نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران .

2 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

مقدمه: یائسگی شروع دوران جدیدی در زندگی یک زن است. این دوران همانند تمامی مراحل دیگر زندگی دارای زوایای مثبت و منفی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تمرینات پیلاتس بر سطح سرمی BDNF، تعادل و کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون شامل دو گروه تجربی و دو گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان یائسه و غیریائسه شهر ارومیه بودند. نمونه شامل 60 نفر زن (سن 77/1± 77/45) یائسه و غیریائسه بود که به صورت داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی در چهار گروه 15 نفری قرار گرفتند. از کلیه آزمودنی‌ها 48 ساعت قبل از شروع تمرینات و پس از پایان دوره تمرینی، به‌صورت ناشتا خون‌گیری به عمل آمد. سپس هر دو گروه تجربی طی 12 هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به اجرای تمرینات پیلاتس پرداختند. همچنین، شرکت‌کنندگان آزمون تعادل پویای Y و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را در پیش‌آزمون و پس‌آزمون به طور مشابه هم انجام دادند.

یافته ها: نتایج تحلیل واریانس مرکب تفاوت معناداری را بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه زنان یائسه و غیریائسه در متغیرهای مربوطه نشان داد به‌طوری که می‌توان گفت احتمالاً 91%، 76% و 94% از تغییرات در سطح سرمی BDNF، تعادل و کیفیت زندگی زنان یائسه تحت تأثیر تمرینات پیلاتس بوده است. درحالی‌که در گروه‌های کنترل در متغیرهای مربوطه تأثیر معناداری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: انجام تمرینات پیلاتس می‌تواند راهبردی مؤثر برای بهبود سطح سرمی BDNF، تعادل و کیفیت زندگی در زنان یائسه و غیریائسه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Pilates Exercises on BDNF Serum Level, Balance and Quality of Life of Menopausal and Non-Menopausal Women

نویسندگان [English]

  • sepide jalali 1
  • Hassan Mohammadzade 2
  • jalal Dehghanizade 3

1 Department of Motor behavior and sports Management, Faculty of Sport Sciences, University of Urmia, Urmia , Iran.

2 Department of Motor behavior and sports Management, Faculty of Sport Sciences , University of Urmia, Urmia, Iran.

3 Department of Motor behavior and sports Management, Faculty of Sport Sciences , University of Urmia , Urmia, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Menopause is beginning of a new era in a woman's life. This period, like other stages of life, has positive and negative aspects. The aim of present study was effect of Pilates exercises on BDNF serum level, balance and quality of life menopausal and non-tmenopausal women.

Methods: The current study was semi-experimental with pre-test and post-test design included two experimental and two control groups. The statistical population was all menopausal and non-menopausal women of Urmia city. The sample consisted of 60 women (age 45.77±1.77) menopausal and non-menopausal who were voluntarily selected and randomly divided into four groups of 15 people. Fasting blood was taken from all subjects 48 hours before the start of training and after the end of training period. Then both experimental groups performed Pilates exercises for 12 weeks, three sessions per week and each session lasted 60 minutes. Also, the participants performed Y dynamic balance test and World Health Organization quality of life questionnaire in pre-test and post-test.

Results: The results of Mixed ANOVA showed significant difference between pre-test and post-test of menopausal and non-menopausal women in relevant variables, so it can be said that probably 91%, 76% and 94% of the changes in BDNF serum level, balance and quality of life of menopausal women are influenced by Pilates exercises. While in control groups, no significant effect was observed in the relevant variables.

Conclusion: Pilates exercises can be an effective strategy to improve serum BDNF level, balance and quality of life in menopausal and non-menopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pilates
  • Balance
  • Women
  • Quality of life
  • Menopause