تأثیر شیوه‌های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی بر منابع استرس حاد و کورتیزول بزاقی کشتی‌گیران

محمد حسین قهرمانی؛ محمد علی بشارت؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ علی اکبرنژاد

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 531-547

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.52773

چکیده
  یکی از عوامل مهم اثرگذار بر اجرای موفق در رقابت­های ورزشی، چگونگی کنار آمدن با استرس است. به همین منظور هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر شیوه­های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی بر منابع استرس حاد و کورتیزول بزاقی کشتی­گیران بود. با توجه به معیارها و متغیرهای این تحقیق از بین 270 کشتی‌گیر فعال در سطح کشوری، 30 نفر با توجه به نقطۀ برش ...  بیشتر

تأثیر خودگویی انگیزشی آشکار و نهان بر میزان درک فشار و عملکرد در فعالیت فزاینده تا حد واماندگی در کشتی‌گیران

محمدصادق افروزه؛ حسن محمدزاده جهتلو؛ مصطفی ادریسی کلور؛ علی افروزه

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 245-257

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50460

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر خودگویی انگیزشی آشکار و نهان بر میزان درک فشار و عملکرد در فعالیت فزاینده تا حد واماندگی در کشتی‌گیران بود. جامعۀ آماری تحقیق کشتی‌گیران ارومیه بودند که پانزده کشتی‌گیر داوطلب انتخاب شدند. تحقیق در سه جلسه و در فاصلۀ یک هفته انجام گرفت. در جلسۀ اول بدون خودگویی و در جلسات دوم و سوم خودگویی نهان و آشکار ارائه ...  بیشتر