مقایسۀ تمرینات نوروفیدبک و تمرین بدنی بر عملکرد و یادداری مهارت پرتاب دارت

حسن محمد زاده؛ مریم صالحی؛ حجت‌الله امینی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 467-483

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.59382

چکیده
    هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسۀ تمرینات نوروفیدبک و تمرین بدنی بر عملکرد و یادداری مهارت پرتاب دارت بود. از میان دانشجویان دختر رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه ارومیه که همگی راست‌دست بودند و هیچ‌گونه سابقۀ آموزش نوروفیدبک و پرتاب دارت نداشتند، 24 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه 8 نفری تمرین بدنی، ...  بیشتر

تأثیر تمرینات ژیمناستیک بر ویژگی‌های عصب‌روان‌شناختی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی

حجت الله امینی؛ علی اکبر جابری مقدم

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 217-238

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.55252

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیرات احتمالی تمرینات ژیمناستیک بر برخی ویژگی‌های عصب‌روان‌شناختی در کودکان پسر 8 تا 10 سالۀ دچار اختلال هماهنگی رشدی شهر تهران بود. 34 کودک 10-8 سالة دچار اختلال هماهنگی رشدی که در سال 1392 به کلینیک‌های کاردرمانی و توانبخشی شهر تهران مراجعه کرده بودند، به‌صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی ...  بیشتر