
  • Physical Literacy
  • Upper Crossed Syndrome
  • Upper Extremity Performance
 
Rayjade, A., Yadav, T., Chintamani, R., & Joshi, N. (2020). Comparative effectiveness of Kinesio taping and fit in upper cross syndrome-A randomized clinical trial. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, 14(3), 127-132. https://doi.org/ 10.37506/ijfmt. v14i3.10339
Shahri, Y. F. K., & Hesar, N. G. Z. (2020). Validity and reliability of smartphone-based Goniometer-Pro app for measuring the thoracic kyphosis. Musculoskeletal Science and Practice, 49, 102216. https://doi.org/ 10.1016/j.msksp.2020.102216