نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران ، ایران.

3 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران .

چکیده

مقدمه: هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر تمرینات نوروفیدبک مبتنی بر الگوی الکتروانسفالوگرافی افراد ماهر بر یادگیری مهارت تیراندازی با تفنگ بادی در افراد مبتدی است.
روش پژوهش: پژوهش کاربردی و از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود.  30 ورزشکار مبتدی (میانگین سنی: 1/509 ±20 سال) به ­طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده و به سه گروه همگن نوروفیدبک بتا/ تتا، نوروفیدبک مبتنی بر الگوی مغزی تیراندازان ماهر (کاهش تتا در نقاط F4 و FZ  و افزایش آلفای پایین و بالا در نقاط  P3 و P7) و گروه کنترل تقسیم شدند. مرحله اکتساب شامل 6 جلسه بود. گروه کنترل در طول جلسات فقط به تمرین بدنی پرداختند. 48 ساعت پس از جلسات اکتساب، آزمون یادداری و پس از آن یک آزمون انتقال با تعویض دست برای گرفتن سلاح انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که گروه نوروفیدبک مبتنی بر الگوی مغزی تیراندازان ماهر در تمام جلسات به‌طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشت. گروه نوروفیدبک مبتنی بر الگوی مغزی تیراندازان ماهر در آزمون یادداری به­طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به دو گروه دیگر و همچنین گروه نوروفیدبک بتا/تتا عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشت و دو گروه نوروفیدبک در آزمون انتقال نسبت به گروه کنترل از عملکرد بهتری برخوردار بودند، اما تفاوت معناداری بین دو گروه نوروفیدبک وجود نداشت.
نتیجه گیری: مطالعات آینده می­تواند با تصحیح پروتکل­های نوروفیدبک بر اساس ارتباط مغز و نخبگی، روند پیشرفت و رسیدن به اوج اجرا در تیراندازی را برای افراد مبتدی تسریع کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of EEG-Based Neurofeedback Training on Learning Air Rifle Shooting in Novices

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Hatami 1
  • farshid tahmasbi 2
  • hedieh pasbani 3

1 Department of Motor behavior, Sport Sciences Faculty, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

2 Department of Motor behavior, Sport Sciences Faculty , Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

3 Department of Motor behavior, Sport Sciences Faculty, Shahid Rajaee Teacher Training University , Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine the effects of EEG-Based neurofeedback training on learning rifle shooting in novices.
Methods: This study was applied and semi-experimental with a pretest-posttest design with a control group .Thirty novice athletes (mean age: 20±1.509 years) voluntarily participated in study and after instructing rifle shooting, participants were divided into three groups including (1)beta/theta neurofeedback, (2)Neurofeedback based on the brain pattern of expert rifle shooters (inhibiting theta activity at Fz and F4 and increasing low and high Alpha at the P3 and P7) and (3)control (only physical training) groups according to pretest scores. The acquisition phase included 6 sessions. 48 hours after the last acquisition session, a retention test and then a transfer test with non-dominant hand were conducted.
Results: Results showed that the neurofeedback based on the brain patterns of expert rifle shooters group was significantly better compared to beta/theta neurofeedback and control groups in training sessions. One-way ANOVA in retention test revealed that neurofeedback based on the brain pattern of expert rifle shooters group was significantly better than beta/theta neurofeedback and control groups and beta/theta neurofeedback group was significantly better than control group. Results in transfer test indicated that both neurofeedback groups were significantly better than the control group, with no significant difference between two neurofeedback groups.
Conclusion: Future studies can accelerate progress and excellence in rifle shooting in novice learners by correcting neurofeedback protocols according to the relationship of brain and the expertise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Rifle Shooting
  • Brain Map
  • Electroencephalography
  • Expertise
  • Neurofeedback