مقایسۀ صفات انگیزشی ورزشکاران ماهر و مبتدی ورزش‌های انفرادی و تیمی در چند رشتۀ ورزشی منتخب

فضل اله باقرزاده؛ معصومه هادیان؛ مهدی غفوری؛ آرزو آزادی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 563-574

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61028

چکیده
    انگیزش یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر موفقیت و کیفیت مطلوب عملکرد ورزشکاران است. این در حالی است که تحقیقات محدودی دربارۀ تعیین صفات انگیزشی در ورزشکاران ایران انجام گرفته است. هدف از این تحقیق، توصیف صفات انگیزشی در ورزشکاران ماهر و مبتدی، رشته‌های تیمی و انفرادی در چند رشتۀ ورزشی منتخب بود. بدین منظور به‌صورت هدفمند بازیکنان ...  بیشتر

بررسی وضعیت هوش هیجانی ورزشکاران نخبة زن و مرد رشته های تیمی و انفرادی

مهدی غفوری؛ مهدی شهبازی؛ پریسا رستگار؛ احسان فاتحی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 91-105

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35703

چکیده
  هوش هیجانی، توانایی درک و مدیریت هیجان­های خود و دیگران است و شامل استفادة هوشمندانه از هیجانات می­باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی هوش هیجانی در ورزشکاران نخبة زن و مرد رشته­های انفرادی و تیمی بود. 62 ورزشکار نخبة زن و 74 ورزشکار نخبة مرد از رشته­های مختلف ورزشی شامل رشته­های انفرادی و تیمی، به­عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از ...  بیشتر