نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلالات روانشناختی در بین جمعیت مبتلا به دیابت شیوع بالایی دارند. هدف این مطالعه بررسی اثر 12هفته تمرینات ترکیبی بر سطوح خشم، شادکامی و نگرانی زنان مبتلا به دیابت نوع2 بود.
روش پژوهش: 37 زن مبتلا به دیابت نوع2 به شکل تصادفی در دو گروه تمرین(18نفر، سن: 3/6 ± 6/60 سال، شاخص توده بدن: 1/3± 30/2 کیلوگرم/مترمربع و قندخون ناشتا: 15/1 ± 4 /161میلی‌گرم/دسی‌لیتر) و کنترل(19نفر، سن: 6/4 ± 60/6 سال، شاخص توده بدن: 1/2± 29/9 کیلوگرم/مترمربع و قندخون ناشتا: 16/1 ± 169/1 میلی‌گرم/دسی‌لیتر) قرارگرفتند. برنامه تمرینی شامل 20 دقیقه تمرین هوازی با 50-75% ضربان قلب ذخیره و همچنین 40 دقیقه تمرین مقاومتی با 75-50% RM1، سه جلسه در هفته به مدت 12 هفته بود. پرسشنامه های STAXI-2، PSWQ و شادکامی آکسفورد قبل و 48 ساعت بعد از مداخله تمرین تکمیل شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کولموگروف اسمیرنوف، تی زوجی و تحلیل کوواریانس واریانس در سطح معنی‌داری 0/05 > p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد پس از مداخله تمرین سطوح خشم (0/001) و نگرانی(0/001) آزمودنی‌ها کاهش و سطوح شادکامی(0/001) آنها افزایش معناداری هم نسبت به پیش آزمون و هم در مقایسه با گروه کنترل، داشت.
نتیجه گیری: به‌نظر می‌رسد 12هفته تمرین ترکیبی( مقاومتی + هوازی) برای بهبود اختلالات مربوط به خشم،شادکامی و نگرانی زنان مبتلا به دیابت نوع2 مناسب باشد و بتواند به این افراد در مدیریت این بیماری و عوارض مربوطه کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of 12 Weeks ofAerobic + Resistance Exercise Training on the Levels of Anger,Happiness and Anxiety in Middle-Aged Women with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • Elina Kiani SHahvandi 1
  • Adell Donyai 2

1 Dept of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shahrood University of Technology , Shahrood, Iran.

2 Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shahrood University of Technology , Shahrood, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Psychological disorders have a high prevalence among the population with diabetes. The aim of the present study was to investigate the effect of 12 weeks of combined exercise training on the anger, happiness and worry levels of women with type 2 diabetes.
Methods: 37 women with type 2 diabetes were randomly divided into training groups (18 people, age: 60.6 ± 6.3 years, body mass index: 30.2±1.3 kg/m2 and fasting blood sugar: 161.4±15.1 mg/dL) and control (19 people, age: 60.6 ± 6.4 years, body mass index: 29.9±1.2 kg/m2 and fasting blood sugar: 169.1 ± 16.1 mg/dL). The training program consisted of 20 minutes of aerobic training on with %50-75 of heart rate reserve and also 40 minutes of resistance training with %50-75 1RM, three sessions per week for 12 weeks. STAXI-2, PSWQ and Oxford Happiness Questionnaire were completed before and 48h after experimental period. The data were analyzed using the statiscal tests of Kolmogrov-smirnov, paired samples t-test and covariate Analysis of Variance at significance level of p < 0.05.
Results: The results showed that after the training intervention, the subjects' anger (0.001) and worry (0.001) levels decreased and their happiness levels (0.001) increased significantly both compared to the control group and also pre-test amounts.
Conclusion: In general, it seems that 12 weeks of combined exercises (resistance + aerobic) is applicable for improving disorders related to anger, happiness and anxiety in women with type 2 diabetes and also can help these people in managing this disease and related complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger
  • Anxiety
  • Combined Exercise Training
  • HappinessType 2 Diabetes