نقش چندریختی عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز دریادگیری یک مهارت توالی‌دار حرکتی: چالش سیستم های هماهنگی بینایی-فضایی و هماهنگی حرکتی

ابوالفضل شایان؛ حمیده ایرانمنش؛ مهدی یزدان پناه؛ محمدعلی دولتی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 118-135

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.343938.1654

چکیده
  مقدمه: عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز (BDNF)، پروتئینی است که به میزان زیادی در ساختارهای دستگاه عصبی مرکزی بیان می شود و شکل­پذیری سیناپسی و فراگیری مهارت­های حرکتی و شناختی را تحت تاثیر قرار می­دهد. این درحالیست که چندریختی val66met مقدار و بیان BDNF را مختل می کند.لذا محققان در تحقیق حاضر درصدد بررسی تاثیر چندریختی مذکور بر یادگیری یک ...  بیشتر

تأثیر فعالیت‌های بدنی منتخب با سطوح مختلف تداخل شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان

امینه لشکری زاده؛ وحید روح اللهی؛ مهشید زارع زاده؛ امین خدابخش زاده

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 349-364

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.304332.1513

چکیده
  ورزش و فعالیت جسمانی تأثیرات مثبتی بر عملکردهای جسمی و روانی دارند، اما نیاز است تأثیر آنها بر عملکردهای شناختی با جزئیات بیشتری توضیح داده شود. این پژوهش به بررسی تأثیر فعالیت‌های بدنی منتخب با سطوح مختلف تداخل شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی 76 دختر 12-10 سالۀ شهرستان بم، با میانگین و انحراف استاندارد شاخص تودۀ بدن 5/1±73/18 و میانگین ...  بیشتر

توزیع پراکـندگی اجـرای مهارت‌های حرکتی پایه در کودکان دبسـتانی شـهر تهـران

حمید صااحی؛ مهشید زارع زاده

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 281-299

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.59909

چکیده
    مهارت‌های حرکتی پایه، الگوهای قابل ‌مشاهده‌ای از رفتارهای حرکتی شامل فعالیت‌های جابه‌جایی، دستکاری و پایداری هستند. هدف این تحقیق ارزیابی رشد حرکتی درشت و سطح تبحر اجرای مهارت‌های حرکتی کودکان دبستانی در شهر تهران بود. از نسخۀ دوم آزمون رشد حرکتی درشت (اولریخ، 2000) برای ارزیابی 712 کودک 11-7 ساله استفاده شد. اجرای هر یک از دوازده ...  بیشتر