نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسنده

گروه علوم ورزشی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: کودکان با اختلال هماهنگی رشدی به دلیل اختلالات قابل توجه در پردازش بینایی و ردیابی، اجرای مهارت پرتاب کردن و همزمان دریافت کردن توپ را دشوار می‌دانند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تاثیر ترکیب مشاهده عمل و تصویرسازی بر دقت مهارت هدف‌گیری-مهاری در کوداکن با اختلال هماهنگی رشدی بود. ‏ ‏
روش پژوهش: در این پژوهش نیمه تجربی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت، از بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در شهر قم، 44 دختر و پسر مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی با دامنه سنی 7 تا 9 سال به روش به صورت هدفمند ‏انتخاب و در چهار گروه مشاهده عمل، تصویرسازی، مشاهده عمل + تصویرسازی (ترکیبی) و کنترل قرار گرفتند. مطالعه شامل مراحل پیش آزمون- مداخله و پس آزمون بود. در مرحله پیش آزمون، شرکت‌کنندگان اقدام به پرتاب 10 توپ ه سمت دیوار و همزمان دریافت توپ برگشتی نمودند
یافته ها: نتایج نشان داد که هم مداخله تصویرسازی، هم مداخله مشاهده عمل و هم ترکیب این دو مداخله بر بهبوداجرای مهارت هدف‌گیری- مهاری کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی تاثیر معناداری دارد (05/0>P). همچنین دیگر نتایج نشان داد که ترکیب مداخله‌های مشاهده عمل و تصویرسازی در مقایسه با اجرای به تنهایی این مداخله‌ها از لحاظ آماری باعث اجرای بهتر مهارت هدف‌گیری- مهاری درکودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی شد(05/0>P).
نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر احتمالا می‌توان با استفاده از ترکیب مداخله‌های مشاهده عمل و تصویرسازی بر اجرای بهتر مهارت هدف‌گیری- مهاری در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Combination of Action Observation and Imagery on the Accuracy of Targeting-Inhibitory Skills in Children with Developmental Coordination Disorder

نویسنده [English]

  • Khalil Alavi

sports science department,, Qom University, Qom,Iran.

چکیده [English]

Children with developmental coordination disorder due to significant disorders in visual processing and tracking, it difficult to perform the skill of throwing and catching the ball at the same time. Therefore, the aim of the present study was action observation and imagery on the accuracy of targeting-inhibitatory skill in children
Methods: In this semi-experimental study, which was conducted with a pre-test-post-test design with a control group, among the girls and boys with developmental coordination disorder in Qom city, 44 girls and boys with developmental Introduction:coordination disorder with an age range of 7 to 9 were selected in a purposeful way and were placed in four groups: action observation, visualization, action observation + visualization (combined) and control. The study included pre-test, intervention and post-test phases. the wall and simultaneously received the return ball
Results: The results showed that both the imagery intervention, the action observation intervention and the combination of these two interventions have a significant effect on improving the performance of the targeting-inhibitory skill of children with developmental coordination disorder (P<0.05). Also, other results showed that the combination of action observation and imagery interventions compared to the implementation of these interventions alone, from a statistical point of view, led to a better performance of targeting-inhibitory skill in children with developmental coordination disorder (P<0.05).
Conclusion: Based on the results of the present study, it is possible to use the combination of action observation and imagery interventions to improve the performance of targeting-inhibitory skill in children with developmental coordination disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action observation
  • imagery
  • synergy
  • motor performance
  • developmental coordination disorder