نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه آموزش تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف مطالعة حاضر بررسی مداخلات تمرینی با استفاده از رویکرد واقعیت مجازی بر عملکرد حس عمقی مفصل آرنج در کودکان همی‌پلاژی بود.
روش پژوهش: تعداد 20 نفر پسر مبتلا به فلج‌مغزی با دامنۀ سنی7-12 سال بر اساس نمونه‌گیری در دسترس با مراجعه به مدارس استثنایی شهر تهران انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. دستگاه کینکت ایکس باکس 360 به عنوان ابزار درمانی جهت مداخلات واقعیت مجازی استفاده شد. برای اندازه‌گیری حس وضعیت مفصل آرنج از دستگاه ژیروسکوپ استفاده شد. شرکت‌کنندگان گروه تجربی در برنامه‌های واقعیت مجازی (VR) شرکت کردند اما شرکت کنندگان گروه کنترل برنامه‌های درمانی سنتی خود را ادامه دادند. آزمون‌های آماری t مستقل و وابسته در سطح 05/0 p<با استفاده از نرم افزار SPSS نسخة 18 استفاده شدند.
یافته‌ها: نتایج آزمون t مستقل نشان داد که هر چند در مرحلة پیش آزمون تفاوت معناداری بین دو گروه تجربی و کنترل در حس وضعیت مفصل وجود نداشت.در مرحلة پس آزمون، تمرینات مجازی به نمرات بهتر گروه تجربی منجر گردید. بر اساس نتایج آزمون t وابسته تمرینات مجازی سبب بهبود معناداری در حس وضعیت مفصل آزمودنی‌ها در گروه تجربی شد.
نتیجه گیری: یافته‌های مبتنی بر مداخلات واقعیت مجازی در کودکان مبتلا به فلج مغزی را می‌توان از طریق نظریات خودکارآمدی و یادگیری حرکتی توجیه کرد. این نوع درمان بهبود معناداری در حس وضعیت مفصل شرکت‌کنندگان را به دنبال داشت زیرا به آنها اجازه می‌داد تا در معرض تجاربی قرار بگیرند که در غیر این صورت برای آنها دشوار یا خطرناک بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of training interventions using virtual reality approach on proprioceptive function of elbow joint in hemiplegic children

نویسندگان [English]

  • Morteza Pourazar 1
  • Fazollah Bagherzadeh 2
  • Davood Hoominian 3

1 Department of Physical Education, Farhangian University, Tehran, Iran.

2 Department of Motor behavior and sports psychology, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Department of Motor behavior and sports psychology, Faculty of Sport Sciences and Health , University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Purpose of the present study was to investigate the effect of virtual reality training on proprioceptive function of elbow joint in hemiplegic children.

 methods: Twenty boys ranging from 7 to 12 years, from special schools in Tehran, were randomly divided into the experimental and control groups. The devise used for virtual reality intervention was Xbox 360 Kinect (Microsoft, New York, and United State). Gyroscope device was used for measuring elbow’s joint position sense. Participants in the experimental group took part in the Virtual Reality (VR) program; participants in the control group continued their traditional therapy program. Paired sample t test and independent sample t test were used using SPSS software version 18 at p <0.05 level.

Results: Results of independent sample t test showed that although a significant difference was no observed in joint position sense between the experimental and control groups during the pre-test phase (t=0.07, df=18, p=0.944); in the post-test phase, virtual training resulted in better scores for the experimental group (t=2.3, df = 18, p=0.03). Based on the results of paired sample t test, virtual training resulted in significant progress for joint position sense in the experimental group.

Conclusion: Our results about using VR systems for patients with CP were in agreement with the findings by Denise Reid. VR intervention results in CP children could be justified by self-efficacy and motor learning theories. This type of therapy yields significant improvements for participants, since it lets them explore new experiences that would otherwise be difficult or dangerous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Reality
  • Xbox
  • Joint position Sense
  • Cerebral Palsy