نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران.

2 گروه علوم رفتاری ، شناختی و فناوری ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 گروه علوم رفتاری،شناختی و فناوری ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، بررسی توان آلفا در پرتاب‌های آزاد موفق و ناموفق بسکتبالیست‌های نخبه و نوآموز بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه‌تجربی بود و در قالب طرح سری‌های زمانی اجرا شد. دو گروه نخبه (10 آزمودنی با میانگین سنی 1/34 ± 22/25 سال) و نوآموز (10 آزمودنی با میانگین سنی 1/80 ± 22/55 سال) به‌صورت داوطلبانه مشارکت داشتند. داده‌ها با استفاده از 28 الکترود از یک دستگاه 32 کانالة بی‌سیم اندازه‌گیری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد (0/05 ≥P).
یافته‌ها: توان آلفای گروه نخبه بالاتر از گروه نوآموز بود (0/001=P). پرتاب‌های موفق نسبت به پرتاب‌های ناموفق توان آلفای کمتری را نشان داد (0/006=P). در مقایسۀ دو گروه، توان آلفا در پرتاب‌های ناموفق گروه نخبه نسبت به پرتاب‌های موفق آن‌ها بیشتر بود (0/001=P)، اما بین توان آلفای پرتاب‌های موفق و ناموفق گروه نوآموز تفاوتی مشاهده نشد (0/584=P). توان آلفا در زمان اجرای تکلیف پرتاب آزاد بالاتر از زمان‌های قبل بود (0/005>P)، اما بین زمان اول و دوم تفاوتی نبود (0/001=P). نتایج نشان داد که گروه نخبه فعالیت قشری بالاتری نسبت به گروه نوآموز در همۀ الکترودها داشتند (0/001>P).
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که گروه نخبه با مهار اطلاعات نامربوط تکلیف را با پیچیدگی قشری کمتری اجرا کردند. همچنین کاهش توان آلفا در پرتاب‌های موفق نشان‌دهندة افزایش فعال‌سازی قشر مغز و افزایش تمرکز است تا در نهایت تکلیف با منابع عصبی کمتری اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating of Alpha Power in Successful and Unsuccessful Free Throws of Elite and Educated Basketball Players

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Keshvari 1
  • Alireza Farsi 2
  • Behrooz Abdoli 3

1 -Department of Cognitive and Behavioral Sciences and Technology in Sport. Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Department of Cognitive and Behavioral Sciences and Technology in Sport. Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University , Tehran, Iran .

3 Department of Cognitive and Behavioral Sciences and Technology in Sport. Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran , Iran.

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate alpha power in successful and unsuccessful free throws of elite and educated basketball players.

Method: The current research was semi-experimental and implemented in a time series design. Two elite (10 subjects with an average age of 22.25 ± 1.34) and educated (10 subjects with an average age of 22.55 ± 1.80) group Participated voluntarily. The data were measured using 28 electrodes from a 32-channel wireless device, and was analyzed using the repeated measures analysis of variance test (p≥0.05).

Results: The alpha power of the elite group was higher than the educated group (p=0.001). The successful throws showed lower alpha power than unsuccessful throws (p=0.006). In the comparison of the two groups, the alpha power in the unsuccessful throws of the elite group was higher than in their successful throws (p=0.001), but it showed no difference in educated group (p=0.584). The alpha power in the execution time of free throw task was higher than pre-execution times (p<0.005), but there was no difference between the first and second pre-execution times (p=1.000). The results of the present study showed that the elite group had higher cortical activity than the educated group in all electrodes (p<0.001).

Conclusion: The findings show that the elite group performed the task with less cortical complexity by inhibiting irrelevant information. In addition, the decrease of alpha power in successful throws indicates an increase in cerebral cortex activation and concentration, so the task can be performed with fewer neural resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electroencephalography
  • Alpha Power
  • Elite
  • Educated
Zhang, J., Shi, Y., Wang, C., Cao, C., Zhang, C., Ji, L., ... & Wu, F. (2021). Preshooting electroencephalographic activity of professional shooters in a competitive state. Computational Intelligence and Neuroscience, 6639865. https://doi.org/10.1155/2021/6639865