نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی پرسشنامه مسئولیت پذیری در تربیت بدنی انجام شد.

روش پژوهش:ابتدا ابزار مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی دانش‌آموزان (SIPPES) به زبان فارسی ترجمه شد تا اعتبار و پایایی آن محاسبه شود و اعتبار سازه گزارش شود. در مرحله اجرا، توزیع پرسشنامه‌ها در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول پرسشنامه‌ به منظور تحلیل عامل اکتشافی و در مرحله دوم پرسشنامه‌ها به منظور تحلیل عامل تأییدی و روایی همگرا در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت. در این پژوهش از بین 500نفر دانش‌آموز پایه پنجم و ششم دختر و پسر، 400 نفر( 250 دختر و 150پسر) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش روایی همگرا پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی (BREQ، مارکلند و توبین، 2004 ) اجرا شد.

یافته‌ها: «تلاش»، «پیروی از قوانین کلاس» و «خودراهبری(خودمدیریتی)» بیشترین اثر را بر سازه رفتار مسئولانه داشته‌اند. پایایی پژوهش نیز 0.7 ارزیابی شد که مطلوب می‌باشد.

نتیجه گیری: در تحلیل عاملی اکتشافی خوشه‌ای چند مرحله‌ای خوشه‌ای چند مرحله‌ای شش عامل شناسایی شد. (گویه های ۱,7,13,9) به مؤلفه تلاش، (گویه های 2،8،14،20) به مؤلفه خودراهبری ( خودهدایتی)، (گویه های ،3،9،21،25) به پیروی از قوانین کلاس، (گویه های 4،10،16،22،15) به احترام گذاشتن به دیگران، گویه های( 5،11،17،23،26) به کمک به دیگران و گویه های ( 6،12،18،24) به همکاری (مشارکت) اشاره دارند تحلیل عاملی تاییدی نیز این ساختار شش عاملی به دست آمده را تایید کرد. همچنین، نتایج نشان داد این پرسشنامه روایی همگرا و پایایی مناسبی دارد. با استفاده از این ابزار می‌توان مسئولیت‌پذیری را در دانش‌آموزان دختر و پسر بررسی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the psychometric properties of the scale of personal and social responsibility of students in the field of physical education

نویسندگان [English]

  • Moazameh Bahramnejad
  • Mansoureh Hajhosseini
  • Sayedeh Khadijeh Amirian

Department of Educational and Counseling Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran,

چکیده [English]

ntroduction: The present study was conducted with the aim of validating the accountability questionnaire in physical education.

Research method: First, the Student Individual and Social Responsibility Tool (SIPPES) was translated into Persian language to calculate reliability and construct validity. In the implementation stage, the distribution of questionnaires was done in two stages. In the first stage, questionnaires were given to the students to analyze the exploratory factor, and in the second stage, questionnaires were given to the students to analyze the confirmatory factor and convergent validity. In this research, 400 (250 girls and 150 boys) were selected from among 500 fifth and sixth grade students, boys and girls, using available sampling method. To measure the convergent validity, the Sports Behavior Regulation Questionnaire (BREQ, Markland and Tobin, 2004) was implemented.

Findings: "Effort", "following class rules" and "self-management" had the greatest effect on the structure of responsible behavior. The reliability of the research was also evaluated as 0.7, which is favorable.

Conclusion: Six factors were identified in multistage cluster exploratory factor analysis. ( 1, 7, 13, 9) to the effort component, ( 2, 8, 14, 20) to the self-directed component, ( 3, 9, 21, 25) to follow the class rules (items 4,10,16,22,15) to respect others (5,11,17,23,26) to help others and items (6,12,18,24) to Collaboration indicates that the confirmatory factor analysis also confirmed this six-factor structure obtained. the results showed that this questionnaire has convergent validity and good reliability. Using this tool, it is possible to check responsibility in male and female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsibility
  • Responsible behavior
  • Physical education
  • Confirmatory factor analysis
  • Reliability