اثر دو روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای مغز (tDCS) و ناهمزمانی محرک- پاسخ‌ها بر سازگاری عقب‌گرد در شرایط خستگیِ ذهنی

سمیه حافظی؛ محمدرضا دوستان؛ اسماعیل صائمی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 69-89

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.361794.1744

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو روش tDCS آندی و کاتدی مغز و ناهمزمانی محرک- پاسخ‌ها بر سازگاری عقب‌گرد در شرایط خستگیِ ذهنی حاد بود.روش پژوهش: شرکت‌کنندگان 39 پسر (20 تا 24 سال) بودند. ابزارها شامل برگۀ رضایت آگاهانه، پرسشنامۀ دست برتری ادینبورگ، ابزار زمان واکنش دوگانه، نرم‌افزار استروپ، پرسش‌نامۀ مقیاس آنالوگ دیداری (VAS-F) و دستگاه ...  بیشتر

تأثیر پیش‌دوره و فواصل زمانی بین محرک‌ها بر دورة بی‌پاسخی روان‌شناختی: شواهدی بر آماده‌سازی

کامبیز نوری؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ محمدرضا دوستان

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.310306.1533

چکیده
  با توجه به اهمیت آماده‌سازی در پاسخ به دو محرک در موقعیت‌های گوناگون ورزشی، هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر زمان پیش‌دوره و فواصل زمانی بین دو محرک در دورۀ بی‌پاسخی روان‌شناختی در ورزشکاران بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی با طرح درون‌گروهی بود و از نظر هدف در حوزة پژوهش‌های بنیادی-کاربردی است. بدین‌منظور 50 نفر از دانشجویان ...  بیشتر

تأثیر شدت بار تکلیف ثانویه و دستورالعمل‌های کانون توجه بر کنترل خیرگی و دقت پرتاب دارت

داود حومنیان؛ ایوب اسدی؛ مهدی تختائی؛ زهرا جهانبانی؛ مجتبی رحمانی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 313-327

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.304064.1510

چکیده
  در تحقیقات زیادی تأثیرکانون توجه و چشم ساکن بر عملکرد حرکتی بررسی شده است، با ‌وجود این تأثیر این دو در شدت‌های مختلف بار تکلیف مبهم است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دستورالعمل‌های توجه درونی و بیرونی بر چشم ساکن و دقت پرتاب دارت در دو شدت تکلیف ثانویه بود. شرکت‌کنندگان 20 فرد مبتدی در پرتاب دارت بودند که به روش در دسترس ...  بیشتر

تاثیر یک دوره برنامه تمرین تعادلی تحت شرایط تکلیف دوگانه بر حافظه کاری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

حمیده جهانبخش؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ عزت خداشناس

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 329-347

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.283379.1455

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر یک دوره برنامة تمرین تعادلی منتخب در شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر حافظة کاری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. روش پژوهش، نیمه‌تجربی و از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگری با گروه کنترل بود. بدین‌منظور 39 دانش‌آموز پسر مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی ...  بیشتر

کاربرد تمرین کَم‌خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان

حمید صالحی؛ محبوبه مهرورز؛ مهدی رافعی بروجنی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 367-384

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.208461.1100

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از کاهش خطاهای مرحلۀ تمرین برای تسهیل فرایندهای یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان بود. تعداد 30 دانش‌آموز (میانگین سن = ۳۲/۱ ±۳۳/۱۱سال) با دید بسته، کیسه‌های نخود را با ترتیب از فاصله‌های نزدیک به دور یا دور به نزدیک پرتاب کردند. گروه نزدیک به دور مرحلۀ اکتساب را از مسافت 2 متری هدف آغاز کرد. سپس تکلیف ...  بیشتر

تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان

حسام ایرانمنش؛ الهه عرب عامری؛ احمد فرخی؛ حمیده ایرانمنش

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 195-215

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50457

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مقایسۀ تأثیرات سه شیوۀ تمرینی تکلیف منفرد، تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و تکلیف دوگانه با اولویت متغیر بر تعادل افراد سالمند بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق 36 نفر از سالمندان بالای 65 سال واجد شرایط شهر کرمان بودند که بر  اساس نمرۀ پیش‌آزمون برگ به‌طور تصادفی به 3 گروه 12 نفری،  تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی شامل گروه ...  بیشتر